پایان نامه مدیریت : کارمندان بانک

نیاز کمتری به تدوین قوانین و مقررات رسمی به منظور جهت‌دهی به رفتار کارکنان پیدا می‌کند. وقتی که کارکنان، فرهنگ‌ سازمان را پذیرفتند، قوانین و مقررات در وجود آن‌ها نهادینه می‌شوند. نتایج ارائه شده در تحقیق با عنوان نقش فرهنگ سازمانی درپیشگیری از بروزفساد اداری که توسط هاجر آصف انجام شده و در ادبیات موضوع نیز آمده، نشان می دهد که تقویت کار گروهی در سازمان ها و جلوگیری از فردگرایی ،گسترش برنامه های آموزشی درمورد فساد اداری، الگو قرار دادن گروه ها یا افراد با وجدان کاری بالا و نماد سازی، و برپایی اصول اخلاقی مناسب و نظام شایسته سالاری به جای خویشاوند سالاری می تواند به کاهش فساد اداری در سازمان کمک قابل توجهی بکند.
منابع انسانی (خدمات رفاهی)
پرسشهای 25-33 بجز 30 امکانات رفاهی پرسنل بانک ملی ایران را ارزیابی میکند.
با مراجعه به ادارات ذیربط در بانک ملی و مصاحبه با کارشناسان مربوطه ، شاخصهای فساد در بانک ملی استخراج و با توجه به راهنمائیهای اساتید محترم راهنما و مشاور سوالات مربوط به فساد مطرح گردید.
طبق تحقیقات به عمل آمده خطای انسانی در بانک ملی به شرح ذیل است:
تخلفات اداری
اختلاس
تخلف اداری
جعل یا دست بردن در اسناد دولتی
گرفتن وجوهی که رشوه تلقی شود
سرپیچی از اجرای دستورات مافوق
حمل ، توزیع و فروش مواد مخدر
تکرار در تاخیرات
سوء استفاده از مقام و موقعیت
استفاده غیر مجاز از شئون اداری
استعمال و اعتیاد به مواد مخدر
اعمال خلاف شئون اداری
غیبت غیرموجه به طور متوالی
نقض قوانین و مقررات مربوطه
کم کاری و یا سهل انگاری
ایجاد نارضایتی در مراجعین
ایراد تهمت و افترا
تبعیض یا اعمال غرض
ترک خدمت در خلال ساعت کاری
تسامح در حفظ اموال و اسناد دولتی
سهل انگاری روسا در ارائه گزارش
ارائه گواهی یا گزارش خلاف
سوء استفاده از وجوه بانک
کسب حداقل نمره ارزشیابی
عدم رعایت شئون اسلامی
سرقت اموال بانک

 
 
