سرمایه‌گذاران کمتر در مورد حسابرسی نگران هستند، زمانی که یک مکانیزم نظارتی جایگزین وجود دارد. فصل سومروش اجرای تحقیق 3-1- مقدمهدستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که... متن کامل

سرمایه‌گذاران کمتر در مورد حسابرسی نگران هستند، زمانی که یک مکانیزم نظارتی جایگزین وجود دارد. فصل سومروش اجرای تحقیق 3-1- مقدمهدستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که... متن کامل

شود.10-ایجاد ارتباط با سایر بازارها و تجدید ساختار بورس‌ها. ایجاد ارتباط با بازارهای دیگر این امکان را برای بورسها فراهم می‌آورد تا انتفاعی عمل کنند و به منظور جذب جریانهای بین... متن کامل

شود.10-ایجاد ارتباط با سایر بازارها و تجدید ساختار بورس‌ها. ایجاد ارتباط با بازارهای دیگر این امکان را برای بورسها فراهم می‌آورد تا انتفاعی عمل کنند و به منظور جذب جریانهای بین... متن کامل

اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را بدین صورت تشریح کرده‌اند که اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه جزء هزینه‌ های سفارش، هزینه‌های نگهداری موجودی و... متن کامل

اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را بدین صورت تشریح کرده‌اند که اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه جزء هزینه‌ های سفارش، هزینه‌های نگهداری موجودی و... متن کامل

حسابرس3-هر گونه عدم توافق در رابطه با اصول حسابداری استفاده شده توسط شرکت4-هر گونه ضعف و کاستی در کنترل داخلی شرکت در ارتباط با قانون ساربینز-اکسلی 5-عدم اطمینان حسابرس به مدیریت و... متن کامل

حسابرس3-هر گونه عدم توافق در رابطه با اصول حسابداری استفاده شده توسط شرکت4-هر گونه ضعف و کاستی در کنترل داخلی شرکت در ارتباط با قانون ساربینز-اکسلی 5-عدم اطمینان حسابرس به مدیریت و... متن کامل

رسیدگی شود، آگاهی دهندگی این اطلاعات بالاتر است. حکیم و همکاران8(2010) دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد. هرچه شفافیت اطلاعات مالی ارائه... متن کامل

رسیدگی شود، آگاهی دهندگی این اطلاعات بالاتر است. حکیم و همکاران8(2010) دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد. هرچه شفافیت اطلاعات مالی ارائه... متن کامل

3-2- روش تحقیق 59 3-3- فرضیه های تحقیق 60 3-4- روش گردآوری اطلاعات 60 3-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق 60 3-6- قلمرو تحقیق 63 3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق 63 3-6-2- قلمرو زمانی تحقیق 63 3-6-3- قلمرو مکانی تحقیق 63 3-7-... متن کامل

3-2- روش تحقیق 59 3-3- فرضیه های تحقیق 60 3-4- روش گردآوری اطلاعات 60 3-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق 60 3-6- قلمرو تحقیق 63 3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق 63 3-6-2- قلمرو زمانی تحقیق 63 3-6-3- قلمرو مکانی تحقیق 63 3-7-... متن کامل

رادرباره تخصصگرایی درصنعت ارائه نموده‌اند. همچنین آنان درتلاش برای افزایش کیفیت حسابرسی به طورضمنی به تخصص گرایی درصنعتی خاص اشاره کرده‌اند. چندین مطالعه شواهدی برای حمایت ازاین... متن کامل

رادرباره تخصصگرایی درصنعت ارائه نموده‌اند. همچنین آنان درتلاش برای افزایش کیفیت حسابرسی به طورضمنی به تخصص گرایی درصنعتی خاص اشاره کرده‌اند. چندین مطالعه شواهدی برای حمایت ازاین... متن کامل

افزایش یافته ومنجربه کاهش دعاوی حقوقی علیه حسابرسان شده است. استایس19(1991)شواهدی رادرباره عوامل ریسک صاحبکار(ساختاردارایی، وضعیت مالی، ارزش بازاروتغییرپذیری بازده)ارائه می‌کند.... متن کامل

افزایش یافته ومنجربه کاهش دعاوی حقوقی علیه حسابرسان شده است. استایس19(1991)شواهدی رادرباره عوامل ریسک صاحبکار(ساختاردارایی، وضعیت مالی، ارزش بازاروتغییرپذیری بازده)ارائه می‌کند.... متن کامل

کارکنان در مدیریت دانش تعدادکمترینبیشترینمیانگینانحراف معیارواریانسچولگیکشیدگیفراگیری دانش2595/15474/361648/038/0464/0-247/0ذخیره سازی دانش259153569/380008/064/0397/0-174/0کاربرد دانش259157373/370794/0501/0867/0-462/1به... متن کامل

کارکنان در مدیریت دانش تعدادکمترینبیشترینمیانگینانحراف معیارواریانسچولگیکشیدگیفراگیری دانش2595/15474/361648/038/0464/0-247/0ذخیره سازی دانش259153569/380008/064/0397/0-174/0کاربرد دانش259157373/370794/0501/0867/0-462/1به... متن کامل

آزمون معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) مورد سنجش قرار گرفت. روش تحلیل مسیر ، تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر است علاوه بر بیان آثار مستقیم ، آثار غیرمستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای... متن کامل

آزمون معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) مورد سنجش قرار گرفت. روش تحلیل مسیر ، تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر است علاوه بر بیان آثار مستقیم ، آثار غیرمستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای... متن کامل