دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: کنوانسیون حقوق کودک

آیا ممکن است دو واژه بزه دیده وتقصیر را در کنار هم قرار داد؟ حال آنکه این دو، دو واژه متقابل هستند.
مشارکت بزه دیده در وقوع جرم در حقوق جزای کلاسیک آشکار شده و موضوع دو تاسیس زیر قرار گرفته است:
عذر تحریک: جایی که مسئولیت مجرم به خاطر رفتار بزه دیده کاهش پیدا می کند.
دفاع مشروع: جایی که بزه دیده بالقوه از عمل تجاوزی که مرتکب آن شده به عنوان بزه دیده احتمالی تلقی می شود.
در مواردی که رفتار بزه دیده موجب صدور حکم دادگاه مبنی بر کاهش مجازات مجازات مجرم می شود(کیفیات مخففه) نقش بزه دیده آشکار است.
بزه دیده شناسی به دنبال پیشبرد تدابیری است که بتواند از خطرهای احتمالی ناظر به بعضی افراد که در وضعیت ها و موقعیت هایی، آماج های مناسبی برای بزهکاران محسوب می شوند، پیشگیری کنند.
در سال 1981 میلادی فتاح در مجله انحراف و جامعه به بازگویی تاریخ بزه دیده شناسی پرداخت ونوشت :این رشته نسبتاً جدید از بزه دیده شناسی نظری به بزه دیده شناسی علمی گذر کرده است.. ودر این راه باارائه ی کمک ،حمایت وخسارت زدایی های ضروری ،به فکر کاستن از رنج های شخص بزه دیده می باشد .شایان ذکر است عوامل بزه دیدگی را یه چند نوع زیر تقسیم کردهاند:
الف : عوامل زیستی
1-سن : اساساً کودکان وسالمندان بیش از سایر گروهها در خطر بزه دیدگی قرار دارند.
2-جنس : بررسی ها نشان داده است که بیشترین تعدادبزه دیدگی را درخانواده وحتی خارج از خانواده زنان تشکیل می دهند.
3-اوضاع جسمی : برخی وضعیت ها و حالت های خاص جسمانی هم می تواند موجب بزه دیدگی دیدگی افراد گردد.مثلا معلولیت های جسمی یا روانی و نیز حالت مستی ورخوت از این قبیل است.
ب: عوامل اجتماعی


