داغ ترین ها

شیوه های جبران خسارت

چرا که بین منافع مسلم و احتمالی تفاوت وجود دارد. منفعت مسلم و محقق منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمی گشت، متضرر محققاً می توانست از آن بهره ببرد در حالیکه منفعت محتمل منفعتی است... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

سازمان های بین المللی

صدمه های بدنی را با توجه به اینکه هم دارای وجه مادی و هم دارای وجه معنوی هستند را باید زبانی میان خسارت معنوی و خسارت مالی لحاظ کرد. به طور مثال صدماتی که به سلامت اشخاص وارد میشود، نه... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

از دست دادن فرصت

در تمام این موارد نمیتوان به طور قطع گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان نهایی بوده است. در مثال اول نمی توان ادعا کرد که هرگاه متصدی حمل یا راننده کامیون مرتکب تقصیر نمی شد و اسب سوار در... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

قدرت خرید پول

2- وجود ضرر.3- رابطه سببیت بین ورود ضرر و تأخیر یا عدم انجام تعهد.4- جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد باشد.در خصوص موارد 2 و3 و4 با توجه به اینکه برای مطالبه هر گونه خسارتی لازم است از... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

مسئوولیت مدنی

همچنین درتحلیل خسارات مالی در یک تعریف وسیعتر و جامع تر با ذکر برخی از مصادیق گفته شده است: خسارت ناشی از کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت است از تقلیل ارزش و یا تلف کلیه حقوق و... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

قوانین موضوعه

نظر حقوقدانان:دکتر کاتوزیان در خصوص خسارت عدم النفع میگوید: « ضرر مالی که بر شخص می رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مال باشد اعم از عین و منفعت یا حق» یا در نتیجه از دست رفتن منفعتی پیش... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

قاعده ضمان ید

قاعده تسبیب یکی از قواعد مشهور فقهی است که به موجب آن هرگاه شخصی به طور غیرمستقیم در ورود ضرر به خود یا دیگری دخالت داشته باشد، در صورت فقدان مباشر (عامل مستقیم)، مسئول ضرر ایجاد شده... متن کامل

By 92, ago