4) کارآییکارآیی یکی از مهمترین عوامل ایجاد ارزش در کسب و کار الکترونیکی می‏باشد؛ کسب و کار الکترونیکی اطلاعات زاید را کاهش می‏دهد، هزینه‏های جستجوی مشتریان و چانه زنی‏ها را کم... متن کامل

4) کارآییکارآیی یکی از مهمترین عوامل ایجاد ارزش در کسب و کار الکترونیکی می‏باشد؛ کسب و کار الکترونیکی اطلاعات زاید را کاهش می‏دهد، هزینه‏های جستجوی مشتریان و چانه زنی‏ها را کم... متن کامل

معروفترین تقسیم بندی حوزه فعالیتها و انواع مشتریان تقسیم بندی جامع بر حسب دو عامل بنگاه (B) و مشتری (C) به صورت 4 گانه B2B, B2C, C2B , C2C میباشد. در اینجا به جای استفاده از این چارچوب معروف، از... متن کامل

معروفترین تقسیم بندی حوزه فعالیتها و انواع مشتریان تقسیم بندی جامع بر حسب دو عامل بنگاه (B) و مشتری (C) به صورت 4 گانه B2B, B2C, C2B , C2C میباشد. در اینجا به جای استفاده از این چارچوب معروف، از... متن کامل

2-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیکی1ـ مدلهای اولیهاسلاکتر در سال 1995 با بهره گیری از روشهای سنتی کسب و کار 5 مدل درآمدی برای سازمانها در فضای الکترونیکی پیشنهاد کرد. این پنج مدل شامل... متن کامل

2-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیکی1ـ مدلهای اولیهاسلاکتر در سال 1995 با بهره گیری از روشهای سنتی کسب و کار 5 مدل درآمدی برای سازمانها در فضای الکترونیکی پیشنهاد کرد. این پنج مدل شامل... متن کامل

ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮﺵ “ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ” ﺑﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.... متن کامل

ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮﺵ “ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ” ﺑﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.... متن کامل

1) دیدگاه ارتباطی: تجارت الکترونیک ارایه دهنده اطلاعات، محصولات/ خدمات یا پرداختها از طریق خطوط تلفن، شبکه‌های رایانهای و یا هر وسیله الکترونیک دیگر است. 2) دیدگاه فرآیند کسب و کار:... متن کامل

1) دیدگاه ارتباطی: تجارت الکترونیک ارایه دهنده اطلاعات، محصولات/ خدمات یا پرداختها از طریق خطوط تلفن، شبکه‌های رایانهای و یا هر وسیله الکترونیک دیگر است. 2) دیدگاه فرآیند کسب و کار:... متن کامل

تجارت و روشهای کسب و کار، یکی از مهمترین حوزه‏هایی است که با به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و اینترنت به سرعت و به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از روشهای سنتی کسب... متن کامل

تجارت و روشهای کسب و کار، یکی از مهمترین حوزه‏هایی است که با به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و اینترنت به سرعت و به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از روشهای سنتی کسب... متن کامل

1-5-3 قلمرو مکانیقلمرو مکانی تحقیق شرکت ایران خودرو در شهر تهران میباشد که مورد مناسبی جهت پیاده سازی تحقیق می‏باشد. 1-6 مفروضات مفروضات این مطالعه عبارتند از:1. متغیر‏های کسب و کار... متن کامل

1-5-3 قلمرو مکانیقلمرو مکانی تحقیق شرکت ایران خودرو در شهر تهران میباشد که مورد مناسبی جهت پیاده سازی تحقیق می‏باشد. 1-6 مفروضات مفروضات این مطالعه عبارتند از:1. متغیر‏های کسب و کار... متن کامل

مقدمهاین پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏گیری در... متن کامل

مقدمهاین پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏گیری در... متن کامل

شکل 4-9 ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات 107شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد 108شکل 4-11 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با... متن کامل

شکل 4-9 ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات 107شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد 108شکل 4-11 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با... متن کامل

2526272829شمارهای که در ستونهای مقابل «مانع» وجود دارد شمارهای است که در طبقهبندی موانع در صفحات قبل قابل مشاهده است؛ و اعداد مقابل «رتبه میانگینی» مربوط است به رتبه میانگینی این موانع... متن کامل

2526272829شمارهای که در ستونهای مقابل «مانع» وجود دارد شمارهای است که در طبقهبندی موانع در صفحات قبل قابل مشاهده است؛ و اعداد مقابل «رتبه میانگینی» مربوط است به رتبه میانگینی این موانع... متن کامل