1-مشاغل خطرناک :روسپگیری –رانندگی تاکسی –پلیس …
2-شیوه زندگی : اعتیاد به الکل ومواد مخدر –معاشرت با معتادان ودوستان ناباب-رفت وآمد در مکان های خطر ناک .
3-شرایط اقتصادی :فقر ونداری –اخراج ازکار –بیکاری مداوم و…
جرم شناسان جدید عقیده دارند بزه دیده رامی توان به دو گونه فعال ومنفصل تقسیم کرد در عملکرد فعال غالباً بزه دیده باحرکات یا رفتار و گفتار خود مجرم را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم می نماید.مثلاً یک بزه دیده ممکن است با پرخاش یا نا سزایی که نسبت به مجرم انجام می دهد وی را به مضروب کردن یاکشتن خود تحریک کند.دیگری ممکن است به علت سهل انگاری ودر قفل کردن درب اتومبیل خودباعث سرقت اتومبیل خویش گردد.
ولی عملکرد بزه دیده منفعل چنین است که مثلا شخصی با دریافت پول زیاد از بانک بدون توجه به اطراف خود وبدون حمایت دیگران خارج شده وباعث ربودن پولهایش توسط سارقین می گردد.
باید توجه داشت که تئوری بزه دیده شناسی تا جایی که موجب حمایت از بزه دیدگان بوده وبا سخت نمودن آماج های جرم باعث پیشگیری از بزهکاری گردد بسیار مناسب وقابل تمجید است.
گفتار دوم: حمایت از اشخاصی که در معرض خطر فوق العاده بزه دیدگی قرار دارند به عنوان مبنای جرم انگاری:
اصولا بزه دیدگان به دو گره تقسیم می شوند: بزه دیدگان عام و بزه دیدگان خاص. ما در این گفتار به بزه دیدگان خاص یعنی اشخاصی که در معرض خطر فوق العاده بزه دیدگی قرار دارند، خواهیم پرداخت.
در این گروه ، وجود ویژگی و یا خصوصیات خاص موجب بزه دیدگی ایشان میگردد. با توجه به دشواری هایی که بزه دیدگان از جهت آثار بزه دیدگی یا دسترسی شان به عدالت با آن روبه رو هستند، حمایت ویژه از گونه های خاصی از بزه دیدگان مانند زنان، کودکان، سالمندان، ناتوانان، اقلیت ها، بزه دیدگان جرم های جنسی، بزه دیدگان خشونت های خانگی، بازماندگان قتل و مانند آن ضروری است.
حال به بررسی این گره های آسیب پذیر می پردازیم.
1- زنان بزه دیده
یکی از مشکلات عمده زنان، خشونتهای خانوادگی است که در اغلب اوقات توسط مردان(شوهران) اتفاق میافتد که این خشونت ها می تواند بصورتهای متعدد و متفاوتی شکل گیرد. از جمله خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی و خشونتاقتصادی مصادیق بارز آن است که در میان آنها خشونت فیزیکی از رتبه برتری برخوردار است. برای نمونه نتیجه مطالعه ای بررسی2000 زوج آمریکایی در سال 1975 نشان داد بیش از یک چهارم آنان (28 درصد) خشونت فیزیکی را که معمولا توسط مردان آن ها به وقوع پیوسته تجربه کرده اند. وهمین امر حمایت از این گروه را در مقابل بزه دیدگی به روشنی نشان می دهد.
2- کودکان بزه دیده
جرم انگاری حمایتی از کودکان را جرم انگاشتن افعال و ترک افعالی دانسته اند که علیه کودکان ارتکاب یافته و آسیب زا می باشند که از منظر جرم انگاری حمایتی کنوانسیون حقوق کودک 1989 را می توان الگویی برای کشور های عضو جامعه بین الملی دانست که با الهام از آن با روی کرد حفظ کرامت کودک و احترام به شخصیت وی با لحاظ آسیب پذیری آنان قوانین حمایتی داخلی را با معیار های منشور بین الملل ( کنوانسیون حقوق کودک ) تصویب و تدوین نمایند . که مطابق آن قانون مجازات اسلامی و قانون سحمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381 برخی از رفتارهای آسیب زا جهت حمایت از کودکان جرم تلقی شده و قابل مجازات است .
ناتوانی های کودکان آن را در طول اعصار و قرون آماج تعرضات جنسی بزرگسالان قرار داده است که مع الاسف بخش عمده ای از این موارد به لحاظ قبح اجتماعی عمل ، جز آمار سیاه بزهکاری در جوامع را تشکیل می دهند .
موقعیت اطفال به مراتب وخیم تر از موقعیت زنان است . از این رو نیازمند مهارت و مساعدت های خاصی می باشند که متناسب سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آن ها باشد لیکن قوانین کیفری ایران از موجی که در سالیان اخیر و برای مقابله جرایم مرتبط با این مقوله براه افتاده بازمانده و بویژه از اطفال حمایت کافی بعمل نیاورده است و حتی در پاره ای موارد سیاست معکوس اتخاذ کرده است .
از جمله مجازات برقراری رابطه ی جنسی افراد ذکور با اطفال مونث را همسان مجازات برقراری رابطه ی جنسی با بزرگسالان قرارداده است و طبق تبصره ماده83 قانون مجازات اسلامی چنانچه زن محصنه با پسر نابالغ زنا کند ، موجب حدّ تازیانه برای زن نمی شود .
در حالیکه طبق صدر ماده زنای زن محصنه با مرد بالغ رجم است. مشاهده می شود که در این مقررات قانون گذار اهمیت صدمه وارده بر طفل را مورد توجه قرار نداده است .
همچنین در سال 83 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید ، قاچاق اطفال به منظور ارتکاب اعمال جنسی از شمول ماده 3 قانون حمایت مصوب 1381 خارج شده است . زیرا در تبصره ی 1 ماده 3 مجازات جرم قاچاق در مورد اشخاص کمتر از 18 سال تشدید شده است .
اما در مورد هرزه نگاری قانون گذار ایران حکم خاصی را به اطفال اختصاص نداده است و ماده ی 640 قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تشدید مجازاتی نسبت به هرز ه نگاری اطفال همه افراد، را مشمول یک بزه دیده است .
لیکن قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند ، مجازات شد وی را نسبت به کسانی که از اطفال درتهیه و توزیع آثار سمعی و بصری مبتذل و مستجهن استفاده می کنند در نظرگرفته و در تبصره 3 بند ب ماده 3 ، حداکثر مجازات مقرر در قانون رابرای عامل در نظر گرفته است.
و همچنین اخیراً ارگانهای قانون گذاری با تدوین لایحه قانون جرایم رایانه ای در مقام حمایت از افراد زیر 18 سال در برابر جرایم رایانه ای بر آمدند .
چونانکه ماده ی 10 این قانون سوء استفاده از اطفال را دو هرزه نگاری موجب اعمال ماده 640 قانون مجازات اسلامی داشته است .
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


