دانلود پایان نامه

متوسطه نظری بین ۱۰-۵ سال سابقه تدریس دارند. ملاحظه می شود که بیشترین سابقه کار معلمان ۲۵-۲۰ سال و کمترین آن ۱۰-۵ سال می باشد. نمودار زیر توزیع فراوانی سابقه کار معلمان متوسطه نظری که مشغول تدریس درس مهارت های زندگی هستند را نمایش می دهد.
نمودار ۴-الف-۶: توزیع فراوانی سابقه کار معلمان
۷- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی مدرک تحصیلی معلمان متوسطه نظری
جدول ۴-الف-۷: توزیع فراوانی مدرک تحصیلی معلمان
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
دانشجوی دکتری
۲
۱/۳
۱/۳
۱/۳
فوق لیسانس
۸
۵/۱۲
۵/۱۲
۶/۱۵
دانشجوی فوق لیسانس
۲
۱/۳
۱/۳
۷/۱۸
لیسانس
۵۲
۳/۸۱
۳/۸۱
۰/۱۰۰
جمع کل
۶۴
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد بیشترین تعداد معلمان ۳/۸۱% دارای مدرک تحصیلی لیسانس می‌باشند. همچنین مدرک تحصیلی ۲/۱۲% از معلمان، فوق لیسانس می‌باشد. از این میان تنها ۱/۳ درصد از معلمان به صورت مشترک دانشجوی فوق لیسانس و دکتری هستند. توزیع فراوانی معلمان برحسب مدرک تحصیلی در نمودار زیر نمایش داده شده است.
نمودار ۴-الف-۷: توزیع فراوانی مدرک تحصیلی معلمان
۸- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی رشته تحصیلی معلمان متوسطه نظری
جدول ۴-الف-۸: توزیع فراوانی رشته تحصیلی معلمان
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
مشاوره
۲۶
۶/۴۰
۶/۴۰
۶/۴۰
علوم تربیتی
۲۲
۴/۳۴
۴/۳۴
۰/۷۵
علوم اجتماعی
۲
۱/۳
۱/۳
۱/۷۸
روان‌شناسی
۳
۷/۴
۷/۴
۸/۸۲
سایر
۱۱
۲/۱۷
۲/۱۷
۰/۱۰۰
جمع کل
۶۴
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود بیشترین تعداد پاسخ‌دهندگان یعنی ۶/۴۰% در رشته مشاوره بوده‌اند. سپس ۴/۳۴% از معلمان در رشته علوم تربیتی تحصیل کرده بودند. همچنین ۲/۱۷% از معلمان در سایر رشته‌ها (زبان انگلیسی، زیست‌شناسی، ادبیات فارسی و…) تحصیل کرده بودند. رشته تحصیلی ۷/۴% از معلمان روان‌شناسی است. در نهایت در رشته تحصیلی علوم اجتماعی تنها ۱/۳ درصد یعنی ۲ نفر تحصیل کرده بودند. توزیع فراوانی معلمان برحسب رشته تحصیلی در نمودارصفحه بعد نمایش داده شده است.
نمودار ۴-الف-۸- توزیع فراوانی رشته تحصیلی معلمان
۹- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی منطقه آموزشی معلمان متوسطه نظری
جدول ۴-الف-۹: توزیع فراوانی منطقه آموزشی معلمان
منطقه آموزشی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
منطقه ۳
۱۰
۶/۱۵
۶/۱۵
۶/۱۵
منطقه ۵
۱۷
۶/۲۶
۶/۲۶
۲/۴۲
منطقه ۶
۱۰
۶/۱۵
۶/۱۵
۸/۵۷
منطقه ۸
۱۰
۶/۱۵
۶/۱۵
۴/۷۳
منطقه ۱۶
۱۷
۶/۲۶
۶/۲۶
۰/۱۰۰
جمع کل
۶۴
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد بیشترین تعداد معلمان یعنی ۶/۲۶% به صورت مشترک در منطقه ۵ و ۶ آموزشی مشغول به تدریس درس مهارتهای زندگی هستند و این مسأله نشان می‌دهد که مناطق مذکور جمعیت زیادی را تحت پوشش برنامه آموزش مهارتهای زندگی قرار داده است. همچنین مناطق ۳، ۶ و ۸ هر یک به طور مساوی ۶/۱۵% از معلمان درس مهارتهای زندگی را در خود جای داده‌اند. توزیع فراوانی منطقه آموزشی معلمان در نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است.
نمودار ۴-الف-۹: توزیع فراوانی منطق? آموزشی معلمان
تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی مربوط به گروه متخصصان تعلیم و تربیت
علاوه بر دانش‌آموزان متوسطه نظری و معلمان گروه دیگر نمونه آماری این تحقیق را ۱۶ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت و اساتید تشکیل می‌دهند که خود دو دسته می‌باشند: الف- متخصصان برنامه‌ریزی درسی و علوم تربیتی که در زمینه آموزش مهارتهای زندگی سابقه فعالیت دارند. ب- مؤلفان کتاب آموزش مهارتهای زندگی دوره متوسطه و مسؤولان واحدهایی که در طراحی این کتاب نقش داشتند. در این قسمت تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی متخصصان و اساتید از بعد ویژگیهای جمعیت‌شناختی مثل (جنسیت، رشته تحصیلی، میزان سنوات خدمت، مدرک تحصیلی، مرتبه دانشگاهی، محل اخذ مدرک، و گرایش علمی) به صورت جدول و نمودار ارائه می‌شود تا شناخت بهتری از ویژگیها و خصوصیات جمعیت‌شناختی نمونه‌های آماری تحقیق حاضر بدست آید.
۱۰- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی جنسیت متخصصان تعلیم و تربیت
جدول ۴-الف-۱۰: توزیع فراوانی جنسیت متخصصان تعلیم و تربیت
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
مرد
۱۲
۰/۷۵
۰/۷۵
۰/۷۵
زن
۴
۰/۲۵
۰/۲۵
۰/۱۰۰
جمع کل
۱۶
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که در جدول مشاهده می‌شود ۷۵% یعنی ۱۲ نفر از پاسخ‌دهندگان مرد هستند و ۲۵% یعنی ۴ نفر زن هستند. لازم به توضیح است که از مجموع ۱۹ متخصص ۳ نفر به سؤالات پرسشنامه پاسخ نداده و از فرایند تحقیق کنار گذاشته شده‌اند و ۱۶ نفر به تمام سؤالات پرسشنامه پاسخ گفته‌اند. داده‌های توصیفی جنسیت متخصصان در نمودار زیر آمده است.
نمودار ۴-الف-۱۰: توزیع فراوانی جنسیت متخصصان
۱۱- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی رشته تحصیلی متخصصان تعلیم و تربیت
جدول ۴-الف-۱۱: توزیع فراوانی رشته تحصیلی متخصصان تعلیم و تربیت
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
برنامه‌ریزی درسی
۱۲
۰/۷۵
۰/۷۵
۰/۷۵
تعلیم و تربیت
۲
۴/۱۲
۴/۱۲
۴/۸۷
روان‌شناسی تربیتی
۱
۳/۶
۳/۶
۷/۹۳
روان‌شناسی بالینی
۱
۳/۶
۳/۶
۰/۱۰۰
جمع کل
۱۶
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که در جدول مشاهده می‌شود بیشترین تعداد پاسخ‌دهندگان یعنی ۷۵% در رشته برنامه‌ریزی درسی بوده‌اند. ۴/۱۲% در رشته تعلیم و تربیت بودند. در نهایت ۳/۶% از متخصصان تعلیم و تربیت به طور مساوی در هر یک از رشته‌های روان‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی بالینی مشغول به فعالیت بودند. توزیع فراوانی رشته تحصیلی متخصصان تعلیم و تربیت در نمودار زیر آورده شده است.
نمودار ۴-الف-۱۱: توزیع فراوانی رشته تحصیلی متخصصان تعلیم و تربیت
۱۲- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی سابقه کار متخصصان تعلیم و تربیت
جدول ۴-الف-۱۲: توزیع فراوانی میزان سنوات خدمت متخصصان تعلیم و تربیت
سنوات خدمت (برحسب سال)
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
۱۰-۵
۳
۸/۱۸
۸/۱۸
۸/۱۸
۱۵-۱۰
۲
۵/۱۲
۵/۱۲
۳/۳۱
۲۰-۱۵
۲
۵/۱۲
۵/۱۲
۸/۴۳
۲۵-۲۰
۴
۰/۲۵
۰/۲۵
۸/۶۸
۳۰-۲۵
۵
۲/۳۱
۲/۳۱
۰/۱۰۰
جمع کل
۱۶
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که داده‌های جدول نشان می‌دهد ۲/۳۱% یعنی ۵ نفر از پاسخ‌دهندگان، بیشترین سابقه کار (۳۰-۲۵ سال) را دارند و سابقه کار ۲۵% یعنی ۴ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت بین ۲۰ تا ۲۵ سال می‌باشد و ۸/۱۸% از متخصصان تعلیم و تربیت بین ۵ تا ۱۰ سال سابقه کار دارند. در نهایت ۵/۱۲% از متخصصان تعلیم و تربیت به طور مساوی دارای سابقه کار ۱۵-۱۰ و ۲۰-۱۵ سال می‌باشند. توزیع فراوانی متخصصان تعلیم و تربیت برحسب میزان سنوات خدمت در نمودار زیر نمایش داده شده است.
نمودار ۴-الف-۱۲: توزیع فراوانی میزان سنوات خدمت متخصصان تعلیم و تربیت
۱۳- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی مدرک تحصیلی متخصصان تعلیم و تربیت
جدول ۴-الف-۱۳: توزیع فراوانی مدرک تحصیلی متخصصان تعلیم و تربیت
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
دکتری (Ph.D)
۱۵
۷/۹۳
۷/۹۳
۷/۹۳
فوق لیسانس
۱
۳/۶
۳/۶
۰/۱۰۰
جمع کل
۱۶
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که در جدول مشاهده می‌شود ۷/۹۳% یعنی ۱۵ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت دارای مدرک تحصیلی دکتری (Ph.D) هستند و تنها ۳/۶% یعنی ۱ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می‌باشند. توزیع فراوانی متخصصان تعلیم و تربیت برحسب میزان اشتغال در نمودار زیر نمایش داده شده است.
نمودار ۴-الف-۱۳: توزیع فراوانی مدرک تحصیلی متخصصان تعلیم و تربیت
۱۴- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی مرتبه دانشگاهی متخصصان تعلیم و تربیت
جدول ۴-الف-۱۴: توزیع فراوانی مرتبه دانشگاهی متخصصان تعلیم و تربیت
مرتبه دانشگاهی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
استادیار
۱۴
۴/۸۷
۳/۹۳
۳/۹۳
استاد
۱
۳/۶
۷/۶
۰/۱۰۰
کل
۱۵
۷/۹۳
۰/۱۰۰
داده‌های بی‌پاسخ
۱
۳/۶
جمع کل
۱۶
۰/۱۰۰
همانطور که داده‌های جدول نشان می‌دهد ۴/۸۷% یعنی ۱۴ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت دارای مرتب? دانشگاهی استادیار هستند. همچنین ۳/۶% یعنی ۱ نفر از پاسخ‌دهندگان دارای مرتبه دانشگاهی استاد هستند و در نهایت ۳/۶% از پاسخ‌دهندگان سؤال مربوط به مرتبه دانشگاهی را پاسخ نداده‌اند. توزیع فراوانی مرتبه دانشگاهی متخصصان تعلیم و تربیت در نمودار زیر نشان داده شده است.
نمودار ۴-الف-۱۴: توزیع فراوانی مرتبه دانشگاهی متخصصان تعلیم و تربیت
۱۵- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی محل اخذ مدرک تحصیلی متخصصان تعلیم و تربیت
جدول ۴-الف-۱۵: توزیع فراوانی محل اخذ مدرک تحصیلی متخصصان تعلیم و تربیت
محل اخذ مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
داخل کشور
۱۰
۵/۶۲
۵/۶۲
۵/۶۲
خارج کشور
۶
۵/۳۷
۵/۳۷
۰/۱۰۰
جمع کل
۱۶
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
داده‌های جدول نشان می‌دهد که ۵/۶۲% یعنی ۱۰ نفر از پاسخ‌دهندگان، متخصصانی هستند که مدرک تحصیلی‌شان را از داخل کشور اخذ کرده‌اند و محل اخذ مدرک تحصیلی ۵/۳۷% از متخصصان تعلیم و تربیت در خارج از کشور بوده است. توزیع فراوانی متخصصان تعلیم و تربیت برحسب محل اخذ مدرک تحصیلی در نمودار زیر نمایش داده شده است.
نمودار ۴-الف-۱۵: توزیع فراوانی محل اخذ مدرک تحصیلی متخصصان تعلیم و تربیت
۱۶- تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی گرایش علمی متخصصان تعلیم و تربیت
جدول ۴-الف-۱۶: توزیع فراوانی گرایش علمی متخصصان تعلیم و تربیت
گرایش علمی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تراکمی
برنامه‌ریزی درسی
۱۰
۵/۶۲
۵/۶۲
۵/۶۲
سایر گرایشها
۴
۰/۲۵
۰/۲۵
۵/۸۷
برنامه‌ریزی درسی و سایر گرایشها
۲
۵/۱۲
۵/۱۲
۰/۱۰۰
جمع کل
۱۶
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
همانطور که در جدول مشاهده می‌شود گرایش علمی ۵/۶۲% یعنی ۱۰ نفر از پاسخ‌دهندگان، برنامه‌ریزی درسی می‌باشد. علاوه بر این ۲۵% یعنی ۴ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت در سایر گرایشها (مشاوره، روان‌شناسی تربیتی، روان‌شناسی بالینی، فلسفه تعلیم و تربیت و…) مشغول فعالیت هستند و تنها ۵/۱۲%

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید