برای مثال می توان به روابط پیشرفته همکاران ، آموزش ضمن خدمت ، روش آزمودن و خطا ، تقلید از دیگران ، جلسات طوفان فکری43 ، تمرین و آموزش ، تبادل عقاید ، گفتگوی بسیار و … اشاره کرد .... متن کامل

برای مثال می توان به روابط پیشرفته همکاران ، آموزش ضمن خدمت ، روش آزمودن و خطا ، تقلید از دیگران ، جلسات طوفان فکری43 ، تمرین و آموزش ، تبادل عقاید ، گفتگوی بسیار و … اشاره کرد .... متن کامل

است .میزان هزینه برای مدیریت دانش در سال 1998 برابر 776 میلیون دلار بوده است و این رقم در سال 2003 به 8 میلیارد رسید . امروزه ثروت جدید سازمان ها مدیریت کیفیت فراگیر ، مهندسی مجدد ، سرمایه... متن کامل

است .میزان هزینه برای مدیریت دانش در سال 1998 برابر 776 میلیون دلار بوده است و این رقم در سال 2003 به 8 میلیارد رسید . امروزه ثروت جدید سازمان ها مدیریت کیفیت فراگیر ، مهندسی مجدد ، سرمایه... متن کامل

الاستباط ، ترجمه : حمید مسجد سرایی ، چاپ اول ، انتشارات فیض ، ، 1376 ش——————– ، چاپ پنجم ، انتشارات دارلکتب اسلامی ، تهران ، 1376 ش 71- علی ، جواد ، المفصل فی تاریخ العرب... متن کامل

الاستباط ، ترجمه : حمید مسجد سرایی ، چاپ اول ، انتشارات فیض ، ، 1376 ش——————– ، چاپ پنجم ، انتشارات دارلکتب اسلامی ، تهران ، 1376 ش 71- علی ، جواد ، المفصل فی تاریخ العرب... متن کامل

اشتباه ها وجود دارد که در موثر بودن آن ها تردید هست و این ها در واقع برزخ میان قضایای موثر و غیر موثر هستند ، همان طوری که در قلمرو قضایای موثر که موجب بطلان ، عدم نفوذ و یا به خیار فسخ... متن کامل

اشتباه ها وجود دارد که در موثر بودن آن ها تردید هست و این ها در واقع برزخ میان قضایای موثر و غیر موثر هستند ، همان طوری که در قلمرو قضایای موثر که موجب بطلان ، عدم نفوذ و یا به خیار فسخ... متن کامل

و در قرآن و نیز محاورات به همین معنا استعمال شده و مقصود از اعطای تکلیف : رساندن و وصول تکلیف به مکلفین می باشد. » 286 به نظر می رسد اگر چه مورد آیه ، انفاق مال است ولی چون امام صادق ( ع ) ،... متن کامل

و در قرآن و نیز محاورات به همین معنا استعمال شده و مقصود از اعطای تکلیف : رساندن و وصول تکلیف به مکلفین می باشد. » 286 به نظر می رسد اگر چه مورد آیه ، انفاق مال است ولی چون امام صادق ( ع ) ،... متن کامل

سپس کشف شود که مدیون زنده است در این جا دین ، هم چنان بر ذمه مدیون ثابت است. 253 دو ) موضوع ابراء : می تواند حق یا دین باشد مانند ابراء حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین معین یا ابراء... متن کامل

سپس کشف شود که مدیون زنده است در این جا دین ، هم چنان بر ذمه مدیون ثابت است. 253 دو ) موضوع ابراء : می تواند حق یا دین باشد مانند ابراء حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین معین یا ابراء... متن کامل

مطلب هم فقها راه های مختلفی را طی نموده اند. 217 بنابراین تفضیل بین جهل قصوری و تقصیری در حیطه احکام تکلیفی جامع و مانع است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه ، پذیرفتنی است نه کلی ،... متن کامل

مطلب هم فقها راه های مختلفی را طی نموده اند. 217 بنابراین تفضیل بین جهل قصوری و تقصیری در حیطه احکام تکلیفی جامع و مانع است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه ، پذیرفتنی است نه کلی ،... متن کامل

هر دو مصداق است « شیء » می باشند. و به عبارت سوم : مراد از « مای موصول » همان حکم است و حکم مجهولی که رفع می شود اعم است از این که منشأ خارجی داشته باشد ( جهل به موضوع ) یا منشأ آن فقدان نص... متن کامل

هر دو مصداق است « شیء » می باشند. و به عبارت سوم : مراد از « مای موصول » همان حکم است و حکم مجهولی که رفع می شود اعم است از این که منشأ خارجی داشته باشد ( جهل به موضوع ) یا منشأ آن فقدان نص... متن کامل

موارد دیگر این که اصلاً از آن چیز تصوری در ذهن به وجود نیامده است. » صورت اول نمایانگر « اشتباه » است و صورت دوم « جهل ». جهل مساوی با فقدان است ، به نحوی که به مرحله تصور اشتباه آلود... متن کامل

موارد دیگر این که اصلاً از آن چیز تصوری در ذهن به وجود نیامده است. » صورت اول نمایانگر « اشتباه » است و صورت دوم « جهل ». جهل مساوی با فقدان است ، به نحوی که به مرحله تصور اشتباه آلود... متن کامل

مانند این که زنی را در عده به عقد درآورد و بعد مدعی شود که از قانون و حکم شرعی مطلع نبوده است ! در ادامه باید این نکته بیان شود که عذر چه منشأ خارجی داشته باشد و چه منشأ درونی و چه عام و... متن کامل

مانند این که زنی را در عده به عقد درآورد و بعد مدعی شود که از قانون و حکم شرعی مطلع نبوده است ! در ادامه باید این نکته بیان شود که عذر چه منشأ خارجی داشته باشد و چه منشأ درونی و چه عام و... متن کامل