عبدالواحدبن زید گوید :«و بدان که بنده از خدای راضی نتواند بود مگر پس از آن که خدای تعالی از وی راضی باشد زیرا که خدای ، گفت رَضَی اللهُ عَنْهُم وَ رَضُوا عَنَه» .(قشیری/1388: 354،355)از استاد... متن کامل

عبدالواحدبن زید گوید :«و بدان که بنده از خدای راضی نتواند بود مگر پس از آن که خدای تعالی از وی راضی باشد زیرا که خدای ، گفت رَضَی اللهُ عَنْهُم وَ رَضُوا عَنَه» .(قشیری/1388: 354،355)از استاد... متن کامل

«…و توان او. بنده خود هیچ نتواند. همه بتقدیر الله است.نیکی و بدی و سود و زیان، عطا و منع ، غنا، فقر همه بتقدیر و خواست الله است. خیر بتقدیر و رضاء او، شر بتقدیر او، نه بر رضاء او. در... متن کامل

«…و توان او. بنده خود هیچ نتواند. همه بتقدیر الله است.نیکی و بدی و سود و زیان، عطا و منع ، غنا، فقر همه بتقدیر و خواست الله است. خیر بتقدیر و رضاء او، شر بتقدیر او، نه بر رضاء او. در... متن کامل

و ابوالعباس بن عطا گوید-رضی الله عنه-: «الرضا نظر القلب الی قدیم اختیار الله للعبد». رضا نظر دل بود به اختیار قدیم خدای مر بنده را؛ یعنی هر چه به وی رسد داند که این را ارادتی قدیم و حکمی... متن کامل

و ابوالعباس بن عطا گوید-رضی الله عنه-: «الرضا نظر القلب الی قدیم اختیار الله للعبد». رضا نظر دل بود به اختیار قدیم خدای مر بنده را؛ یعنی هر چه به وی رسد داند که این را ارادتی قدیم و حکمی... متن کامل

طه«گفت ای موسی چه چیز تو را بشتابانید و ایشان را بگذاشتی؟ موسی عذر آورد که نه ترفع و تطاوّل مرا برین عجله داشت ، بلکه شوق سماع کلام تو مرا برین داشت و طلب رضاء تو ، ایشان اینک بر پی من... متن کامل

طه«گفت ای موسی چه چیز تو را بشتابانید و ایشان را بگذاشتی؟ موسی عذر آورد که نه ترفع و تطاوّل مرا برین عجله داشت ، بلکه شوق سماع کلام تو مرا برین داشت و طلب رضاء تو ، ایشان اینک بر پی من... متن کامل

«گفتم سائل به داند از مسئول که هم مراد است و هم مرید،و هم مجاب است و مجیب. چون ضیاء سر من بدید، پس دل من ندا از رضای حق بشنید، و رقم خشنودی بر من کشید، و مرا منور گردانید و از ظلمت نفس و... متن کامل

«گفتم سائل به داند از مسئول که هم مراد است و هم مرید،و هم مجاب است و مجیب. چون ضیاء سر من بدید، پس دل من ندا از رضای حق بشنید، و رقم خشنودی بر من کشید، و مرا منور گردانید و از ظلمت نفس و... متن کامل

ابوعثمان مغربی« و گفت : هر که خلوت بر صحبت اختیار کند باید که از یاد کردن همه چیزها خالی بود مگر از یادکردن خدای تعالی و از همه ارادتها خالی بود مگر از رضای خدای تعالی و از مطابقت نفس... متن کامل

ابوعثمان مغربی« و گفت : هر که خلوت بر صحبت اختیار کند باید که از یاد کردن همه چیزها خالی بود مگر از یادکردن خدای تعالی و از همه ارادتها خالی بود مگر از رضای خدای تعالی و از مطابقت نفس... متن کامل

«و حقیقه التوکّل علی الله والمقام بشروط العبودیه علی حدالوفا »(میبدی/1371:،137ج4)نسفی مانند قشیری حقیقت توکّل را بریقین به قدرت خدا بر روزی رساندن می داند.او نیز به یقین اشاره کرده... متن کامل

«و حقیقه التوکّل علی الله والمقام بشروط العبودیه علی حدالوفا »(میبدی/1371:،137ج4)نسفی مانند قشیری حقیقت توکّل را بریقین به قدرت خدا بر روزی رساندن می داند.او نیز به یقین اشاره کرده... متن کامل

پسرخفیف گوید:«رضا آرام دل است به حکم های او ، موافقت دل به آن چه او بپسندد و اختیار کند». (همان: 355،356)ابوسلیمان گوید:«رضا آن است که از خدای بهشت نخواهی و از دوزخ پناه نجویی.» (همان:... متن کامل

پسرخفیف گوید:«رضا آرام دل است به حکم های او ، موافقت دل به آن چه او بپسندد و اختیار کند». (همان: 355،356)ابوسلیمان گوید:«رضا آن است که از خدای بهشت نخواهی و از دوزخ پناه نجویی.» (همان:... متن کامل

الف–در رساله قشیریّه فقط به یک مورد از مراتب ودرجات توکّل اشاره شده است. او توکّل را در سه درجه : توکّل ، تسلیم و تفویض به حکم خدامی داند.با همین مضمون نیز خواجه عبدالله انصاری در... متن کامل

الف–در رساله قشیریّه فقط به یک مورد از مراتب ودرجات توکّل اشاره شده است. او توکّل را در سه درجه : توکّل ، تسلیم و تفویض به حکم خدامی داند.با همین مضمون نیز خواجه عبدالله انصاری در... متن کامل

و گفته اند :«توکّل ایمنی است با آن چه در خزینه خدای است ، عزوجل ،و نومیدی از آنچه در دست مردمان است.»(همان : 314،315)و گفته اند :«توکّل آسودگی سرّ است از تفکر در تقاضای طلب روزی».(همان : 314،315... متن کامل

و گفته اند :«توکّل ایمنی است با آن چه در خزینه خدای است ، عزوجل ،و نومیدی از آنچه در دست مردمان است.»(همان : 314،315)و گفته اند :«توکّل آسودگی سرّ است از تفکر در تقاضای طلب روزی».(همان : 314،315... متن کامل