وفاداری مشتری

وفاداری مشتری به گفته دنیس(۱۹۹۸) برنامه وفادار نمودن مشتریان اولین بار در صنعت هواپیمایی ایالات متحده امریکا با مجوز صدور فعالیت سازمان هواپیمایی در سال ۱۹۷۸ شروع شد و بر […]

پایان نامه : کیفیت رابطه

کیفیت رابطه بر اساس نظر گروسبی و دیگران (۱۹۹۰)مفهوم  کیفیت رابطه برگرفته از تئوری تحقیقات بازاریابی است.به علت اهمیت کیفیت رابطه در کسب و کار امروز،کیفیت رابطه برای ارزیابی درجه […]

پایان نامه : عوامل موثر بر تعهد رفتاری

عوامل موثر بر تعهد رفتاری گراند سالانسیک چهار عامل را در ایجاد تعهد رفتاری موثر می‌داند: قابلیت مشاهده؛ صداقت؛ تغییر ناپذیری رفتار؛ خواست و اراده فردی (استیرز و پورتر ۱۹۸۳ […]

پایان نامه : زیر ساختهای بانکداری  الکترونیک

زیر ساختهای بانکداری  الکترونیک ۱-۴-۲-زیر ساختهای سخت افزاری برای آنکه بتوان دریک شعبه خدمات الکترونیک ارائه داد، می بایست در آن محل تجهیزات سخت افزاری نصب گردد. در زیر تشریح […]