نمونه پایان نامه : فرآیند کسبوکار

2-8-2- تفاوت BPM و WFM 36
فصل سوم: روش تحقیق 38
مقدمه 39
معیارهای انتخاب BPMS مناسب 40
قابلیت مدلسازی 41
3-2-1-1- سطوح متفاوت مدلسازی فرآیند 42
3-2-1-2- مهمترین مزایای استانداردسازی در مدلسازی 43
3-2-1-3- افراد درگیر در تیم مدلسازی 43
قابلیت شبیهسازی 52
3-2-2-1- مزایای شبیهسازی 53
قابلیت پیادهسازی 56
قابلیت تجزیهو تحلیل فرآیند 58
3-2-4-1 بهینهسازی 58
3-2-4-2 مزایای مشهود بهینهسازی 59
3-2-4-3 مزایای نامشهود بهینهسازی 59
3-2-4-4 تکنیکهای تجزیه و تحلیل 59
فنآوری محصولات 61
3-2-5-1- استانداردهای BPM 61
3-2-5-1-1- استاندارد BPMN 62
3-2-5-1-2- استاندارد XPDL 63
3-2-5-1-3- استاندارد BPML 63
3-2-5-1-4- استاندارد BPEL 64
سازگاری نرمافزار 68
3-2-6-1- مزایای قابلیت یکپارچگی سیستمها 69
همکاری فرآیند 71
3-2-7-1- پشتیبانی از نگارشات متعدد فرآیند 72
مدیریت امنیت 75
مدیریت فرم 77
3-2-10 پرتال گردش کار 80
3-2-10-1- مزایای گردش کار 80
3-2-11 نظارت و مدیریت 82
3-2-11-1- داشبورد مانیتورینگ 83
3-2-12 مستندات و گزارشگیری 87
3-2-12-1 مزایای سیستم مستندات و گزارشگیری 87
3-2-13 قواعد کسبوکار 88
3-2-13-1 موتور قوانین کسبوکار 89
3-2-13-2 مزایای موتور قواعد کسبوکار 89
3-2-14 تأمینکننده 91
3-2-15 خدمات و پشتیبانی 92
3-2-16 سابقهی نرمافزار 94
شبکه عصبی مصنوعی 95
3-3-1- مدل ارائه شده به کمک شبکه عصبی مصنوعی 96
فصل چهارم: نتایج تحقیق 101
مقدمه 102
Oracle 103
AuraPortal 104
Bizagi 107
Software AG 108
Tibco 110
BonitaSoft 112
Appian 113
Signavio 115

AccuProcess 117
Adonis 118
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها 125
نتیجهگیری 126
پیشنهادها 127
ضمائم 129
مراجع 136
چکیده انگلیسی 141

فهرست شکلها
عنوان صفحه
فصل دوم
شکل 2-1- چهار حوزهی مورد پشتیبانی توسط مدیریت فرآیند کسب و کار 17
شکل 2-2- چرخهی حیات مدیریت فرآیند کسب و کار 22
شکل 2-3- اجزاء مدیریت فرآیند کسب و کار 27
فصل سوم
شکل 3-1- شاخصهای اصلی مدیریت فرآیند کسب و کار 41
شکل 3-2 نمودار شماتیک همکاری فرآیند در مدیریت فرآیند کسبوکار 71
شکل 3-3- مدل شبکه عصبی جهت انتخاب BPMS 100

فهرست جدولها
عنوان صفحه
فصل سوم
جدول 3-1- شاخصهای مدلسازی فرآیند کسبوکار 45
جدول 3-2- شاخصهای شبیهسازی فرآیند کسبوکار 55
جدول 3-3- شاخصهای پیادهسازی فرآیند کسبوکار 57
جدول 3-4- شاخصهای تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار 60
جدول 3-5- شاخصهای فنآوری محصولات فرآیند کسبوکار 64
جدول 3-6- شاخصهای سازگاری نرمافزار فرآیند کسبوکار 70
جدول 3-7- شاخصهای همکاری فرآیند کسبوکار 73
جدول 3-8- شاخصهای مدیریت امنیت فرآیند کسبوکار 76
جدول 3-9- شاخصهای مدیریت فرم فرآیند کسبوکار 78
جدول 3-10- شاخصهای پورتال گردش کار فرآیند کسبوکار 81
جدول 3-11- شاخصهای نظارت و مدیریت فرآیند کسبوکار 85
جدول 3-12- شاخصهای مستندات و گزارشگیری فرآیند کسبوکار 88
جدول 3-13- شاخصهای قواعد فرآیند کسبوکار 90
جدول 3-14- شاخصهای تأمینکننده فرآیند کسبوکار 91
جدول 3-15- شاخصهای خدمات و پشتیبانی فرآیند کسب و کار 93
جدول 3-16- شاخصهای سابقهی نرمافزار فرآیند کسب و کار 95
جدول 3-17- ساختار شبکه عصبی مدل ارائه شده 97

 
 
جدول 3-18- اطلاعات لایه ورودی شبکه 98
جدول 3-19- اطلاعات لایه خروجی شبکه 99
فصل چهارم
جدول 4-1- نتایج حاصل از مقایسهی نرمافزارها 121
فصل اول
کلیات تحقیق


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقدمه
در سالهای اخیر، به دلیل رشد روزافزون تکنولوژی و فنآوری اطلاعات و تغییرات سریع محیطی، سازمانها و کسبوکارها با چالشهایی اساسی روبهرو شدهاند، بنابراین راههایی را جهت تطبیق خود با محیطهای پیچیدهی امروزی و مقابله با سایر سازمانهای رقیب، انتخاب میکنند، که آنها را در جهت برونرفت کارآمد از آن پیچیدگیها و تغییرات حمایت کنند. مدیریت فرآیند کسبوکار یکی از مهمترین و کارآمدترین راه ها در جهت پشتیبانی از سازمان در برابر پویایی محیط میباشد که با استقرار سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار نمود پیدا میکند. سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار، براساس توسعه در دو حوزهی فنآوری اطلاعات و کسبوکار بنیان نهاده شده است. مهمترین قسمتها در حوزهی کسبوکار، مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار است. در حوزهی فنآوری اطلاعات، انواع مختلف سیستمهای اطلاعاتی مانند برنامه ریزی منابع سازمان، سیستمهای مدیریت جریان کار و سیستمهای برنامه ریزی پیشرفته بر روی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار تأثیر میگذارند [8].
امروزه فرآیندهای کسبوکار کلید موفقیت هر سازمان هستند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرآیند کسب‌وکار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است. فرآیندها در سازمانها، به سه گروه تقسیمبندی میشوند: فرآیندهای اصلی، فرآیندهای حمایتی و فرآیندهای مدیریتی [9]. سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرآیند کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. با توجه به این که سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار بستری را فراهم می‌آورد تا انجام کلیهی فرآیندها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همهی راه‌ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار به عنوان هسته اصلی سیستمهای سازمانی، جهت بهبود عملکرد کسبوکار می‌باشد [1].
با رشد فنآوری‌ها و تکنولوژیهای ابداع ‌شده توسط بشر، امکانات ساده‌تر و کارآمدتری در اختیار افراد قرار گرفته است. این فنآوری‌های جدید، همان فنآوری اطلاعات است که از آن به عنوان بزرگ‌ترین انقلاب در زندگی بشر یاد شده است. در سیستمهای پیشین، کنترل و گردش فرآیندهای کسب‌وکار داخل سازمان اکثراً دستی بود، زیرا فرهنگ فنآوری اطلاعات در بسیاری از سازمان‌های کسبوکار استفاده نمی‌شد. اما امروزه سازمان‌ها برای افزایش چالاکی، کاهش هزینه، معنا بخشیدن و ملموس کردن فرآیندها، درون سازمان‌های کسب‌وکار، به سوی فنآوری اطلاعات حرکت کردهاند و سعی دارند از تکنولوژیهای مطرح استفاده نمایند [2]. نرمافزارهای سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار در ایران، در مقایسه با سایر نرمافزارهای کاربردی مانند حسابداری، بسیار اندک هستند و تعداد انگشتشماری از شرکتهای ایرانی در این زمینه به صورت حرفهای فعالیت نمودهاند. علت این موضوع، عمدتاً به واسطهی دانش فنی و علم گستردهای است که در حوزهی BPMS مورد نیاز است. اساساً، در حوزهی بینالمللی نیز، شرکتهای قدرتمند نرمافزاری (مانند Oracle و …) توانایی خلق سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار را داشتهاند. امروزه، بسته های نرمافزاری در حوزهی مدیریت فرآیند کسب وکار توانسته است تا حد زیادی مشکلات سازمانها را برطرف و فعالیت آنها را بهینه سازد. شرکت پژوهشی فورستر اعلام کرده است: “استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای کسبوکار، باعث افزایش 46 درصدی بهرهوری در شرکتها خواهد شد”.
تعریف مسئله
مدیریت فرآیندهای کسبوکار(BPM) پارادیمی مدیریتی است، که هدف آن کنترل و بهبود فرآیندهای سازمانی در بستر فنآوری اطلاعات است. مدیریت فرآیندهای کسبوکار به دنبال کنترل بر چرخهی حیات فرآیندها، از زمان تعریف ومدلسازی تا زمان اجرا و بهینهسازی است. فنآوری اطلاعات نقش مهمی در پشتیبانی فنی و ابزاری از این رویکرد دارد و به مدیران سازمان کمک میکند، اجرا و مدیریت بر فرآیندها را از کانال ابزارها و سیستمهای گردش کار محقق سازند [3]. هر فرآیند کسبوکار دارای یک ساختار، ورودی، خروجی و کاربر میباشد و وظایف و عملکردهای داخلی و خارجی را شامل میشود [10].
