مقاله با موضوع مدیریت دانش 2-فروش و دانلود پایان نامه کامل

خانواده عزیزم که همواره مرا حمایت و پشتیبانی کرده اند و در همه حال مرا یاری نموده اند .
و برادر بزرگوارم جناب آقای مازیار مقتدر که بدون حمایت هایش این رساله به سر انجام نمی رسید .
.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه 1
۱-۲بیان مسئله 2
۱-۳اهمیت وضرورت پژوهش 3
۱-۴چهارچوب نظری پژوهش 4
۱-۵اهداف پژوهش 5

 
 
۱-۶فرضیه های پژوهش 6
۱-٧تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش 6
۱-۸ قلمروپژوهش 9
فصل دوم:مروری برادبیات پژوهش
٢-۱ مقدمه 12
۲-۱-۱تعریف اقدامات مدیریت دانش 12
٢-۱-٢تعریف دانش 16
۲-۱-۳تعریف مدیریت دانش 19
۲-۱-۴سیرتاریخی مفاهیم مطرح در زمینه مدیریت دانش 20
۲-۱-۵ ابعاد مدیریت دانش 22
۲-۱-6اهمیت اقدامات مدیریت دانش در سازمان 23
۲-۱-7 مدل ها و نظریه های مدیریت دانش 25
۲-2تعریف عملکرد شغلی 34
۲-2-1اهمیت عملکرد شغلی 36
۲-2-2نظریات مختلف در زمینه عملکرد شغلی 36
۲-3 جو اخلاقی 39
2-3-1تعریف اخلاق 39


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

٢-3-2سیر تاریخی و مفاهیم مطرح در جو اخلاقی 41
۲-3-3 ابعاد جو اخلاقی 44
۲-3-4تبیین نظریات جو اخلاقی از نگاه ویکتور و کولن 46
٢-3-5اهمیت اخلاق در سازمان 50
۲-4جو اخلاقی و مدیریت دانش 51
۲-5مدیریت دانش و عملکرد 51
٢-6پیشینه ی پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی 52
۲-7نتیجه گیری از پژوهش های انجام شده 56
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
۳-۱مقدمه 59
۳-٢روش پژوهش 59
۳-۳جامعه آماری پژوهش 60
۳-3-1روش نمونه گیری وبرآوردحجم نمونه 60
۳-4 روش وابزارجمع اوری داده های پژوهش 61
۳-5معرفی پرسشنامه ی تحقیق 62
۳-5-۱روایی پرسشنامه 63
۳-5-٢پایایی پرسشنامه 64
۳-6روش تجزیه تحلیل داده های پژوهش 64
3-7 الگوریتم اجرای تحقیق 65
فصل چهارم:جمع آوری وتجزیه تحلیل داده های پژوهش
۴-۱مقدمه 67
۴-٢توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 67
۴-٢-۱توصیف دانشگاه های مورد بررسی 67
۴-٢-٢توصیف سن پاسخ دهندگان 68
۴-٢-۳توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 69
۴-٢-۴توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 70
۴-٢-۵ توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 71
۴-٢-۶ توصیف سابقه ی کار پاسخ دهندگان 72
۴-۳ توصیف متغیرهای پژوهش 73
۴-4آزمون نرمالیته 80
۴-5بررسی مدل تحقیق 81
۴-5-1بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد 81
۴-5-2بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 82
۴-5-3نتایج تحلیل مسیر 83
۴-5-4 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 84
۴-6ازمون فرضیه های پژوهش 85
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ مقدمه 88
۵-٢ نتایج آمارتوصیفی 88
۵-۳نتایج استنباطی 92
۵-۴ پیشنهادات برمبنای نتایج فرضیه ها 94
۵-۵ محدودیت های پژوهش 98
۵-۶ پیشنهادات برای پژوهش های آینده 99
منابع فارسی 100
منابع انگلیسی 104
پیوست ها 107

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق برگرفته 5
شکل 1-2: ساختار کلی پایان نامه 10
شکل 2-1: نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش 27
شکل 2-2 : راهبردهای مدیریت دانش 29
شکل 2-3 : نقش اعتماد در توزیع دانش 30
شکل 2-4 : مدل هفت سی 30
شکل 2-6 : الگوی فرایند مدیریت دانش 31

