دانلود پایان نامه

مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این داده های جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه سوم مؤلفه اهداف مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درجه آزادی ۴ معنی دار می باشد. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب نظام دار و آگاهانه گروه های متغیر، معتقدند که هدفهای درس مهارتهای زندگی در حد کمی پاسخگوی نیازهای آنها در جامعه آینده خواهد بود.
جدول ۴- ب- ۲۲: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه چهارم مؤلفه اهداف مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۴۵
۴/۶۹
۴/۲۴-
۴۲/۹۱
۴
۰۰۰/۰
کم
۸۳
۴/۶۹
۱۶/۱۳
متوسط
۱۲۷
۴/۶۹
۶/۵۷
زیاد
۷۰
۴/۶۹
۶/۰
خیلی زیاد
۲۲
۴/۶۹
۴/۴۷-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول (۴-ب-۲۲) مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های کم، متوسط و زیاد بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد و تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. علاوه بر این در گروه های خیلی کم و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد انتظار می رود که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه چهارم مؤلفه اهداف مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درجه آزادی ۴ معنی دار است بنابراین می توان گفت فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. این امر بدان معناست که بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنادار و آشکاری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. پس می توان اذعان داشت که اکثر دانش آموزان با انتخاب نظام دار و آگاهانه هر یک از گروه های متغیر بر این باورند که هدف های درس مهارتهای زندگی به اندازه کافی، تغییرات اساسی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه را مورد توجه قرار نداده است.
جدول ۴- ب- ۲۳: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گوی? اول مؤلفه مواد آموزشی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۷۹
۴/۶۹
۶/۹
۱۷۰/۷۱
۴
۰۰۰/۰
کم
۷۵
۴/۶۹
۶/۵
متوسط
۱۱۷
۴/۶۹
۶/۴۷
زیاد
۵۵
۴/۶۹
۴/۱۴-
خیلی زیاد
۲۱
۴/۶۹
۴/۴۸-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که دادههای جدول نشان میدهد فراوانیهای مشاهده شده در گروه های متوسط، کم و خیلی کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر بصورت تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانیهای منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این دادههای جدول نشان می دهد مقدار محاسبه شده برای گویه اول مؤلفه مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروههای متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و…) رد میشود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط، خیلی کم و کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان اذعان کرد اکثر دانش آموزان با انتخاب نظام دار و آگاهانه گروه های متغیر بر این باورند که مواد آموزشی مورد استفاده در برنام? درسی مهارتهای زندگی با علایق آن ها سازگاری چندانی ندارد.
جدول ۴- ب- ۲۴: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گوی? دوم مؤلفه مواد آموزشی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۶۵
۴/۶۹
۴/۴-
۳۶/۳۰
۴
۰۰۰/۰
کم
۳۵
۴/۶۹
۴/۳۴-
متوسط
۶۷
۴/۶۹
۴/۲-
زیاد
۸۵
۴/۶۹
۶/۱۵
خیلی زیاد
۹۵
۴/۶۹
۶/۲۵
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های خیلی زیاد و زیاد بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، کم و متوسط فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. داده های جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه دوم مؤلفه مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد. این امر بدان معناست که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های خیلی زیاد و زیاد، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه های متغیر معتقدند که مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر، اسلاید و …) یادگیری درس مهارتهای زندگی را برای آنها فوق العاده آسان می کند.
جدول ۴- ب- ۲۵: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گوی? سوم مؤلفه مواد آموزشی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۶۱
۴/۶۹
۴/۸
۴۴/۱۱۴
۴
۰۰۰/۰
کم
۵۸
۴/۶۹
۴/۱۱
متوسط
۱۰۹
۴/۶۹
۴/۴۰
زیاد
۷۹
۴/۶۹
۶/۹
خیلی زیاد
۴۰
۴/۶۹
۴/۲۹
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که داده های جدول نشان می دهد فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و زیاد، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، کم و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این داده های جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه سوم مؤلفه مواد آموزشی مورد استفاده در برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد. این امر نشان دهند? این واقعیت است که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و زیاد، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان اذعان کرد که اکثر دانش آموزان با انتخاب نظام دار و آگاهانه گروه های متغیر بر این باورند که مواد آموزشی انفرادی (برگه های تمرین، مواد کمکی، کتاب) یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی را تسهیل می کند.
جدول ۴- ب- ۲۶: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گوی? اول مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۳۱
۴/۶۹
۴/۳۸-
۸۵/۱۳۰
۴
۰۰۰/۰
کم
۵۸
۴/۶۹
۴/۱۱-
متوسط
۱۴۶
۴/۶۹
۶/۷۶
زیاد
۸۱
۴/۶۹
۶/۱۱
خیلی زیاد
۳۱
۴/۶۹
۴/۳۸-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و زیاد بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، کم و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
داده های جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه اول مؤلفه محتوای مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد. این امر مبین این واقعیت است که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی دار و آشکاری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و زیاد، بیشتر از سایر طبقات می باشد. از اینرو می توان گفت که اکثریت دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار هر یک از گروه های متغیر معتقدند که محتوای آموزش مهارتهای زندگی با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی) تناسب دارد.
جدول ۴- ب- ۲۷: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گوی? دوم مؤلفه محتوای آموزش مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۷۲
۴/۶۹
۶/۲
۵۹/۷۷
۴
۰۰۰/۰
کم
۹۷
۴/۶۹
۶/۲۷
متوسط
۱۰۹
۴/۶۹
۶/۳۹
زیاد
۵۲
۴/۶۹
۴/۱۷-
خیلی

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید