پایان نامه : عوامل موثر بر تعهد رفتاری

عوامل موثر بر تعهد رفتاری گراند سالانسیک چهار عامل را در ایجاد تعهد رفتاری موثر می‌داند: قابلیت مشاهده؛ صداقت؛ تغییر ناپذیری رفتار؛ خواست و اراده فردی (استیرز و پورتر ۱۹۸۳ […]