شکل 2-7 : مراحل مدیریت دانش 33
شکل 2-8 : عوامل موثر بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران 34
شکل 2-9 : ابعاد جو اخلاقی 50
شکل 3-1 الگوریتم اجرای تحقیق 65
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 )ویژگی های دانش ضمنی و صریح 19
جدول 2-2 ) ابعاد مدیریت دانش 22
جدول 2-3 )زیرچرخه های مدیریت دانش 25
جدول شماره 2-4 ) فضاهای جو اخلاقی 43
جدول2-5) پنج گونه جو اخلاقی 44
جدول 2-6 )چارچوب انطباق فرهنگ و جو اخلاقی سازمان 54
جدول 3-1 )به تفکیک سوالات مختص به هر متغیر 63
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ 64
جدول4-1)توصیف دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان 67
جدول4-2)توصیف سن پاسخ دهندگان 68
جدول4-3)توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 69
جدول4-4)توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 70
جدول4-5)توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 71
جدول4-6)توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان 72
جدول4-7) توصیف متغیر عملکردشغلی 73
جدول4-8) توصیف ابعادعملکردشغلی 74
جدول4-9) توصیف متغیر جو اخلاقی سازمان 75
جدول4-10) توصیف ابعادجواخلاقی 76
جدول4-11) توصیف متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش 77
جدول4-12) توصیف ابعاد مشارکت کارکنان در مدیریت دانش 78
جدول4-13) توصیف متغیر رضایت از مدیریت دانش 79
جدول4-14) توصیف متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش 81
جدول4-16) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری 84
جدول 4-17) شاخص های معنی داری و برازش مدل 85
جدول شماره 5-1) فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر جو اخلاقی 88
جدول شماره 5-2) فراوانی پاسخ ها به گویه های نگرش کارکنان به مدیریت دانش 89
جدول شماره 5-3) فراوانی پاسخ ها به گویه های مشارکت کارکنان در مدیریت دانش 90
جدول شماره 5-4) فراوانی پاسخ ها به گویه های رضایت از مدیریت دانش 91
جدول شماره 5-5) فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر عملکرد شغلیی 92
جدول5-6) نتایج آزمون فرضیه ها 93

