دانلود پایان نامه

مطالعات انجام شده بر روی تاثیرات بصری بناهای بلند در تهران نشان می دهد که فاکتور مقیاس در ساختمان های بلند یک پدیده حیاتی در کیفیت آن ها می باشد.
مقیاس
منظور از مقیاس رابطه بین اندازه یک فضا یا شی با فضاها و یا اشیا اطراف آن می باشد. در معماری و طراحی شهری همواره مقیاس انسانی به عنوان موجه ترین مقیاس اندازه گیری ابعاد ساختمان با فضا مطرح بوده است. انسان با رعایت این مقیاس ها احساسی از دوستی، مجاورت، حفاظت و امنیت را در میان ساکنین و عابرین به وجود می آورد.
بنابراین اگر بخواهیم ساختمان ها دارای ابعاد انسانی باشند باید کوتاه، و یا آنکه در طبقات بالایی ساختمان عقب نشینی هایی صورت بگیرد. همچنین در برخی موارد جزییات یک ساختمان بلند مثل در، پنجره و یا اجزایی که در نماسازی به کار می روند ممکن است خارج از مقیاس باشند. در واقع ارتباط با مقیاس انسانی را نه فقط در رابطه با ارتفاع ساختمان بلکه با تمامی آن چه که انسان درک می کند قابل جستجو است.
سلسله مراتب
مقیاس
سلسله مراتب مقیاس در سه بخش زیر مورد توجه هستند:
مقیاس همسایگی
مقیاس بلوک شهری
مقیاس اجزای نمای شهری
مقیاس همسایگی ساختمان های بلند در بافت های شهری موضوعی بسیار با اهمیت تر از مقیاس این ساختمان ها به تنهایی می باشد. مقیاس همسایگی ساختمان های بلند را با اندازه و ساختمان ها در همسایگی و مجاورت آنها ربط می دهند.
مقیاس همسایگی: قرارگیری در بافت های کوتاه باید با تغییر تدریجی ارتفاع، ناهمگونی نما را تا حدی رفع کند. وجود مرز مشترک ساختمان های بلند و کوتاه باید با قرار گرفتن فضای باز در حد فاصل بین ساختمان های بلند و کوتاه قرار می گرفتند.
مقیاس بلوک شهری: ایجاد پایه ساختمان با مقیاسی متناسب با ساختمان های اطراف و خیابان؛ مفصل بندی پایه ساختمان با پلاک های همجوار؛ تخصیص کاربری های مناسب با فعالیت های طبقه همکف
مقیاس اجزای نمای شهری: برای کم کردن از ابعاد این پدیده و به مقیاس در آوردن رابطه انسان با ساختمان باید اجزا منفرد و متنوع را در گروه های کوچکتری دسته بندی نمود.
استقرار، همجواری، موقعیت
اشراف به معنی مشرف بودن و دید داشتن به فضای خصوصی خانه ها می باشد. واحدهای بلند مرتبه خود به تنهایی مشکلی در این رابطه ندارند اما زمانی که در جوار یکدیگر و یا همسایگی واحدهای کوتاه مرتبه واقع می گردند پدیده اشراف رخ می دهد.
تضییع حقوق همسایگان، اشراف، محروم شدن از نور خورشید، کاهش روشنایی، سایه افکنی،
از جمله راهکارها تغییرات تدریجی در مقیاس های میانی بین بناهای بلند مرتبه و متعارف
کالبد ساختمان بلندمرتبه
بررسی ساختمان های بلند به لحاظ تاثیرات آشکار بصری آن، حایز اهمیت می باشد.
طبق بررسی های صورت گرفته نوعی حرکت برای تیپولوژی ساختمان های بلند در قرن بیستم به دور از دغدغه های آن، در جهت دستیابی به فرمی پایدار شکل می گیرد. برای تقویت این امر از اصول زیر برای شکل گرفتن یک تیپولوژی جدید در ارتباط با ساختمان های بلند عنوان می گردد.

دسته‌ها: داغ ترین ها