رویکرد سنت مدارانه در نظام کیفری ایران تاثیر قابل ملاحظه ای داشت که در پی آن زنان بزه دیده از حقوق برابر با مردان بزه دیده برخوردار نیستند . که نمونه ی آن در مقررات قانونی حاکم بر یقین میزان سن کیفری ، همسر کشی ، فرزند کشی ، و نیز مقررات راجع به قتل ، قطع عضو ، ضرب و جرح از جهت امور مربوطه به دیه و قصاص مشاهده می شود .
3- سالمندان بزه دیده
بد رفتاری باسالمندان یا ((سالمندآزاری)) را شاید بتوان از تازه ترین گونه های خشونت خانگی از دیدگاه عموم به شمار آورد که به تازگی به حوضه مطالعات بزه دیده شناسانه وارد شده است.سالمند آزاری پدیده ای است که عمدتا پشت در های بسته خانه ها یا آسایشگاه ها و مراکز مراقبتی پنهان می ماند.
دشواری های دیگری هم برای ارزیابی انداره بزه دیدگی های سالمندان به چشم می خورد.سالمند آزاری اصولا در نوشتگان علوم جنایی به منزله یک اصطلاح فنی مفهوم شناسی نشده و حتی در بسیاری از موارد به منزله یک بزه مستقل جرم انگاری نشده است.بر پایه تعریف دانشنامه جرم شناسی و کژروی سالمند آزاری عبارت است از هر فعل یا ترک فعل نامطلوب به زبان یک شخص سالمند که نمونه هایی چون بدرفتاری بدنی ، غفلت یا بی توجهی فعال یا منفصل ، بدرفتاری روانی یا عاطفی ، بهره کشی مادی یا مالی و نقض حقوق مدنی را دربر می گیرد.
اگر یک سالمند توانا وکارآمد ناگزیر باشد در چیزی بر خلاف میلش درگیر شود ، ازآن به منزله نقض حقوق مدنی آن فرد یاد می شود.
سالمندان بزه دیده ، درپاره ای از ویژگی ها از جمله سن ، وضع بهداشتی ، جنس ، ترتیبات زندگی و ولایت اجتماعی مشترک اند.پژوهش های جرم شناسانه نشان می دهد که بیشتر سالمندآزاری ها پنهان می ماند.سالمند آزاری اغلب نه به منزله یک جرم بلکه یک مسئله ی خانوادگی نگریسته می شود.هنمگامی که سالمند آزاری کشف می شود ، به طور معمول بزه دیده و مرتکب آنرا انکار می کنند.گزارش نکردن سالمند آزاری ها اغلب به این دلیل است که بیشتردر خلوت یا محیط خانه رخ می دهد.وانگهی ، شمار اندکی از پرونده های گزارش شده به آمار رسمی راه می یابند.
4- ناتوانان بزه دیده
ناتوانی بزه دیدگان یکی دیگر از تازه ترین ملاک های آسیب شناسانه برای حمایت از بزه دیدگان خاص است. ناتوانی در واژه شناسی یعنی ((توانایی انجام کاری را از دست دادن)) یا ((بیمار و ضعیف شدن)) و بنابراین، افزودن بر مفهوم عام ، معنای خاصی در دانش پزشکی نیز دارد.
ازدیدگاه تاریخی، سند های بدست آمده وضعیت ناتوانان را در جوامع گوناگون متفاوت نشان می دهند.مصریان باستان نخستین کسانی دانسته شده اند که نه تنها به علت شناسی و ریشه یابی ناتوانی و درمان آن ، بلکه به وضعیت رفاهی و اجتماعی ناتوانان گرایش نشان می دادند.
در یونان باستان برعکسی ناتوانان – بویژه کودکان ناتوان – در کوهستانها یا به رودخانه ها سپرده می شوندتا تا از این رهگذر راه دست یابی به هدف اصلاح نژاد و داشتن ملتی تندرست و نیرومند هموارتر شود.وضعیتی مشابه را درباره ناتوانان در دوره میانه و نیز در حقوق باستان فرانسه می توان دید.
در دوران میانه، بیماران روانی حالت شیطانی دانسته می شوند.در دوران استبداد فرانسه نیز، بیماران روانی و دیوانگان دارای مسئولیت کیفری انگاشته می شده و به کیفر می رسیدند. با این همه، نگرش دین های آسمانی (بویژه زرتشت ، مسیحیت و اسلام) به ناتوانان همواره مثبت بوده است. به گونه ای که دراین دین ها به توصیه هایی چون رفتار انسانی با عقب ماندگان ذهنی یا با برچیدن سنت کشتن کودک ناتوان همواره تاکید می شده است.
5- اقلیت های بزه دیده
یکی دیگر از گونه های خاص بزه دیدگان که بر پایه ملاک آسیب شناسانه ((اقلیت بودن)) بزه دیده شناخته میشوند، اقلیت های بزه دیده اند.اقلیتها گروهی از مردم جامعهاند که ازجهاتی مانند دین، فرهنگ، نژاد و بینش سیاسی از عموم مردم که اکثریت آن جامعه را تشکیل می دهند متمایز می شوند و به زبانی دیگر نسبت به عموم مردم درصد کمتری]]>

 

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *