دانلود پایان نامه

سپاسگزاری و تقدیر

«من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق».
برخود لازم می دانم از کلیه کسانی که بنده را در تدوین و نگارش این پایان نامه یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. به خصوص از استاد فرزانه سرکار خانم دکتر زینب طولابی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند، و همچنین از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر یاسان ا… پوراشرف که وقت خود را بی شائبه در اختیار من گذاشته و با دقت نظر خاصی مشاوره لازم در این خصوص ارائه نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم. همچنین از کلیه معلمان و اساتید دوران تحصیلم از ابتدا تاکنون صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم.
از جناب آقای دکتر اسفندیار محمدی و جناب آقای دکتر صید مهدی ویسه که داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند کمال تشکر را دارم.
در پایان از دوستان عزیزم که در نوشتن این پایاننامبه بنده را یاری نمودند، کمال تقدیر و تشکر را دارم.

چکیده:

همراه با رقابتی شدن دانشگاهها در امر جذب دانشجو در سطح ملی و بینالمللی بسیاری از دانشگاههای جهان درصدد برآمدهاند تا سلائق داوطلبان خود را شناسایی و بر اساس آنها برای دانشگاهبرنامه ریزی کنند که برای این منظور از روشها و ابزارهای بازاریابی استفاده میکنند. در ایران هنوز دانشگاهها به طور جدی به این امر نپرداختهاند؛ در نتیجه هدف این مطالعه بررسی و رتبهبندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی از حیث میزان تأثیرگذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام می‌باشد. پژوهش حاضر شامل 6000 نفر دانشجو در دانشگاه ایلام می‌باشد که تعداد 360 پرسشنامه توزیع و تمامی آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 و LISREL 8.80 داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که تمام آمیختههای بازاریابی مورد مطالعه در انتخاب دانشگاه توسط دانشجو تأثیر دارند و با توجه به مفهوم آمیخته بازاریابی و نقش آن، مدیران دانشگاه باید ترکیبی از آمیخته که در این دانشگاه کاربردیتر است و در زمینه جذب دانشجو میتواند موفقتر عمل کند، را تعریف و با نهایت تلاش و دقت اجرا کنند تا بتوانند در محیط بازار رقابتی پیروز میدان باشند.
واژگان کلیدی: آمیخته بازاریابی، فرایند انتخاب، انتخاب دانشگاه.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………..1
کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….1
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1
1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..1
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….3
1-4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………..4
1-4-1 اهدف کلی……………………………………………………………………………………………………. 4
1-4-2 اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………..4
1-5 سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….4
1-5-1 سؤالات کلی ………………………………………………………………………………………………….4
1-5-2 سؤالات جزئی…………………………………………………………………………………………………5
1-6 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………5
1- 7 روششناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………5
1-8 کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………6
1-9 متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7
1- 10 تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………….7
1-10-1 تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………7
1-10-2 تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………8
1-11 تعریف واژهها……………………………………………………………………………………………………9
فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………….10
ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….10
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………10
2-2 تعریف بازاریابی………………………………………………………………………………………………..10
2-3 آمیخته بازاریابی…………………………………………………………………………………………………12
2-4 تعریف و مفهوم تصمیمگیری……………………………………………………………………………….13
2-5- رفتار مصرفکننده……………………………………………………………………………………………15

2-5-1 گرایش خریدار …………………………………………………………………………………………..16
2-6 خدمات…….. ….. ……………………………………………………………………………………………..19
2-6-1 تعریف خدمات……………………………………………………………………………………………..19
2-6-2 ویژگیهای خدمات ……………………………………………………………………………………..20
2-6-3 انواع خدمات ……………………………………………………………………………………………….21
2-6-4 آمیختهی بازاریابی خدمات……………………………………………………………………………..22
2-7 بازاریابی در آموزش عالی…………………………………………………………………………………. 24
2-8- آمیخته بازاریابی در آموزش عالی………………………………………………………………………. 24
2-9 اجزای آمیخته بازاریابی مؤثر در انتخاب دانشگاه توسط دانشجو………………………………. 25
2-9-1 محصول(خدمت)……………………………………………………………………………………………25
2-9-2 قیمت………………………………………………………………………………………………………….29
2-9-3 ترفیع…………………………………………………………………………………………………………..33
2-9-3-1 تبلیغات…………………………………………………………………………………………………….34
2-9-3-2 پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………….35
2-9-3-3 روابط عمومی……………………………………………………………………………………………35
2-9-3-4 فروش شخصی…………………………………………………………………………………………..36
2-9-3-5 بازاریابی مستقیم…………………………………………………………………………………………36
2-9-4 مکان…………………………………………………………………………………………………………..37
2-9-5 افراد (اساتید وکارکنان دانشگاه) ……………………………………………………………………..39
2-9-6 شواهد فیزیکی………………………………………………………………………………………………40
2- 9- 7 عملیات یا فرآیند………………………………………………………………………………………….41
2-10 پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………………..43
2-11 پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………..43
2-12 مطالعه مروری دانشگاه ایلام………………………………………………………………………………51
2-13 نتیجه‌گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………53
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………..55
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….55
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..55
3-2 روششناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………..55
3-3 فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………….56
3-3-1 جامعه آماری مورد مطالعه………………………………………………………………………………..56
3-3-2 نمونهیآماری………………………………………………………………………………………………56
3-3-3- روش نمونهگیری………………………………………………………………………………………….56
3-3-4- روش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………….56
3-4 منابع وروش های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………..57
3-4-1 مطالعات کتابخانهای………………………………………………………………………………………57
3-4-2 مطالعات میدانی…………………………………………………………………………………………….57
3-5 تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………………..57
3-6 قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………..58
3-7 تعیین اعتبار یا روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………….59
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………….59
3-8- 1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف……………………………………………………………………60
3-8-2 مدل الگوسازی معادلات ساختاری…………………………………………………………………….60
3-8-3 معیارهای برازش……………………………………………………………………………………………60
3-9 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………..63
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………..64
تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………..64
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………64
4-2تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………..64
4-2-1تحلیل‌های

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید