دانلود پایان نامه

……………………………………………………………..37
2-1-12-5مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان…………………………………………………………………………………….37
2-1-13 نیاز سنجی آموزشی 39
2-1-14 تعیین اهداف………… 40

2-1-15 محتوای برنامه درسی آموزش کارکنان 41
2-1-16 اصول سازماندهی محتوای آموزشی 42
2-1-17 روش های آموزش کارکنان 43
2-1-17-1 روش های آموزش گروهی………………………………………………………………………………………………….43
2-1-17-2روش های آموزش فردی……………………………………………………………………………………………………..44
2-1-17-3 روش های مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی………………………………………………………………..45
2-1-17-3-1انواع آموزش های شبیه سازی…………………………………………………………………………………………..48
2-1-18 اجرای برنامه های آموزش کارکنان 49
2-1-19 شرایط امکانات اجرایی دوره 50
2-1-20 ارزشیابی آموزش 50
2-1-21 شاخص های ارزشیابی آموزش 52
22-1-22 ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی 56
2-1-22-1 تعیین بازده آموزش……………………………………………………………………………………………………………..57
2-1-22-2 ارتقاء کیفیت آموزش…………………………………………………………………………………………………………..57
2-1-22-3 توسعه اعتماد جمعی …………………………………………………………………………………………………………..58
2-1-23 ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی …59
2-1-24 نتایج برنامه ریزی آموزشی 60
2-1-25 آموزش کارکنان …61
2-1-25-1 آموزش کارکنان در کشور ایران………………………………………………………………………………………………61
2-1-25-2 آموزش کارکنان در کشور انگلستان…………………………………………………………………………………………62
2-1-25-3 آموزش کارکنان در کشور فرانسه…………………………………………………………………………………………….62
2-1-25-4 آموزش کارکنان در کشور ایالات متحده آمریکا………………………………………………………………………..62
2-1-25-5 آموزش کارکنان در کشور چین………………………………………………………………………………………………63
2-1-25-6 آموزش کارکنان در کشورسوئد……………………………………………………………………………………………..63
2-2 بخش دوم : عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………63
2-2-1 تعریف عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………63
2-2-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد 63
2-2-3 ارزیابی عملکرد 64

2-2-3-1 فواید استفاده از ارزیابی عملکردکارکنان……………………………………………………………………………………64
2-2-4 مراحل ارزیابی عملکرد 65
2-2-5 سیستم ارزیابی عملکرد .66
2-2-6 انواع ارزیابی …………………………………………………………………………………………………………………………66
2-2-7 خطا های مربوط به ارزیابی عملکرد .67
2-2-8 نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….67
2-2-9 چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند…………………………………………………………………………………………….68
2-2-9-1ارزیابی از طریق خود سنجی……………………………………………………………………………………………………69
2-2-9-2ارزشیابی توسط مرئوسین………………………………………………………………………………………………………69
2-2-10 روش ها و فنون ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………69
2-2-10-1روش رتبه بندی ………………………………………………………………………………………………………………..70
2-2-10-2روش درجه بندی ………………………………………………………………………………………………………………70

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-10-3مقیاس های گرافیکی…………………………………………………………………………………………………………..71
2-2-11 مدل های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………71
2-2-11-1 مدل سینک و تاتل……………………………………………………………………………………………………………….71
2-2-11-2ماتریس عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………72
2-2-11-3مدل نتایج و تعیین کننده ها……………………………………………………………………………………………………72
2-2-11-4 هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-3 بخش سوم: سازمان آموزش و پرورش 74
2-3-1 برخی تعاریف آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………… . 74
2-3-2 فلسفه آموزش و پرورش 74
2-3-3 تاریخ آموزش و پرورش 75
2-3-4 سیر تحول تشکیلات آموزش و پرورش 76
2-3-5 انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود 76
2-3-6 تاریخچهی سازمان مدارس به سبک جدید در ایران 76
2-3-7 برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش 77
2-3-8 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام وزارت آموزش و پرورش کشور 77
2-4 بخش سوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… . ……………………………..81
2-4-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور(پایان نامه) 81
2-4-1-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور (مقالات)……………………………………………………………………………………82
2-4-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور 87
فصل سوم (روش شناسی تحقیق) 90
مقدمه…………………………. 91
3-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………91
3-2 جامعه آماری 92
3-3 نمونه آماری…………………….. 93
3-3-1 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………93
3-4 ابزار گرد آوری داده ها 93
3-5 نحوه محاسبه روایی و پایایی ابزار سنجش 94
3-5-1 روایی 94
3-5-2 پایایی 95
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها) 97
مقدمه 98
4-1 بخش اول : توصیف داده ها 99
4-2بخش دوم: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق 106
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 106
4-4 آزمون تحلیل واریانس فرید من…………………………………………………………………………………………………… 109
4-5 نتایج ملاک آنتروپی ……………………………………………………………………………………………………………………110
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری) 111
مقدمه 112
5-1 خلاصه تحقیق…………….. 113
5-2 نتایج حاصل از فرضیه ها 115
5-3 مقایسه فرضیه ها با نتایج تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………….116
5-4 محدودیت های تحقیق 116
5-5 یشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….117
5-5-1 پیشنهاد بر اساس نتایجیافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..117
5-5-2 پیشنهاد برای محققین آتی………………………………………………………………………………………………………….119
منابع فارسی 121
منابع انگلیسی 125
ضمائم پرسشنامه و خروجی spss 126
پیوست الف: پرسشنامه 127
پیوست ب : خروجی spss 129

