“توی این شرکت کسی که به عنوان مدیر یا رهبر انتخاب میشه باید سه تا شایستگی خیلی مهم رو داشته باشه 1) رهبر باید تمام استانداردهای روز در ارتباط با رهبری و مدیریت رو بدونه و اونها رو... متن کامل

“توی این شرکت کسی که به عنوان مدیر یا رهبر انتخاب میشه باید سه تا شایستگی خیلی مهم رو داشته باشه 1) رهبر باید تمام استانداردهای روز در ارتباط با رهبری و مدیریت رو بدونه و اونها رو... متن کامل

«شبکهسازی» شایستگی موجود دیگر مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان است:” وجود شبکههای اجتماعی در شرکت مثلاً یه زمانی مدیر میاد میگه که آقای بهرامیکیا بیاید امروز بریم پینگ پنگ بازی... متن کامل

«شبکهسازی» شایستگی موجود دیگر مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان است:” وجود شبکههای اجتماعی در شرکت مثلاً یه زمانی مدیر میاد میگه که آقای بهرامیکیا بیاید امروز بریم پینگ پنگ بازی... متن کامل

4-2-1-2: مقوله مربوط به مهارتها مقوله مربوط به مهارت به توانایی (ذاتی و اکتسابی) که فرد را برای انجام ماهرانهی وظیفه خود قادر میسازد اطلاق میگردد که این مهارتها و تواناییها در عملکرد و... متن کامل

4-2-1-2: مقوله مربوط به مهارتها مقوله مربوط به مهارت به توانایی (ذاتی و اکتسابی) که فرد را برای انجام ماهرانهی وظیفه خود قادر میسازد اطلاق میگردد که این مهارتها و تواناییها در عملکرد و... متن کامل

نخستین دسته مفهومی مقوله مربوط به دانش که در جدول 1-4 مشاهده میشود، «دانش لازم و تجربه کافی» است. بطوری که از میان 14 نفر مصاحبهشونده، 9 از آنها با 17 کد به این موضوع اشاره کردهاند که به... متن کامل

نخستین دسته مفهومی مقوله مربوط به دانش که در جدول 1-4 مشاهده میشود، «دانش لازم و تجربه کافی» است. بطوری که از میان 14 نفر مصاحبهشونده، 9 از آنها با 17 کد به این موضوع اشاره کردهاند که به... متن کامل

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از روش نظریه مبنایی استفاده شده است. بنابراین ابتدا متن هر مصاحبه بررسی شده و با توجه به جملات و نکات کلیدی در مصاحبه برچسبهای... متن کامل

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از روش نظریه مبنایی استفاده شده است. بنابراین ابتدا متن هر مصاحبه بررسی شده و با توجه به جملات و نکات کلیدی در مصاحبه برچسبهای... متن کامل

در این تحقیق از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده می‌شود. در فرایند انتخاب یک نمونه، محققان کیفی میتوانند از روشی با عنوان نمونهگیری گلوله برفی استفاده کنند که در آن یک شرکتکننده... متن کامل

در این تحقیق از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده می‌شود. در فرایند انتخاب یک نمونه، محققان کیفی میتوانند از روشی با عنوان نمونهگیری گلوله برفی استفاده کنند که در آن یک شرکتکننده... متن کامل

3-3: روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات پژوهشتعیین تعمیمپذیری، اعتبار و پایایی یافتههای مصاحبه، مرحله ششم فرایند مصاحبه را تشکیل میدهد. اعتبار به همسانی نتایج حاصل از مصاحبه و... متن کامل

3-3: روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات پژوهشتعیین تعمیمپذیری، اعتبار و پایایی یافتههای مصاحبه، مرحله ششم فرایند مصاحبه را تشکیل میدهد. اعتبار به همسانی نتایج حاصل از مصاحبه و... متن کامل

بسته به نوع داده مورد نیاز برای تعیین سؤال تحقیق و نیز قابلیت دسترسی به منابع، مصاحبه‌ها می‌توانند اشکال متنوعی به خود بگیرند. مصاحبه‌های ساختاریافته شامل مجموعه سؤالات تعیین... متن کامل

بسته به نوع داده مورد نیاز برای تعیین سؤال تحقیق و نیز قابلیت دسترسی به منابع، مصاحبه‌ها می‌توانند اشکال متنوعی به خود بگیرند. مصاحبه‌های ساختاریافته شامل مجموعه سؤالات تعیین... متن کامل

شباهت وتفاوتهای تئوری مفهوم سازی بنیادین نسبت به سایر روش شناسی های کیفی عبارتست از:الف- شباهت ها تئوری مفهومسازی بنیادین با دیگر شیوههای انجام پژوهش کیفی شباهتهایی دارند... متن کامل

شباهت وتفاوتهای تئوری مفهوم سازی بنیادین نسبت به سایر روش شناسی های کیفی عبارتست از:الف- شباهت ها تئوری مفهومسازی بنیادین با دیگر شیوههای انجام پژوهش کیفی شباهتهایی دارند... متن کامل

روششناسی در درون معنای نظریه نهفته است و از الزامات یک نظریه مفید و خوب محسوب میگردد. روششناسیها باید دو ویژگی اساسی داشته باشند؛ اول اینکه قابلیت پیشبینی پدیدارهای بدیع را داشته... متن کامل

روششناسی در درون معنای نظریه نهفته است و از الزامات یک نظریه مفید و خوب محسوب میگردد. روششناسیها باید دو ویژگی اساسی داشته باشند؛ اول اینکه قابلیت پیشبینی پدیدارهای بدیع را داشته... متن کامل