معتزلیان با اعتماد به عقل جهت استنباط احکام و قرار دادن عقل به عنوان مرجعی که در همه چیز باید به آن رجوع نمود و عدم تمرکز به نصوص قرآنی و روایی‌،توانستند نقش مهمی در ترویج آزادی... متن کامل

معتزلیان با اعتماد به عقل جهت استنباط احکام و قرار دادن عقل به عنوان مرجعی که در همه چیز باید به آن رجوع نمود و عدم تمرکز به نصوص قرآنی و روایی‌،توانستند نقش مهمی در ترویج آزادی... متن کامل

بهشمیه: پیروان ابوهاشم جبائی.از دیگر سو معتزلیان از قرن سوم به بعد‌،دو وجهه فکری عمده داشتند که به واسطه آن به مذهب اعتزالی بغداد و یا بصره منسوب می‌شدند.این دو بخش دو جریان اصلی را... متن کامل

بهشمیه: پیروان ابوهاشم جبائی.از دیگر سو معتزلیان از قرن سوم به بعد‌،دو وجهه فکری عمده داشتند که به واسطه آن به مذهب اعتزالی بغداد و یا بصره منسوب می‌شدند.این دو بخش دو جریان اصلی را... متن کامل

صاحب نظران و چهره های شاخص مکتب معتزلهواصل بن عطاکنیه او ابوحذیفه است و بنا بر آنچه در البیان و التبیین آمده ابوالجعد است از موالی و وابستگان بنی ضبه و بنا بر قولی بنی مخزوم است. واصل... متن کامل

صاحب نظران و چهره های شاخص مکتب معتزلهواصل بن عطاکنیه او ابوحذیفه است و بنا بر آنچه در البیان و التبیین آمده ابوالجعد است از موالی و وابستگان بنی ضبه و بنا بر قولی بنی مخزوم است. واصل... متن کامل

نام معتزلیان متکلم در اصل تنها اشاره ای به یگانه نقطه‌ای دارد که مذهب آنان را از مذهب اهل سنت و جماعت جدا می‌کرده است‌،این نقطه پس از پایان یافتن نزاع های دینی فرقه‌ها در مقایسه با... متن کامل

نام معتزلیان متکلم در اصل تنها اشاره ای به یگانه نقطه‌ای دارد که مذهب آنان را از مذهب اهل سنت و جماعت جدا می‌کرده است‌،این نقطه پس از پایان یافتن نزاع های دینی فرقه‌ها در مقایسه با... متن کامل

هم اکنون در جهان اهل سنت موضع‌گیری‌های بسیاری در مقابل گرایشات نومعتزلی صورت می‌گیرد و علمای اهل سنت در راه مقابله با کسانی که ادعای روشنفکری دارند از هیچ حمله‌ای فروگذار... متن کامل

هم اکنون در جهان اهل سنت موضع‌گیری‌های بسیاری در مقابل گرایشات نومعتزلی صورت می‌گیرد و علمای اهل سنت در راه مقابله با کسانی که ادعای روشنفکری دارند از هیچ حمله‌ای فروگذار... متن کامل

عقل‌گرایی در معتزله 142د‌‌ین د‌‌ر نگاه معتزله 144نتیجه‌گیری 146منابع فارسی‌: 152منابع عربی‌: 154منابع انگلیسی‌: 159پیوست‌ها: 160چهارکلیاتتفکر اعتزالی بنا به اذعان بسیاری از پژوهشگران و... متن کامل

عقل‌گرایی در معتزله 142د‌‌ین د‌‌ر نگاه معتزله 144نتیجه‌گیری 146منابع فارسی‌: 152منابع عربی‌: 154منابع انگلیسی‌: 159پیوست‌ها: 160چهارکلیاتتفکر اعتزالی بنا به اذعان بسیاری از پژوهشگران و... متن کامل

مقوله مربوط به قابلیتها در شایستگی رهبری موجود در برگیرنده سیرت نیکو، تفکر استراتژیک، نتیجهگرایی توجه به تولید و توسعه و گسترش میباشد. این قابلیتها مجموعه فعالیتهایی هستند که... متن کامل

مقوله مربوط به قابلیتها در شایستگی رهبری موجود در برگیرنده سیرت نیکو، تفکر استراتژیک، نتیجهگرایی توجه به تولید و توسعه و گسترش میباشد. این قابلیتها مجموعه فعالیتهایی هستند که... متن کامل

“هدف از ارزیابی کشف استعدادها برای آینده، آموزش، رشد و جانشینی افراد شایسته که شناسایی میشن و به پالایشگاه و در نهایت جامعه خدمت میکنند این ارزیابی بر اساس خصایص و استعدادها،... متن کامل

“هدف از ارزیابی کشف استعدادها برای آینده، آموزش، رشد و جانشینی افراد شایسته که شناسایی میشن و به پالایشگاه و در نهایت جامعه خدمت میکنند این ارزیابی بر اساس خصایص و استعدادها،... متن کامل

{6/31}{6/32}{6/33}{6/34}{6/35}{4/14}{3/12} {9/14}{6/36}{6/37} {4/5}{8/14}تعهد کاری{2/25}{2/33}{2/36}{2/35}{9/12}{11/10}مقوله مربوط به قابلیتهامدیریت تغییر{10/29}{13/8}{14/21}مقوله مربوط به دانش در شایستگیهای رهبری مورد نیاز برنامه... متن کامل

{6/31}{6/32}{6/33}{6/34}{6/35}{4/14}{3/12} {9/14}{6/36}{6/37} {4/5}{8/14}تعهد کاری{2/25}{2/33}{2/36}{2/35}{9/12}{11/10}مقوله مربوط به قابلیتهامدیریت تغییر{10/29}{13/8}{14/21}مقوله مربوط به دانش در شایستگیهای رهبری مورد نیاز برنامه... متن کامل

“من یکی از کسانی بودم که توی حوزه خودکفایی و آوردن سیستمهای نوین در شرکت ملی گاز نفر اول شدم که جایزه پژوهش در رابطه با بهینه کردن سوخت توربینها از دست رئیس جمهور وقت آقای خاتمی... متن کامل

“من یکی از کسانی بودم که توی حوزه خودکفایی و آوردن سیستمهای نوین در شرکت ملی گاز نفر اول شدم که جایزه پژوهش در رابطه با بهینه کردن سوخت توربینها از دست رئیس جمهور وقت آقای خاتمی... متن کامل