دانلود پایان نامه

ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮﺵ “ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ” ﺑﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ‏ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴـﮏ ﺭﺍ ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎﺯﻱ ﻛﻨﻨـﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﻭﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻳﺴﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄـﻮﺭ ﮐـﻪ ﭘﺘﺮﻭﻭﻳﮏ، ﮐﻴﺘﻞ ﻭ ﺗﮑﺴﺘﻦ (2001) ﺷﺮﺡ ﻣـﻲ‏ﺩﻫﻨﺪ: ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑـﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻣﻌﻴﻦ، ﺍﺳـﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻨـﺮﻭ ﻣـﺪﻝ ﮐـﺴﺐ ﻭ ﮐـﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﺸﺄﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
شکل 2-2 مثلث منطق تجاری
طی چند سال گذشته با توسعه روزافزون کارکرد فناوری اطلاعات در کسب و کار، مطالعاتی در خصوص بررسی سطح تأثیر رویکرد کسب و کار الکترونیک در سازمان انجام شده است. زیروگینیس و گیلکاس (2007) ابعاد بلوغ سازمان را در حوزه کسب و کار الکترونیک را در 7 حوزه چنین معرفی می‏کنند: مالیات و قوانین، سازمان و شایستگی‏های درونی، کانال‏های ارتباطی، مدیریت عملکرد، عملکرد مربوط به تحویل محصول، سیستم و فناوری و استراتژی‏های سازمانی دسته بندی کرده‏اند و با استفاده از مدل‏های شناختی فازی به ترسیم مدل بلوغ کسب و کار الکترونیک پرداخته‏اند.
2-6 اجزا اصلی مدل کسب و کار
شش جزء اصلی یک مدل کسب و کار عبارتند از:
جایگاه ارزشی: بعد از توصیف مشکل مشتری، محصول یا خدماتی که میتواند پاسخگوی این مشکل باشد، جایگاه ارزشی نامیده میشود. ارزش این محصول و یا خدمات از دیدگاه مشتری، در تعیین این جایگاه ارزشی ملاک قرار می‏گیرد.
بخش بازار: گروه مشتریان که مورد هدف قرار گرفته‏اند. باید توجه داشت که بخشهای مختلف بازار نیازهای متفاوتی دارند. گاهی نوآوری در یک مدل کسب و کار بعد تغییر در بخش بازار شکوفا می‏شود.
ساختار زنجیره ارزش: جایگاه فعالیتهای شرکت در زنجیره ارزش و نحوه به دست آوردن بخشی از ارزش تولید شده در زنجیره توسط شرکت، ساختار زنجیره ارزش را تشکیل میدهد.
تولید سود و حاشیه: چگونه سود حاصل میشود؟ (از طریق فروش، اجاره، عضویت، پشتیبانی و…) ساختار هزینه‏های چگونه است و حاشیه سود مورد نظر چگونه به دست می‏آید؟
جایگاه در شبکه ارزش: شناسایی رقبا، شرکتهای مکمل و اثراتی که شبکه همکاری میتواند برای مشتریان ایجاد کند. این تعاریف جایگاه شرکت در شبکه ارزش را توصیف میکند.
استراتژی رقابت: چگونه شرکت سعی میکند یک “مزیت رقابتی” ماندگار برای خود بسازد. این مزیت ممکن است در نوع مدیریت نمودن هزینهها باشد و یا در Niche Strategyو یا همان بازار پنهان و دنج و غیرقابل دسترس توسط رقبا. در هر صورت وجود این مزیت رقابتی الزامی است. (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)
2-7 نحوه طراحی مدل کسب و کار
یک مدل کسب و کار میتواند با یکی از روشهای زیر طراحی شود:
نوآوری: یک مدل کسب و کار برای اولین بار با فکر و ایدهای نوآورانه طراحی گردد.
احیاء: یک مدل کسب و کار قدیمی مجدد احیاء گردد.
تغییر: یک مدل کسب و کار موجود با کمی تغییر در یکی از شش اصل فوق به مدل کسب و کار جدیدی تبدیل گردد.
اتخاذ: یک مدل کسب و کار به صورت کامل برای شغل دیگر و یا کشوری دیگر مورد استفاده قرار گیرد. (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)
2-8 مدل‏های کسب و کار الکترونیکی
مدلهای کسب و کار در حوزه وب، از مفاهیمی هستند که بیشترین بحث و تبادل نظر و کمترین درک و اتفاق نظر روی آنان صورت گرفته است.
مدل کسب و کار به بیان ساده عبارت از متدی است که شرکت در فعالیتهای تجاری در پیش گرفته و با کسب درآمد ثبات خود را حفظ مینماید. در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیاز مشتری، پیشنهادی برای عرضه ارزش مورد نظر مشتری ارائه شده و منافع و درآمد نصیب شرکت میسازد. به تعبیری دیگر “مدل کسب و کار چگونگی کسب درآمد توسط بنگاه را با مشخص کردن جایگاه آن در زنجیره ارزش مشتری تشریح میکند. “
در قسمت قبل ویژگیهای منحصر به فرد فضای وب و منافع و دستاوردهای این فضا را برای کاربران/ مشتریان و همچنین سازمانهای تجاری بیان کردیم. حال باید ببینیم که از چه راههایی میتوان در این فضا برای بنگاهها و شرکتهای تجاری online درآمد کسب نمود و در نهایت با ترکیب منافع مشتری و منافع بنگاه و روش کسب درآمد بتوانیم انواع مدلهای کسب و کار را بررسی و تحلیل نماییم. (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)
جدول 2-3 روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)

دسته‌ها: داغ ترین ها