اتحاد هر دو مدرسه در دشمنی با اهل سنت و تحقیر سلفیه و تمسخر عقاید ایشان.اتحاد هر دو مدرسه در تاثیر پذیری از اجانب‌،همان‌گونه که معتزله قدیم از یونانی‌ها و یهودی‌ها و مسیحیان تاثیر... متن کامل

اتحاد هر دو مدرسه در دشمنی با اهل سنت و تحقیر سلفیه و تمسخر عقاید ایشان.اتحاد هر دو مدرسه در تاثیر پذیری از اجانب‌،همان‌گونه که معتزله قدیم از یونانی‌ها و یهودی‌ها و مسیحیان تاثیر... متن کامل

گرایش‌هایی که در دو قرن اخیر ظهور یافته‌اند و عقل بشری را به عنوان حاکم بر حکم الاهی قلمداد می‌کنند و آن‌را بر دین مقدم می‌دانند و یا عقل را برتر از وحی می‌دانند.گرایشاتی که... متن کامل

گرایش‌هایی که در دو قرن اخیر ظهور یافته‌اند و عقل بشری را به عنوان حاکم بر حکم الاهی قلمداد می‌کنند و آن‌را بر دین مقدم می‌دانند و یا عقل را برتر از وحی می‌دانند.گرایشاتی که... متن کامل

تقسیم اجتهاد به قواعد عامه‌ای که منصوص هستند و قواعد فرعی که تابع مصلحت می‌باشند.تقسیم اسلام به دینی که دو بخش دارد‌، بخشی که منصوص است و بخش غیر منصوص.تقسیم اسلام به مرحله مکی که... متن کامل

تقسیم اجتهاد به قواعد عامه‌ای که منصوص هستند و قواعد فرعی که تابع مصلحت می‌باشند.تقسیم اسلام به دینی که دو بخش دارد‌، بخشی که منصوص است و بخش غیر منصوص.تقسیم اسلام به مرحله مکی که... متن کامل

ایشان ادعا می‌کنند که بر اساس نصوص قطعی فتوا می‌دهند‌، پس فقط قرآن و چند حدیث متواتر را قبول دارند و خبر واحد را قبول ندارند و در این مورد از روش معتزله پیروی می‌کنند. استشهاد به... متن کامل

ایشان ادعا می‌کنند که بر اساس نصوص قطعی فتوا می‌دهند‌، پس فقط قرآن و چند حدیث متواتر را قبول دارند و خبر واحد را قبول ندارند و در این مورد از روش معتزله پیروی می‌کنند. استشهاد به... متن کامل

پس از آشنایی اجمالی با اتهاماتی که علیه نومعتزلیان اقامه می‌شوددر اینجا مختصری از کتاب‌هایی را که علیه افکار نومعتزلیان نگاشته شده را ارائه می‌کنم‌،البته موضع‌گیری‌ها علیه... متن کامل

پس از آشنایی اجمالی با اتهاماتی که علیه نومعتزلیان اقامه می‌شوددر اینجا مختصری از کتاب‌هایی را که علیه افکار نومعتزلیان نگاشته شده را ارائه می‌کنم‌،البته موضع‌گیری‌ها علیه... متن کامل

پروژه فضل‌الرحمان ترکیب عقل و معنویت است. او اعتقادات غیرعقلانی را نه تنها احمقانه که غیراخلاقی می داند و از آن طرف عقلانیت منهای اخلاق و معنویت را هم نمی پسندد.نومعتزله از دیدگاه... متن کامل

پروژه فضل‌الرحمان ترکیب عقل و معنویت است. او اعتقادات غیرعقلانی را نه تنها احمقانه که غیراخلاقی می داند و از آن طرف عقلانیت منهای اخلاق و معنویت را هم نمی پسندد.نومعتزله از دیدگاه... متن کامل

مستشرقان نیز در دهه‌های اولیه قرن نوزدهم به تحقیق در خصوص آثار معتزله علاقه نشان دادند و افکار و اندیشه‌های آن‌هادرباره وجود‌، انسان و آزادی و اختیارش را مورد بررسی قرار دادند و... متن کامل

مستشرقان نیز در دهه‌های اولیه قرن نوزدهم به تحقیق در خصوص آثار معتزله علاقه نشان دادند و افکار و اندیشه‌های آن‌هادرباره وجود‌، انسان و آزادی و اختیارش را مورد بررسی قرار دادند و... متن کامل

البته باید به این نکته توجه داشت تاثیرپذیری معتزله از فرهنگ یونانی به دوره حکومت مامون منحصر نمی‌شود بلکه باید دانست که این تاثیرپذیری به زمان شروع نهضت ترجمه بازمی‌گردد که از زمان... متن کامل

البته باید به این نکته توجه داشت تاثیرپذیری معتزله از فرهنگ یونانی به دوره حکومت مامون منحصر نمی‌شود بلکه باید دانست که این تاثیرپذیری به زمان شروع نهضت ترجمه بازمی‌گردد که از زمان... متن کامل

ج- طرح مباحث مشکل اعتقـادی: رواج تفکر فلسفی بـرای اثبات عقاید دینـی در بین دانشمندان اسلامی آنان را وادار کرد به مباحثی بپردازند که عقل انسانی قدرت درک صحیحی از آن‌هارا ندارد و... متن کامل

ج- طرح مباحث مشکل اعتقـادی: رواج تفکر فلسفی بـرای اثبات عقاید دینـی در بین دانشمندان اسلامی آنان را وادار کرد به مباحثی بپردازند که عقل انسانی قدرت درک صحیحی از آن‌هارا ندارد و... متن کامل

معتزلیان با اعتماد به عقل جهت استنباط احکام و قرار دادن عقل به عنوان مرجعی که در همه چیز باید به آن رجوع نمود و عدم تمرکز به نصوص قرآنی و روایی‌،توانستند نقش مهمی در ترویج آزادی... متن کامل

معتزلیان با اعتماد به عقل جهت استنباط احکام و قرار دادن عقل به عنوان مرجعی که در همه چیز باید به آن رجوع نمود و عدم تمرکز به نصوص قرآنی و روایی‌،توانستند نقش مهمی در ترویج آزادی... متن کامل