دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۳

امروزه سازمانها در موقعیت رقابتی قرار دارند. شدت رقابت هر ساله افزایش مییابد و سازمانها

دسته‌بندی نشده

بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۴۸

۲۱- حق بیمه پرداختی به سازمان رابه خودکارگرپرداخت کنیدوازطرفی کارگرنیزدرصورت بیکارشدن ازکاربدون دریافت بیمه بیکاری

دسته‌بندی نشده

بررسی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد

و نهایتاً منجر به کاهش سطح مقطع این عروق در قسمتهای مختلف میشوند. پلاکهای آترواسکلروزی