فرآیندهای موجود در سازمان‌ها، پیچیده، پویا و دائماً در حال تغییر هستند، که به صورت نامنظمی گسترش‌یافته‌اند و در هر سیستم و سکویی به صورتی متفاوت، محلی سازی شده‌اند. سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار ( (BPMS، باهدف اتوماسیون گردش کار فرآیندهای سازمانی و ایجاد امکان پایش و مدیریت فرآیندها ارائه شده است. این‌ سیستمها سعی دارند تمام چرخهی حیات فرآیندها را از زمان تعریف و مدل‌سازی تا زمان اجرا و بهینه‌سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فنآوری اطلاعات مدیریت کنند [3].
این موضوع اهمیت راه‌اندازی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار را در سازمان نشان میدهد که نهتنها موجب اتوماسیون فعالیتهای درون سازمان میشود، بلکه قابلیت پایش و بهبود فرآیندها را در سازمان ایجاد میکند. مدیران در راستای سنجش و ارزیابی سازمان به طور مداوم، گلوگا ه‌ها و نقاط ضعف طراحی فرآیندها را کشف کرده و با اصلاح مستمر فرآیندهای سازمانی به منظور تطابق با تغییرات محیطی، به هدف نهایی هر کسبوکار یعنی افزایش سطح کارایی و رضایتمندی دست مییابند.
از این رو، بر مبنای ارزیابی کارایی کل فرآیندهای یک سازمان، شاخص‌های ارزیابی سیستمهای فرآیند کسبوکار مورد توجه قرار میگیرند. در واقع سازمانها علیرغم استفاده از روشهایی نظیر: مدیریت منابع سازمان، مدیریت کیفیت، مدیریت رضایت مشتری، مدیریت زنجیره تأمی
ن و غیره، به دلیل عدم وجود یک سیستم یکپارچه سازمانی که کل فرآیندها را در بر گیرد، دچار عدم هماهنگی فعالیتها و فرآیندها بین بخشهای مختلف میباشند و این مسئله لزوم پیادهسازی یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار را بیش از پیش نشان میدهد. ارزیابی سیستم پیادهسازی شده، به کمک معیارهایی انجام میشود که کل فعالیتهای درون سازمانی و برون سازمانی را پوشش دهد.
در این تحقیق سعی شدهاست تا با ترکیب ایدههای نوین نظیر شبکه های عصبی از روش فراابتکاری الگوی مناسبی برای مدلسازی سیستمهای مدیریت فرآیند کسب و کار ارائه شود.
سوال تحقیق
مهمترین مرحله در انجام تحقیق، بیان مسئله است. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از:
نحوهی انتخاب مؤثر BPMS مناسب جهت پیادهسازی در سازمان ها بر چه اساسی صورت میگیرد؟
شاخصهای پایه جهت ارزیابی یک سیستم مدیریت کسبوکار در چند دسته طبقهبندی میشوند و هرکدام شامل چه زیر معیارهایی میشود؟
اهداف تحقیق
نرم‌افزارهای مختلفی در حیطهی مدیریت فرآیند کسب‌وکار و گردش کار و فرآیندها وجود دارند، که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را داشته و بعضاً ویژگی‌های مشترکی نیز در آن‌ها یافت می‌شود. این تحقیق درصدد است که با بهره گرفتن از پیشینهی نظری و تجربی موجود و ارائهی یک مدل در شبکه عصبی به بررسی و تحلیل قابلیتهای نرم‌افزارهای مرتبط با مدیریت فرآیند کسبوکار بپردازد، تا بتواند بستری مناسب جهت استفاده از این نرم‌افزارها ایجاد نماید. ضرورت انجام این طرح به منظور تسهیل استفاده از نرم‌افزارها برای کاربران و سازمان‌های مختلف می‌باشد تا بتوانند هرچه بیشتر در دنیای در حال رقابت، پویاتر گام بردارند. استفادهی بهینه از امکانات و منابع و رسیدن به بالاترین حد از عملکرد و کارایی از نتایج انجام این پروژه می‌باشد. لذا سازمانهایی که قصد استقرار سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار را دارند، با بهره گرفتن از شاخصهای جمعآوری شده در این تحقیق، میتوانند با سنجش سیستم در سازمان گامی مطمئنتر بردارند.
پیشفرضهای تحقیق
مدیریت فرآیند کسبوکار، یک روش ساختاریافته و سیستماتیک برای تحلیل، توسعه، کنترل و مدیریت فرآیندها با هدف توسعهی کیفیت محصولات و خدمات میباشد. در واقع مجموعه فرآیندهایی است که به سازمانها کمک میکنند تا کارایی کسبوکارشان را بهبود بخشند. کارایی و اثربخشی هر سازمان با اتوماتیک نمودن فرآیندهای کسبوکار بهینه میشوند.
سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار، ابزاری مبتنی بر فنآوری اطلاعات میباشد که بخشی از چرخهی مدیریت فرآیندهای کسبوکار را اجرا میکنند و از تمام چرخهی عمر فرآیندهای کسب وکار پشتیبانی می‎کند. هدف از استقرار BPMS در یک سازمان، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تبادل نادرست اطلاعات بین افراد و نیز سوق دادن افراد به ایفای بهینهی مسئولیتهای خود میباشد.
نشانگذاری مدلسازی فرآیند کسبوکار، زبان نشانهگذاری و استانداری است که توانایی کافی برای مدلسازی و بیان فرآیندها را دارد. مدل نمودن فرآیندهای سازمان باعث میشود که دید بهتر و کاملتری نسبت به فرآیندها ایجاد شود.
قلمرو تحقیق
پژوهش مورد بررسی از نوع پژوهش توسعهای است که با تحلیل روش کار نرم‌افزارهای مرتبط با مدیریت فرآیند کسب‌وکار انجام می‌شود. پژوهش توسعهای پژوهشی است که با هدف گسترش مرزهای دانش عمومی بشر صورت میگیرد. بنابراین هر یک از موضوعاتی که در حوزهی علوم انسانی و تجربی بتواند به گسترش این علوم کمک نماید و به شرح و تبیین آن بپردازد و وجوه ناشناختهی آن را روشن کند، در حوزهی تحقیقات توسعهای جای میگیرد.
محدودیتهای تحقیق
هر تحقیقی بسته به ماهیت موضوع مورد پژوهش با محدودیتهایی سرکار دارد که وجود برخی از آنها گاهی میتواند اعتبار و صحت نتایج آن تحقیق را به چالش بکشد. در این تحقیق نیز محدودیتهایی وجود داشت که برخی از این محدودیتها عبارتند از:
استفاده از نظرات افراد متخصص و خبره یکی از راه های صحت و اعتبار یک تحقیق میباشد. در زمینهی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار دسترسی به خبرگانی که با چندین نرمافزار مختلف آشنایی کامل داشته باشند و سالها در این حیطه کار کرده باشند بسیار سخت است. امید است، با انجام چنین تحقیقاتی که تاکنون به اندازه کافی به آنها پرداخته نشده است، اهمیت مدیریت فرآیندهای کسبوکار، در سازمانها بیش از پیش آشکار شود و در سالهای آتی نخبگانی در این زمینه پرورش داده شوند، چراکه کسبوکارها برای رقابت در محیط در حال توسعهی خود نیاز مبرمی به این متخصصان دارند.
از طرفی دیگر، به دلیل اینکه در این تحقیق سعی در بررسی نرمافزارهای خارجی است، دستیابی به خود نرمافزارها و اطلاعات آنها به طور کامل و جامع امکانپذیر نبود. چراکه بعضی از نرمافزارها به دلیل محدودیتهای موجود، به صورت رایگان قابل دانلود نبودند و در ازای مبلغ چشمگیری توسط شرکتها خریداری میشوند. بعضی از نرمافزارها، نسخهی آزمایشی را در سایتهای اینترنتی خود قرار دادهاند. این نسخه های آزمایشی نیز صرفأ جهت آشنایی با محیط نرمافزار کاربرد داشتند و تمام قابلیتها را به صورت رایگان در اختیار کاربر قرار نمیدهند. بنابراین، برای دستیابی به برخی از مهمترین اطلاعات موجود در نرمافزارها از راهنمای کاربر موجود در سایت اینترنتی نرمافزارها و همچنین اطلاعاتی که در سایتها برای معرفی آنها بیان شده، استفاده شده است.
جمعآوری و دست یافتن به شاخصهای مختلف مدیریت فرآیند کسبوکار، که آن را از
جنبههای مختلف مورد سنجش قرار دهد، مطالعهای بسیار سخت میباشد چرا که بایستی نرمافزارهای مختلف را در بر گیرد و بتواند بهترین سنگ محک را برای مدیران و متخصصین شرکتها فراهم آورد.
کاربردهای تحقیق
اقتصادی کردن و افزایش کارایی سازمانی و بهرهبرداری بهینه از منابع سازمانها، کارخانه ها و مجتمعهای صنعتی و تولیدی، همواره از اهداف اصلی و مهم مدیران آنها بوده است. سادهترین و در عین حال پیچیدهترین راه رسیدن به این مهم، استقرار سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار در سازمان است. از آنجاییکه طی بررسیهای به عمل آمده پروژه و تحقیقی که به صورت یکپارچه، مدلی برای تصمیمگیری و انتخابBPMS مبنی بر تحلیل نرمافزارهای حوزهی مدیریت فرآیند کسبوکار مبتنی بر نیازهای سازمان ارائه نشده است، لذا با انجام این طرح سعی در بهبود فضای مدیریت فرآیند کسبوکار شده است. بنابراین با انتخاب چند نرمافزار و بررسی شاخصهای مهم، مدیران سازمانها را در جهت انتخاب نرمافزارهای مناسب و اهمیت شاخصها و معیارها آگاه میسازیم.
نوآوری تحقیق
در این مطالعه با انتخاب چندین نرمافزار در زمینهی مدیریت

]]>

 

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *