هوش و آگاهی: توانایی کسب و بکار بستن دانش و آگاهی، داشتن سطح بالایی از تحصیلات یا از نظر فکری، تیزبین بودن، روانی فکر.پایائی عاطفی: حالت شخصی که از نظر عاطفی بالغ است، توانایی مهار خود... متن کامل

هوش و آگاهی: توانایی کسب و بکار بستن دانش و آگاهی، داشتن سطح بالایی از تحصیلات یا از نظر فکری، تیزبین بودن، روانی فکر.پایائی عاطفی: حالت شخصی که از نظر عاطفی بالغ است، توانایی مهار خود... متن کامل

مدلهای شایستگی دانش، مهارتها و رفتارهای حیاتیتری را بیان میکنند که عملکرد موفق را نسبت به نوع خاصی از شغل یا حرفه تحریک میکند. آنها شایستگیها را به لحاظ رفتاری، بکارگیری نشانههای... متن کامل

مدلهای شایستگی دانش، مهارتها و رفتارهای حیاتیتری را بیان میکنند که عملکرد موفق را نسبت به نوع خاصی از شغل یا حرفه تحریک میکند. آنها شایستگیها را به لحاظ رفتاری، بکارگیری نشانههای... متن کامل

آنها یک مدل عمومی مدیریتی تدوین کرده و استنباط کردند که تمامی انواع و سطوح مختلف مدیران عالی در یک نیمرخ کلی از قابلیتها با هم مشترک هستند. این قابلیتها عبارتند از: تاثیر و نفوذ؛... متن کامل

آنها یک مدل عمومی مدیریتی تدوین کرده و استنباط کردند که تمامی انواع و سطوح مختلف مدیران عالی در یک نیمرخ کلی از قابلیتها با هم مشترک هستند. این قابلیتها عبارتند از: تاثیر و نفوذ؛... متن کامل

بیرونیترین چرخه در مدل که شایستگیها را توصیف میکند مرتبط با رهبری اثربخش است. پنجاه شایستگی تحت هفت شایستگی اصلی دستهبندی شده است که در زیر به آنها اشاره میشود. درک تصویر کلی 1. نشان... متن کامل

بیرونیترین چرخه در مدل که شایستگیها را توصیف میکند مرتبط با رهبری اثربخش است. پنجاه شایستگی تحت هفت شایستگی اصلی دستهبندی شده است که در زیر به آنها اشاره میشود. درک تصویر کلی 1. نشان... متن کامل

رفتاری/ شخصی یا مبتنی بر کار/ حرفهایشایستگیهای رفتاری یا شخصی ویژگیهای شخصی اساسی افراد هستند که قوانین کاریشان را موجب میشوند. آنها اغلب اوقات به عنوان “مهارتهای نرم” مورد... متن کامل

رفتاری/ شخصی یا مبتنی بر کار/ حرفهایشایستگیهای رفتاری یا شخصی ویژگیهای شخصی اساسی افراد هستند که قوانین کاریشان را موجب میشوند. آنها اغلب اوقات به عنوان “مهارتهای نرم” مورد... متن کامل

قبل از معرفی و استفاده گسترده از شایستگیهای رسمی، هوش و آزمونهای شایستگی که بطور عمده در تعیین شایستگی فردی برای نقشها و مسئولیتهای خاص بکار گرفته شده بود، مککللند (1973) پیشنهاد میکند... متن کامل

قبل از معرفی و استفاده گسترده از شایستگیهای رسمی، هوش و آزمونهای شایستگی که بطور عمده در تعیین شایستگی فردی برای نقشها و مسئولیتهای خاص بکار گرفته شده بود، مککللند (1973) پیشنهاد میکند... متن کامل

1-10: حداکثر زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق6 ماه پس از تصویب موضوع1-11: تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصیرهبری: رهبری عبارتست از تاثیر میانفردی که در وضعیتی خاص اعمال میشود و از طریق فرایند... متن کامل

1-10: حداکثر زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق6 ماه پس از تصویب موضوع1-11: تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصیرهبری: رهبری عبارتست از تاثیر میانفردی که در وضعیتی خاص اعمال میشود و از طریق فرایند... متن کامل

شایستگیهای رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشینپروریارزش‌های محوری شرکت پالایش گاز پارسیانتوسعه رهبریشکل 1-1: مدل مفهومی تحقیقبهبود برنامههای توسعه رهبری در شرکت پالایش گاز... متن کامل

شایستگیهای رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشینپروریارزش‌های محوری شرکت پالایش گاز پارسیانتوسعه رهبریشکل 1-1: مدل مفهومی تحقیقبهبود برنامههای توسعه رهبری در شرکت پالایش گاز... متن کامل

این تحقیق یک تحقیق کیفی است که از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده کرده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 12 نفر از مدیران ارشد مرکز تحقیقاتی بود. در تجزیهتحلیل اطلاعات از روش... متن کامل

این تحقیق یک تحقیق کیفی است که از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده کرده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 12 نفر از مدیران ارشد مرکز تحقیقاتی بود. در تجزیهتحلیل اطلاعات از روش... متن کامل

پس از چندین سال مشاهده، بنیس (1993) چهار شایستگی را که تا حدی در هر رهبری وجود دارد شناسایی کرد که عبارتند از (1) مدیریت توجه: از طریق مجموعهای از مفاهیم یا چشمانداز، نه در مفهوم عرفانی... متن کامل

پس از چندین سال مشاهده، بنیس (1993) چهار شایستگی را که تا حدی در هر رهبری وجود دارد شناسایی کرد که عبارتند از (1) مدیریت توجه: از طریق مجموعهای از مفاهیم یا چشمانداز، نه در مفهوم عرفانی... متن کامل