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 نظرات دانشمندان در مورد یادگیری سازمانی 27
جدول 2-2 شاخصهای اثر بخشی 56
جدول 3-1 ویژگی ساختار پرسشنامه 94
جدول 3-2 پایایی مؤلفه های پرسشنامه 96
جدول4-1 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت 99
جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی…………………………………………………………………………….100
جدول4-3 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت 101
جدول4-4 توزیع فراوانی مربوط به سن 102
جدول4-5 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل 103
جدول4-6 توزیع فراوانی مربوط به تعداد دفعات شرکت در دوره 104
جدول4-7 توزیع فراوانی مربوط به تدریس دروس 105
جدول4-8 بررسی نرمال بودن داده ها 106
جدول 4-9نتایج آزمون فرضیه1 تحقیق 106
جدول 4- 10 نتایج آزمون فرضیه 2 تحقیق 107
جدول 4-11 نتایج آزمون فرضیه 3 تحقیق 107
جدول 4-12نتایج آزمون فرضیه 4 تحقیق 108
جدول 4- 13 نتایج آزمون فرضیه اصلی 108
جدول 4- 14نتایج میانگین رتبه آزمون فرید من 109
جدول 4-15 نتایج تحلیلی آزمون فرید من 109
جدول 4-16 نتایج ملاک آنتروپی…………………………………………………………………………………………………………110

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 جریان آموزش 16
نمودار 2-2 فرا گرد معرفت پذیری و شکل گیری فرضیه هایی درباره محیط 21
نمودار 2-3 مدل اساسی شرطی کردن مؤثر یا ابزاری 23
نمودار 2- 4 مدل یادگیری شناختی 23
نمودار 2-5 مدل اساسی نظریه معرفت پذیری اجتماعی 24
نمودار 2-6 فرآیند آموزش کارکنان 29
نمودار 2-7 الگوی نیاز سنجی آموزشی 30
نمودار 2-8 مدل پارکر 37
نمودار 2-9 مدل مبتنی بر تحول 39
نمودار 2-10 فراگرد آموزش 58
نمودار 2-11 هفت شاخص عملکرد………………………………………………………………………………………………………..72
نمودار 4-1 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت……………………………………………………………………………………………..99
نمودار 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………..100
نمودار 4-3 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت………………………………………………………………………. …………101
نمودار 4-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت سن………………………………………………………………………….. ………102
نمودار 4-5 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل………………………………………………………………………………….103
نمودار 4-6 توزیع فراوانی مربوط به تعداد دفعات تکرار………………………………………………………………………….106
نمودار 4-7 توزیع فراوانی مربوط به تدریس دروس……………………………………………………………………………….105

چکیده:
این تحقیق در جهت بررسی نقش آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه (دوره دوم ) آموزش و پرورش منطقه هجده شهر تهرا ن در رابطه با افزایش دانش ، مهارت ، کارایی شغلی و همچنین رفتار سازمانی آنها صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران شرکت کننده در دوره های آموزشی منطقه هجده می باشند که تعداد آنها230 نفر بوده و از روش نمونه گیری تصادفی 175 نفر با استفاده از فرمول حجم جامعه محدودانتخاب گردیده است.روش پژوهش توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه که روایی محتوا با بهره گیری از صاحبنظران فن، متخصصین در جامعه مورد بررسی ، اساتید به تائید رسیده است. و پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ بدست آمد. و با استفاده از نرم افزار spss وبا استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیر های تحقیق بررسی شد. و با استفاده از آزمون دوجمله ای فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.و با استفاده از آزمون فرید من و ملاک آنتروپی مؤلفه های عملکرد (متغیر وابسته ) رتبه بندی گردید.و نتایج حاصل در مورد این تحقیق به شرح ذیل می باشد.
1- آموزش ضمن خدمت بر

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید