علاوه بر این، مقنّع مدعی بود که آتش به او گزندی نمیرساند و به همین دلیل خود را در آتش انداخت. میتوان گفت که پادشاهان ایرانی، و به طور کلی پادشاهان سنت هندوایرانی، نورانی بودند و چون... متن کامل

علاوه بر این، مقنّع مدعی بود که آتش به او گزندی نمیرساند و به همین دلیل خود را در آتش انداخت. میتوان گفت که پادشاهان ایرانی، و به طور کلی پادشاهان سنت هندوایرانی، نورانی بودند و چون... متن کامل

در دوره اشکانیان نیز همانند دوره پیشین، مقام پادشاهی مقامی خدایی دانسته میشد. یکی از تصاویر به جا مانده از دوره اشکانی، میترا را نشان میدهد که لباسی همانند لباس پادشاهان به تن دارد و... متن کامل

در دوره اشکانیان نیز همانند دوره پیشین، مقام پادشاهی مقامی خدایی دانسته میشد. یکی از تصاویر به جا مانده از دوره اشکانی، میترا را نشان میدهد که لباسی همانند لباس پادشاهان به تن دارد و... متن کامل

1- معرفی راوندیهسال 141 ه.ق. هاشمیه، قصر منصور (136-158)، صحنۀ حضور کسانی بود که با شور و اشتیاق گرد قصر وی جمع آمده و قصر او را طواف میکردند. آنان علاوه بر اعتقاد به الوهیت منصور، بر این باور... متن کامل

1- معرفی راوندیهسال 141 ه.ق. هاشمیه، قصر منصور (136-158)، صحنۀ حضور کسانی بود که با شور و اشتیاق گرد قصر وی جمع آمده و قصر او را طواف میکردند. آنان علاوه بر اعتقاد به الوهیت منصور، بر این باور... متن کامل

در میان آداب و رسوم سیاهجامگان، رسم ازدواج با محارم به چشم میخورد. لازم به ذکر است که پس از کشته شدن ابومسلم، هوادارانش به دو گروه ابومسلمیه و رزامیه تقسیم شدند. از بین این دو،... متن کامل

در میان آداب و رسوم سیاهجامگان، رسم ازدواج با محارم به چشم میخورد. لازم به ذکر است که پس از کشته شدن ابومسلم، هوادارانش به دو گروه ابومسلمیه و رزامیه تقسیم شدند. از بین این دو،... متن کامل

نمیدانیم که آیا جنبش اسحاق، جنبه نظامی داشته است یا نه. حتی اطلاعی در مورد پایان یا احتمالاً سرکوب جنبش او در اختیار نداریم. برخی بر این باورند که شورشیانی که در 140 ه.ق. در مرو شورش... متن کامل

نمیدانیم که آیا جنبش اسحاق، جنبه نظامی داشته است یا نه. حتی اطلاعی در مورد پایان یا احتمالاً سرکوب جنبش او در اختیار نداریم. برخی بر این باورند که شورشیانی که در 140 ه.ق. در مرو شورش... متن کامل

یک مسئله درخور توجه در مورد سیاهجامگان این است که برخی آن را جنبشی زردشتی میدانند. واقعیت آن است که بحث زردشتی بودن یا نبودن سیاهجامگان، از مباحث جنجالی به حساب میآید، به طوری که... متن کامل

یک مسئله درخور توجه در مورد سیاهجامگان این است که برخی آن را جنبشی زردشتی میدانند. واقعیت آن است که بحث زردشتی بودن یا نبودن سیاهجامگان، از مباحث جنجالی به حساب میآید، به طوری که... متن کامل

ز پیمان شکستن ندارند عارفتد پادشاهی به بد گوهراننرانند جز بر جفا بارگی(ابیات1375-1378)ز هرمزد دادار پیروز گربود دین به را کسی خواستار؟کند هیچکس یاری دین به؟چگونه شود دیو ناپاک پست؟چگونه... متن کامل

ز پیمان شکستن ندارند عارفتد پادشاهی به بد گوهراننرانند جز بر جفا بارگی(ابیات1375-1378)ز هرمزد دادار پیروز گربود دین به را کسی خواستار؟کند هیچکس یاری دین به؟چگونه شود دیو ناپاک پست؟چگونه... متن کامل

به دنبال انتشار تعالیم بهآفرید، موبدان به شدت احساس خطر کردند؛ چرا که تعالیم بهآفرید از تعالیم دین زردشتی فاصله گرفته بود. او برخی از اعتقادات زردشتی چون زدواج با محارم و نوشیدن... متن کامل

به دنبال انتشار تعالیم بهآفرید، موبدان به شدت احساس خطر کردند؛ چرا که تعالیم بهآفرید از تعالیم دین زردشتی فاصله گرفته بود. او برخی از اعتقادات زردشتی چون زدواج با محارم و نوشیدن... متن کامل

بهآفرید با کشتن چهارپایان مخالف بود و به هوادارانش توصیه میکرد که فقط مجازند حیواناتی را بکشند که پیر یا زخمی شده باشند. حرمت کشتن چهارپایان در دین زردشتی نیز وجود دارد. شایان ذکر... متن کامل

بهآفرید با کشتن چهارپایان مخالف بود و به هوادارانش توصیه میکرد که فقط مجازند حیواناتی را بکشند که پیر یا زخمی شده باشند. حرمت کشتن چهارپایان در دین زردشتی نیز وجود دارد. شایان ذکر... متن کامل

داریوش سوم (336-330 ق.م)، آخرین پادشاه هخامنشی، در برابر حملات اسکندر مقدونی (356-323 ق.م) شکست خورد و کشته شد. کشتهشدن وی به معنای پایان سلطنت هخامنشیان بود. بر اساس متون زردشتی به زبان... متن کامل

داریوش سوم (336-330 ق.م)، آخرین پادشاه هخامنشی، در برابر حملات اسکندر مقدونی (356-323 ق.م) شکست خورد و کشته شد. کشتهشدن وی به معنای پایان سلطنت هخامنشیان بود. بر اساس متون زردشتی به زبان... متن کامل