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1)نمودار میله ای دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان 68
نمودار4-2)نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 69
نمودار4-3)نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 70
نمودار4-4)نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان 71
نمودار4-5)نمودار دایره ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 72
نمودار4-6)نمودار میله ای سابقه کارپاسخ دهندگان 73
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر عملکرد شغلی 74
نمودار4-8) هیستوگرام متغیر جو اخلاقی سازمان 75
نمودار4-9) هیستوگرام متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش 77
نمودار4-10) هیستوگرام متغیر رضایت از مدیریت دانش 79
نمودار4-11) هیستوگرام متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش 80
نمودار 4-12) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) 82
نمودار 4-13) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 83
چکیده
در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و بکارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو اخلاقی در سازمان برای نوآوری های مدیریت دانش ضروری می باشد و همچنین اصول خلق،اشتراک گذاری و حفظ دانش را تقویت می نماید.
هدف این تحقیق سنجش تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش (نگرش مدیریت دانش،رضایت از مدیریت دانش و مشارکت دانش) می باشد . این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی وسپس استنباطی است . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه دانشگاههای گیلان ، دانشگاه آزاد واحد رشت و پیام نور واحد رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق برابر 997 نفر از کارکنان دانشگاه های گیلان ، آزاد رشت و پیام نور رشت که مشغول به ارائه خدمت هستند می باشد . که حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس 164 نفر می باشد و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده ها از شاخص فراوانی ، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است . برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شده است . یافته های تحقیق نشان از تاثیر معنادار جو اخلاقی سازمان بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر معنادار نگرش مدیریت دانش بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر رضایت از مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر عملکرد شغلی را نشان می دهد .
واژگان کلیدی : جو اخلاقی سازمان ، نگرش مدیریت دانش ، مشارکت در مدیریت دانش ، رضایت از مدیریت دانش ، عملکرد شغلی
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه:
از آنجا که دنیای امروز ، دنیای تغییر اطلاعات و دانش می باشد ضروری است که سازمانها قابلیت های لازم برای فعالیت تحت این شرایط را احراز نمایند . ابزار کارآمد جهت رسیدن به این قابلیت ها ، مدیریت دانش است . جهت غلبه بر شرایط نا مطمئن ، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد برخورداری از داشتن نیروی انسانی توانمند و کارآمد است که بنیاد ثروت و دارایی حیاتی سازمان به حساب می آیند و منافع بسیار زیادی برای کلیه موسسات و سازمان ها خواهد داشت. جهت دست یافتن به این هدف باید با بررسی و استفاده از عوامل موثر در رفتار سازمانی و مطالعه ی منظم (سی
ستماتیک ) عملیات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند سعی در توانمند سازی این نیروها داشته تا از آنها به عنوان گنجی در مدیریت دانش استفاده نمود.
یک سازمان به منظور برتری یافتن بر سایر سازمانها باید منابع انسانی را توسعه دهد و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد . کارکنان و دانشی که در سرآنهاست ، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان ها هستند. دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شود و توسعه داده شوند . از این رو یادگیری سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ( پروساک و کوهن ، 2001 ) .
مدیریت دانش امر جدیدی نیست ، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش ، برای درک گذشته و آینده ، می نمودند. در محیط های پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش ، روز به روز دامنه و عمق گسترده تری می یابد. دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون از سازمان ها در حال انتشار است. فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق، نگهداری و تسهیم دانش در مدیریت دانش به وجود آورده است ( این کپن ، 1998 ) .
در این میان مبحث جو اخلاقی سازمان در راستای به اشتراک گذاری این دانش پویا در میان سازمانهای امروزی می تواند بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار باشد. چه بسا عدم توجه به این عامل باعث شکست پروژه های یادگیرندگی در سازمانها و حتی سدّی در مقابل این امر بوده است و در نتیجه هیچگونه اشتراک گذاری دانش در سازمان صورت نگ رفته است و سازمان ها را از یک مزیت رقابتی بسیار پویا محروم داشته است .با این وصف در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود.در این فصل مسآله تحقیق ،ضرورت و اهداف آن بیان می شود و همچنین فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و مدل مفهومی آن ارائه می گردد.
1-2 بیان مسئله تحقیق :
در محیط پر رقابت کنونی ، دانشگاه ها برای جذب بهترین دانشجویان و اساتید در حال رقابت با یکدیگرند، در این میان این دانش است که به عنوان مهم ترین فاکتور رقابتی مطرح می شود.در عصر حاضر دانشگاه ها می توانند با پیاده سازی صحیح مدیریت دانش و بهره جویی از مزایای آن، جایگاه علمی خود را ارتقاء دهند و در میدان رقابت باقی بمانند( فتح اللهی و دیگران ، 1388 ، ص 541 ) .
مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است که یک سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است (رابیتز 2007).
از آنجا که دانش به عنوان یک دارایی فردی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است،کارکنان از اینکه سرمایه ی باارزش دانش خود را با سایر اعضای سازمان به اشتراک بگذارند می هراسند زیرا فکر می کنند که مزایای حاصل از آن را دست می دهند.بنابراین ممکن است تضادی میان دارایی دانش فردی و دانش گروهی در یک سازمان وجود داشته باشد.
سازمانها برای انجام دادن امور سازمانی خود علاوه بر معیارهای سازمانی و قانونی به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی نیاز دارند که آنان را در رفتارها و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسر می سازد . یکی از عوامل مهم در شکل گیری ارتباطات درون سازمانی و شرایط کارکنان ، جو اخلاقی است که تاثیر قابل ملاحظه ای در بهره وری سازمانی دارد. (الوانی و سیدنقوی ، 1381 ).
جو اخلاقی سازمانها برای ایجاد سازمانهای اخلاقی و تقویت رفتارهای اخلاقی تر میان اعضای سازمانها در آینده دارای اهمیت است.
عملکردشغلی به درجه انجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل می کند اشاره دارد (بایرز و رو ،2008،ص 216)
مدیریت دانش و جو اخلاقی ودر نهایت عملکرد شغلی موضوعاتی هستند که اجرای موفقیت آمیز آنها نیازمند نگرش همه جانبه و فراگیر به عوامل درگیر آنها است. یکی از این عوامل اصلی، نیروی انسانی می باشد. رعایت اخلاقیات از سوی نیروی انسانی می تواند به ارتقا عملکرد شغلی و هر چه بهتر پیاده سازی شدن مدیریت دانش کمک نماید. بنابراین در این مقاله به بررسی توام تاثیر جواخلاقی بر نتایج حاصل از مدیریت دانش و عملکرد شغلی می پردازیم.
این تحقیق تلاش دارد تا ضمن سنجش رابطه ی بین جو اخلاقی سازمانی (نفع شخصی،مسئولیت اجتماعی وکدهای حرفه ای و قانونی)و نتایج حاصل ازاقدامات مدیریت دانش( مشارکت کارکنان در مدیریت دانش،نگرش مدیریت دانش،رضایت از مدیریت دانش )، تاثیر آن را بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه گیلان،دانشگاه پیام نور واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مورد بررسی قراردهد.سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین جو اخلاقی و نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های مذکور رابطه ای موثر وجود دارد ؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :
نخستین منبع راهبردی برای سازمان ها در قرن دانش 21 است.صاحبنظران مدیریت تلاش می کنند دریابند چگونه منابع دانش به صورت مؤثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیتی رقابتی از آن استفاده نمود . دانشگاه ها از جمله اصلی ترین مراکز تولید و اشاعه دانش محسوب می شوند و نقش حیاتی در پیشبرد سطح علمی جامعه دارند . استفاده موثر از مدیریت دانش می تواند منافع اقتصادی را نیز برای دانشگاه ها به دنبال داشته باشند.از جمله منابع در آمد زایی دانشگاه ها می توان به فروش محصولات مانند مقالات و تالیفات و همچنین جذب دانشجو
اشاره کرد.سطح علمی دانشگاه تاثیر مستقیم بر میزان اشتیاق دانشجویان برای تحصیل در آن دانشگاه دارد.
این مساله در بسیاری از کشورهای دنیا به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. تا جایی که کشوری مانند مالزی یکی از آرزوهای دولتش را قرار گرفتن در جایگاه برترین مرکز تحصیل بین المللی در منطقه آسیا بیان می کند و به این منظور فشارهای زیادی را به دانشگاه ها برای افزایش کیفیت آموزش و سطح علمی آنها وارد می کند . به گفته خود دولت مالزی یکی از راهکارهای اساسی که دولت برای رسیدن به این هدف در پیش گرفته است ، افزایش کارایی دانشگاه ها به وسیله پیاده سازی و کاربرد سیستم مدیریت دانش است ( موهایدین ، 2007 ).
در متون مدیریت دانش ، به جز منافع اقتصادی مزایای بسیار دیگری نیز برای کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه ها بیان شده است.هر چند به علت نوظهور بودن بحث مدیریت دانش ، ضرورت تحقیق و پژوهش بیشتر در این زمینه حس می شود .
از نظر گوپتا ( 2007 ) ، در سناریوی جدید تغییر تکنولوژی که همه روزه فناوری های نوین ظهور پیدا می کنند،مدیریت دانش تنها ابزاریست که سازمان را در محیط رقابتی می تواند پا برجا نگاه دارد.مدیریت دانش ابزار قدرتمندی برای خلق و مهندسی مجدد جنبه های مختلف فعالیت های سازمان است . مزایای مدیریت دانش را درمحیط آموزشی نمی توان نادیده گرفت چرا که دانش در جنبه های مختلف زندگی ما به سرعت رشد می کند و انتشار این اطلاعات برای متخصصین مربوطه بدون بهره جویی از تکنولوژی های نوظهور مشکل

]]>

 

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *