سود خالص

دانلود مقاله و پایان نامه ارشد

تحقیق دانشگاهی – تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی- قسمت ۱۳

رشد دارایی هااهرم مالیبازده دارایی ها  مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها:RESTATE it =β۰+ β۱ COC it +β۲ OUTSIDER it + β۳ CEOCHAIR it +β۴GROWTH it +β۵ LEVERAGE it + β۶ ROA it + ε itمتغیر وابسته:RESTATE =