دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا- قسمت ۱۵

۱) موضوع: هر آنچه که در میدان جهانشناختى فرد قرار داشته باشد موضوع نگرش را تشکیل

دسته‌بندی نشده

بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت- قسمت ۲۰

‌ای بر جامعه‌شناسی، ترجمه بهروز نبوی و احمد کریمی، تهران، کتابخانه فروردین.ساروخانی، باقر، (۱۳۷۱) درآمدی بر

دسته‌بندی نشده

نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۱۹

– روش ثبت وقایع حساس[۶۲]؛– روش چکلیست[۶۳]؛– روش مقیاس رتبه‌ای رفتاری[۶۴]؛– مقیاس مشاهده رفتار[۶۵].ج- روشهای