الف) در نامه‌ی خلیفه‌ی راشد، ابوبکر به مردم نجران آمده است:«به نام خداوند بخشنده مهربان این مطلب را بنده‌ی خدا، ابوبکر جانشین محمد پیامبر خدا برای مردم نجران نوشته و طبق آن، آنان را... متن کامل

الف) در نامه‌ی خلیفه‌ی راشد، ابوبکر به مردم نجران آمده است:«به نام خداوند بخشنده مهربان این مطلب را بنده‌ی خدا، ابوبکر جانشین محمد پیامبر خدا برای مردم نجران نوشته و طبق آن، آنان را... متن کامل

صلح و همزیستی از اصلی‌ترین اصول مناسبات با پیروان سایر ادیان به شمار می‌رود. همزیستی به معنای پذیرش عقیده مخالف و ذوب شدن در دیگران، یا کوتاه آمدن از حق و دست کشیدن از آن نیست، بلکه... متن کامل

صلح و همزیستی از اصلی‌ترین اصول مناسبات با پیروان سایر ادیان به شمار می‌رود. همزیستی به معنای پذیرش عقیده مخالف و ذوب شدن در دیگران، یا کوتاه آمدن از حق و دست کشیدن از آن نیست، بلکه... متن کامل

البته باز مسأله قابل تأمّل است چراکه جمعیت ادیان رو به فزونی است و آنان نمی‌توانند برای عبادت به معابد قدیمی اکتفا کنند و از طرف دیگر احتمال اجازه سکونت به آنان است احتمالی عقلایی... متن کامل

البته باز مسأله قابل تأمّل است چراکه جمعیت ادیان رو به فزونی است و آنان نمی‌توانند برای عبادت به معابد قدیمی اکتفا کنند و از طرف دیگر احتمال اجازه سکونت به آنان است احتمالی عقلایی... متن کامل

با توجه به مبانی جرم مانند؛ مصلحت عمومی، حفظ حقوق دیگران، حفظ نظم و امنیّت کشور، نتیجه گرفته می‌شود که توهین و ناسزاگویی و زبان‌باز کردن به فحش و هرزه‌گویی در نگاه اسلام امری... متن کامل

با توجه به مبانی جرم مانند؛ مصلحت عمومی، حفظ حقوق دیگران، حفظ نظم و امنیّت کشور، نتیجه گرفته می‌شود که توهین و ناسزاگویی و زبان‌باز کردن به فحش و هرزه‌گویی در نگاه اسلام امری... متن کامل

اهمیت کتاب آسمانى موسى را بیان می‌کند.د) «و عیسى پسر مریم را به دنبال آنان درآوردیم، درحالی‌که تورات را که پیش از او بود تصدیق داشت و به او انجیل را عطا کردیم که در آن، هدایت و نورى... متن کامل

اهمیت کتاب آسمانى موسى را بیان می‌کند.د) «و عیسى پسر مریم را به دنبال آنان درآوردیم، درحالی‌که تورات را که پیش از او بود تصدیق داشت و به او انجیل را عطا کردیم که در آن، هدایت و نورى... متن کامل

«اى مردم، ما شمارا از مرد و زنى آفریدیم و شمارا ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.... متن کامل

«اى مردم، ما شمارا از مرد و زنى آفریدیم و شمارا ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.... متن کامل

« گفتند: یهودى یا مسیحى باشید تا هدایت یابید، بگو: نه بلکه آیین ابراهیم حق‏گرا و وى از مشرکان نبود.»‏ «یهود گفتند: دست خدا بسته است. دست‌های خودشان بسته باد؛ و به آنچه گفتند، از رحمت... متن کامل

« گفتند: یهودى یا مسیحى باشید تا هدایت یابید، بگو: نه بلکه آیین ابراهیم حق‏گرا و وى از مشرکان نبود.»‏ «یهود گفتند: دست خدا بسته است. دست‌های خودشان بسته باد؛ و به آنچه گفتند، از رحمت... متن کامل

یکی از مقدسات مشترک بین همه ادیان الهی انبیاء عظام هستند. دلیل قداست آن‌ها، معصوم بودن انبیاء از گناه و پلیدی است. فقهای امامیه معتقد به وجوب عصمت انبیاء به‌طور مطلق – پیش از وحی،... متن کامل

یکی از مقدسات مشترک بین همه ادیان الهی انبیاء عظام هستند. دلیل قداست آن‌ها، معصوم بودن انبیاء از گناه و پلیدی است. فقهای امامیه معتقد به وجوب عصمت انبیاء به‌طور مطلق – پیش از وحی،... متن کامل

بند دوم: مبانی رواییبرخی از بزرگان علم اصول در تعریف سنّت بیان داشته‌اند: «سنّت عبارت است از قول، فعل و تقریر معصوم:» نقل و حکایت سنّت را روایت، حدیث و خبر می‌گویند. منظور از قول و... متن کامل

بند دوم: مبانی رواییبرخی از بزرگان علم اصول در تعریف سنّت بیان داشته‌اند: «سنّت عبارت است از قول، فعل و تقریر معصوم:» نقل و حکایت سنّت را روایت، حدیث و خبر می‌گویند. منظور از قول و... متن کامل

1. هر کس که موجب بر هم خوردن شعائر ملی و جشن‌های دینی ملت شود یا آن‌ها را با زور و تهدید تعطیل نماید.2. هر کس که تخریب کند یا بشکند یا تلف نماید یا مکان‌هایی را که برای برپا کردن مراسم... متن کامل

1. هر کس که موجب بر هم خوردن شعائر ملی و جشن‌های دینی ملت شود یا آن‌ها را با زور و تهدید تعطیل نماید.2. هر کس که تخریب کند یا بشکند یا تلف نماید یا مکان‌هایی را که برای برپا کردن مراسم... متن کامل