Uمان ـ ویتنی جانشین مناسب و نسبتاً نیرومندی برای آزمون معمولی t دو نمونه ای (برای برابر بودن میانگین ها) به شمار می آید (هومن، ۱۳۸۴، ص ۳۵۳).
۵- به منظور مقایسه دیدگاه های گروه های مستقل (سه گروه مورد مطالعه) در یک متغیر رتبه ای از تحلیل واریانس رتبه ای کروسکال ـ والیس استفاده شده است.
مفروضه این آزمون: آزمودنی ها به صورت مستقل و تصادفی از جامعه انتخاب شده باشند.
فرض صفر (H0): بین دیدگاههای سه گروه مستقل (متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانشآموزان) از نظر متغیر موردنظر (عناصر برنامه درسی مهارت های زندگی) تفاوت وجود ندارد.
فرض خلاف (HA): بین دیدگاه این سه گروه از لحاظ متغیر مورد مطالعه تفاوت وجود دارد.
با توجه به اینکه نتایج معنادار حاصل از اجرای این آزمون تنها بیانگر این نکته است که دیدگاههای سه گروه مورد بررسی از لحاظ متغیر مورد نظر (عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی) یکسان نیستند و این نتایج هرگز به گونه مثبت بیان نمی کند که کدام گروه از گروه دیگر تفاوت دارد. یعنی نمی توان گفت رتبه های گروه A بالاتر از گروه B و رتبه های گروه B بالاتر از گروه C است. برای مشخص کردن این که تفاوت بین رتبه های کدام دو گروه مستقل می باشد از آزمون U مان ـ ویتنی استفاده شده است.
دلیل عدم استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت مقایسه دیدگاه های گروه های مورد مطالعه: با توجه به این که حجم نمونه ها کاملاً متفاوت میباشد بنابراین تفاوت در واریانس آنها موجب می شود نتایج دقیقی از این آزمون ها حاصل نشود. به عبارت بهتر تغییرپذیری داده ها در همه گروه های مورد مطالعه یکسان و ثابت نیست. هر چند آزمودنی ها به صورت مستقل و تصادفی انتخاب شده اند و هر یک از گروه های نمونه گیری شده از لحاظ متغیر مورد مطالعه دارای توزیع نرمال بوده اند ولی چون واریانس گروه ها برابر نبود بنابراین آزمون کروسکالـ والیس مناسبترین جایگزین برای این آزمون به شمار می رفت.
مقدمه
یکی از مهم ترین مراحل هر تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد. زمانی که داده ها از طریق ابزار اندازه گیری پژوهش جمع آوری شدند، لازم است با توجه به روش پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
در پژوهش حاضر، محقق پرسشنامه خود را با ۹ طبقه کلی عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی که هر طبقه خود شامل چند گویه بود طراحی نمود. در تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای سؤالات تحقیق نخست می بایست آسیب های موجود در عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش آموزان شاخه نظری دبیرستان های عادی ـ دولتی شهر تهران شناسایی می شد. در مرحله بعد اهمیت عناصر این برنامه درسی و زیر مؤلفه های آنها از دیدگاه سه گروه مورد مطالعه، اولویت بندی می گردید و در آخر تأثیر متغیرهای تعدیل کننده از قبیل جنسیت و محل اخذ مدرک تحصیلی بر دیدگاه گروه های مورد مطالعه بررسی می شد.
بدین ترتیب در این پژوهش به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (مجذور خی تک نمونه ای، t تک نمونه ای، U مان ویتنی، t دو نمونه ای مستقل، کروسکال والیس، فریدمن) کمک گرفته شد.
در تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با استفاده از جداول، نمودارها، اطلاعات جمعیت شناختی (Demographic) نمونه ها توصیف و سپس سؤالات تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری مناسب، مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن مشخص شده است.
الف) بررسی اطلاعات جمعیت‌شناختی گروههای متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش‌آموزان شاخه نظری دبیرستانهای عادی- دولتی شهر تهران
تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی مربوط به گروه دانش‌آموزان
یک گروه از نمونه‌های پژوهش حاضر را ۳۷۸ نفر از دانش‌آموزان شاخه نظری دبیرستانهای عادی- دولتی شهر تهران تشکیل می‌دهند. لازم به توضیح است ۳۱ نفر از دانش‌آموزان از کل مناطق نمونه‌گیری شده به دلیل عدم پاسخ به سؤالات از جریان تحقیق حذف شدند و بدین ترتیب نمونه دانش‌آموزان شامل ۳۴۷ نفر می‌باشد. در ذیل تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی مربوط به پاسخ‌دهندگان دانش‌آموز از بعد ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مثل (جنسیت، سن، پایه تحصیلی و منطقه آموزشی) به تفکیک با استفاده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، درصد، درصد معتبر و…) به صورت جدول و نمودار نمایش داده می‌شود تا شناخت بهتری از ویژگیها و خصوصیات نمونه آماری پژوهش حاضر بدست آید.
۱- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی جنسیت دانش‌آموزان
جدول ۴-الف-۱: توزیع فراوانی جنسیت دانش‌آموزان
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
پسر
۱۳۶
۲/۳۹
۲/۳۹
۲/۳۹
دختر
۲۱۱
۸/۶۰
۸/۶۰
۰/۱۰۰
جمع کل
۳۴۷
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد که ۸/۶۰% یعنی ۱۳۶ نفر از پاسخ‌دهندگان، دانش‌آموزان دختر بوده‌اند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از نمونه‌های مورد مطالعه دانش‌آموز دختر بوده و در دبیرستان‌های عادی- دولتی شهر تهران مشغول به تحصیل بوده‌اند و ۲/۳۹% یعنی ۱۳۶ نفر باقیمانده، دانش‌آموز پسر بوده‌اند. توزیع فراوانی دانش‌آموزان برحسب جنسیت در نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است.
نمودار ۴-الف-۱: توزیع فراوانی جنسیت دانش‌آموزان
۲- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی سن دانش‌آموزان
جدول ۴-الف-۲: توزیع فراوانی سن دانش‌آموزان
سن
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
۱۶-۱۴ سال
۱۳۳
۳/۳۸
۳/۳۸
۳/۳۸
۱۸-۱۶ سال
۲۱۴
۷/۶۱
۷/۶۱
۰/۱۰۰
جمع کل
۳۴۷
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود ۷/۶۱% از پاسخ‌دهندگان دانش‌آموز دارای میانگین سنی ۱۸-۱۶ سال یعنی (۱۶ و ۱۷) سال می‌باشند. به عبارت دیگر اکثر پاسخ‌دهندگان در گروه سنی ۱۸-۱۶ سال قرار دارند. همچنین ۳/۳۸% از پاسخ‌دهندگان در سنین ۱۶-۱۴ سال یعنی (۱۴ و ۱۵) سال هستند.
ویژگیهای جمعیت‌شناختی دانش‌آموزان در متغیر سن در نمودار زیر نمایش داده شده است.
نمودار ۴-الف-۲: توزیع فراوانی سن دانش‌آموزان
۳- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی پایه تحصیلی دانش‌آموزان
جدول ۴-الف-۳: توزیع فراوانی پایه تحصیلی دانش‌آموزان
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
اول دبیرستان
۱۸۰
۹/۵۱
۹/۵۱
۹/۵۱
دوم دبیرستان
۱۶۷
۱/۴۸
۱/۴۸
۰/۱۰۰
جمع کل
۳۴۷
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که جدول فوق توزیع فراوانی نشان می‌دهد، ۹/۵۱% یعنی ۱۸۰ نفر از پاسخ‌دهندگان با بیشترین تعداد در پایه اول دبیرستان تحصیل می‌کنند. همچنین ۱/۴۸% یعنی ۱۶۷ نفر از دانش‌آموزان در پایه دوم تحصیلی رشته‌های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی تحصیل می‌کنند. در پژوهش حاضر دانش‌آموزان سال سوم متوسطه نظری به علت اینکه واحد مهارتهای زندگی را یا انتخاب نکرده بودند و یا در سالهای قبل انتخاب کرده و گذرانده بودند از جامعه آماری تحقیق حذف شده و مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند. توزیع فراوانی دانش‌آموزان برحسب پایه تحصیلی در نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است.
نمودار ۴-الف-۳: توزیع فراوانی پایه تحصیلی دانش‌آموزان
۴- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی منطقه آموزشی دانش‌آموزان
جدول ۴-الف-۴: توزیع فراوانی منطقه آموزشی دانش‌آموزان
منطقه آموزشی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
منطقه ۳
۵۹
۰/۱۷
۰/۱۷
۰/۱۷
منطقه ۵
۷۶
۹/۲۱
۹/۲۱
۹/۳۸
منطقه ۶
۶۴
۴/۱۸
۴/۱۸
۳/۵۷
منطقه ۸
۶۶
۰/۱۹
۰/۱۹
۳/۷۶
منطقه ۱۶
۸۲
۷/۲۳
۷/۲۳
۰/۱۰۰
جمع کل
۳۴۷
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود ۷/۲۳% یعنی ۸۲ نفر از دانش‌آموزان در منطقه ۱۶ آموزش و پرورش مشغول به تحصیل هستند. ۹/۲۱% یعنی ۷۶ نفر از پاسخ‌دهندگان دانش‌آموز در منطقه ۵ آموزش و پرورش تحصیل می‌کنند. همچنین ۱۹% از دانش‌آموزان در منطقه ۸ آموزشی و ۴/۱۸% از دانش‌آموزان در منطقه ۶ آموزش و پرورش مشغول تحصیل هستند و سرانجام ۱۷% از پاسخ‌دهندگان دانش‌آموز در منطقه ۳ آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال دارند.
توزیع فراوانی منطقه آموزشی دانش‌آموزان در نمودار زیر نمایش داده شده است.
نمودار ۴-الف-۴: توزیع فراوانی منطقه آموزشی دانش‌آموزان
تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی مربوط به گروه معلمان
گروه دیگر از نمونه‌های پژوهش حاضر ۶۴ نفر از معلمان شاخه نظری متوسطه بوده که مشغول تدریس درس مهارتهای زندگی در مدارس می‌باشند. در این قسمت تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی پاسخ‌دهندگان معلم از بعد ویژگیهای جمعیت‌شناختی مثل (جنسیت، سابقه کار، مدرک تحصیلی، رشته، و منطقه آموزشی) به صورت جدول و نمودار ارائه می‌شود تا شناخت بهتری از ویژگیها و خصوصیات جمعیت‌شناختی این گروه مورد مطالعه بدست آید.
۵- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی جنسیت معلمان
جدول ۴-الف-۵: توزیع فراوانی جنسیت معلمان
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
مرد
۳۱
۴/۴۸
۴/۴۸
۴/۴۸
زن
۳۳
۶/۵۱
۶/۵۱
۰/۱۰۰
جمع کل
۶۴
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود ۶/۵۱% یعنی ۳۳ نفر از معلمان زن بوده‌اند. همچنین معلمان مرد ۴/۴۸% یعنی ۳۱ نفر از پاسخ‌دهندگان را تشکیل می‌دهند. همانطور که ملاحظه می‌شود تعداد معلمان زن از معلمان مرد بیشتر است. این امر بدان علت است که تعداد مدارس دخترانه تحت پوشش برنامه‌ آموزش مهارتهای زندگی به مراتب از تعداد مدارس پسرانه که واحد درسی مهارتهای زندگی را ارائه داده‌اند بیشتر است. وضعیت توزیع فراوانی جنسیت معلمان در نمودار زیر نشان داده شده است.
نمودار ۴-الف-۵: توزیع فراوانی جنسیت معلمان
۶- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی سابقه کار معلمان متوسطه نظری
جدول ۴-الف-۶: توزیع فراوانی سابقه کار معلمان متوسطه نظری
سابقه کار
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
۱۰-۵
۱
۶/۱
۶/۱
۶/۱
۱۵-۱۰
۱۰
۶/۱۵
۶/۱۵
۲/۱۷
۲۰-۱۵
۱۹
۷/۲۹
۷/۲۹
۹/۴۶
۲۵-۲۰
۲۶
۶/۴۰
۶/۴۰
۵/۸۷
۳۰-۲۵
۸
۵/۱۲
۵/۱۲
۱۰۰
جمع کل
۶۴
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ۶/۴۰% یعنی ۲۶ نفر از معلمان بین ۲۵-۲۰ سال سابقه تدریس دارند. همچنین ۷/۲۹% یعنی ۱۹ نفر از معلمان دارای سابقه تدریس بین ۲۰-۱۵ سال هستند. از این میان ۶/۱۵% از معلمان بین ۱۵-۱۰ سال سابقه دارند. علاوه بر این ۵/۱۲ درصد از پاسخ دهندگان معلم دارای سابقه کار بین ۳۰-۲۵ سال هستند و در نهایت ۶/۱% درصد از معلمان

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعمهارتهای زندگی، آموزش مهارت، کودکان و نوجوانان، برنامه درسی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید