پایان نامه : زیر ساختهای بانکداری  الکترونیک

زیر ساختهای بانکداری  الکترونیک ۱-۴-۲-زیر ساختهای سخت افزاری برای آنکه بتوان دریک شعبه خدمات الکترونیک ارائه داد، می بایست در آن محل تجهیزات سخت افزاری نصب گردد. در زیر تشریح […]