عضویت در گروه های محارب
پرونده تخلف در هیات تجدید نظر
و سایر موارد گزارش شده
اختلاس:
برداشت از حساب مشتریان
برداشت و سوءاستفاده از حسابهای داخلی بانک (حساب واسطه)
سوءاستفاده از حسابهای دولتی
جعل اسناد دریافت و پرداخت
سوءاستفاده از حساب پایاپای
پرداخت تسهیلات صوری و غیرواقعی
صدور اسناد غیرواقعی
برداشت از حساب خزانه
حذف اسناد صادره
سوءاستفاده از چکهای واگذاری مشتریان
سوء استفاده از وجوه واریزی مشتریان
سوء استفاده از کارمزدها
عدم صدور سند فزونی صندوق
سوءاستفاده از اسناد سود
نوان گروه
پرسشها
رسمیت (قوانین و مقررات – نظارت و کنترل)
1- کارمندان بانک ملی به چه میزان برای چگونگی انجام فعالیتهای مربوط به شغل خود از آزادی عمل برخوردارند؟
2- به چه میزان مدیران برای انجام فعالیتهایشان دارای دستورالعملهای مکتوب هستند؟
3- آیا شیوه های انجام فعالیتهای شغلی شما در بانک ملی از یک رویه ثابت و مشخص پیروی میکنند.
4- به نظر شما به چه میزان دستورالعملها و بخشنامه های موجود سازمان از سوءاستفاده کارکنان از موقعیت شغلی جلوگیری میکند؟
5- در تصمیم گیری مدیران درمورد اعطای تسهیلات به مشتریان، ‌به چه میزان به نتایج حاصل از استعلام تعهدات توجه می شود؟
6- در ارزیابی وثیقه ها (ملک مسکونی، واحد صنعتی یا تجاری، ماشین آلات و …) برای ارزش گذاری ملک جهت پرداخت تسهیلات به چه میزان نظر شخصی کارشناس ارزیابی کننده در تصمیم گیری جهت پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات درخواستی مشتریان مؤثر است؟
7- به نظر شما به چه میزان اعتبارسنجی مشتریان و تصمیم گیری درمورد رتبه بندی اشخاص برای اعطای تسهیلات و خدمات براساس ضوابط و مقررات انجام می شود؟
8- در حوزه بررسی طرحها و هنگام بررسی یک طرح تسهیلاتی توسط کارشناس مربوطه، به چه میزان سلیقه شخصی کارشناس و رابطه، جهت تصمیم گیری درمورد اعطای آن تسهیلات اعمال می شود؟
35- چقدر تسهیلات از سوی شعب بانک ملی به صورت فرمایشی (دستور مافوق) و بدون بررسیهای لازم انجام می شود؟
36- به نظر شما در بانک ملی به چه میزان بر فعالیتهای مدیران نظارت و کنترل وجود دارد؟
37- به نظر شما در بانک ملی به چه میزان بر فعالیتهای کارمندان نظارت و کنترل وجود دارد؟
38- به چه میزان نظارت دقیق و مؤثر بر اجرای قوانین و مقررات در بانک ملی وجود دارد؟
34- اگر مشتریان شکایتی داشته باشند آیا به سهولت می توانند آن را به مسئولان ذیربط سازمان انتقال دهند؟
30- به چه میزان موارد اختلاس در بانک ملی دیده می شود؟
پیچیدگی
9- آیا تعدد سمت های شغلی در بانک ملی باعث شده هماهنگ ساختن واحدها برای مدیریت مشکل گردد.
10- آیا وجود سلسله مراتب سازمانی باعث کاهش انگیزش کارکنان شده است؟
تمرکز
11-در بانک ملی به چه میزان تصمیمات توسط مدیریت عالی و افرادی که در راس سازمان هستند اتخاذ می گردد.
12-به چه میزان تفویض اختیار توسط مدیران ارشد به مدیران میانی، و تصمیم گیری در سطوح میانی سازمان وجود دارد؟
13- به چه میزان تصمیماتی که در لایه های پائین تر مدیریتی اتخاذ می گردد منطبق بر سیاستهای سازمانی از پیش تعیین شده می باشند.
14- مدیران عالی تا چه حد اجرای تصمیمات را مستقیما کنترل می کنند؟
تکنولوژی
15- به چه میزان درراستای ارائه بهتر خدمات و سیستماتیک کردن ارتباط با مشتری از تکنولوژی های مناسب استفاده می‌گردد.
16- به چه میزان در پیاده سازی تکنولوژی موضوع امنیت اطلاعات برنامه ریزی شده است؟
17- به چه میزان از تکنولوژی برای مدیریت داده های سیستم و اطمینان از صحت داده ها و بالابردن کیفیت آنها استفاده شده است؟
18- امور مربوط به مشتریان(از قبیل ارائه خدمات، تسهیلات و …) چقدر به صورت سیستمی و نرم افزاری انجام می شود نه دستی.
محیط
19- به چه میزان نهادهای دولتی و غیردولتی متعددی از خارج سازمان بر سازمان اثر می گذارند ؟
20- آیا شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نهادهای خارج سازمان متغیر و نامطمئن است؟
فرهنگ
21-به چه میزان فرهنگ گروه گرایی در مقابل فردگرایی در سازمان ما وجود دارد؟
22- واژه وجدان کاری در سازمان ما چقدر دارای مفهوم شناخته شده و دارای ارزش می باشد؟
23- به چه میزان ارتباطات افراد در بانک ملی حالت دوستانه دارد؟
24- به چه میزان آموزشهای مناسب و مورد نیاز در زمینه نحوه اجرای دستورالعملها و قوانین در بانک ملی وجود دارد؟
39- به چه میزان اطلاع رسانی درمورد پیامدهای ناشی از فساد اداری در بانک ملی صورت می گیرد؟
منابع انسانی (خدمات رفاهی)
25- به چه میزان امکانات رفاهی که بانک ملی در اختیار کارمندان قرار می دهد رضایت آنها را تامین می کند؟
26- به نظر شما حقوق و مزایای دریافتی از بانک ملی نیازهای مالی کارمندان را پوشش می دهد؟
27- تا چه حدود امکانات رفاهی موجود در بانک ملی برای همه افراد یکسان می باشد؟
28- تا چه حدود شرایط ارتقاء شغلی برای همه افراد سازمان یکسان می باشد؟
29- به چه میزان دریافت هدیه از ارباب رجوع برای انجام امور متداول است؟
31- به چه میزان کارمندان سازمان در حین انجام پروژه های اداری در پروژه های شخصی نیز سرمایه گذاری می کنند؟
32- به چه میزان استفاده از امکانات سازمان (اتومبیل، تلفن و…) برای کار شخصی توسط کارکنان دیده می شود؟
33- کسب موفقیت‌های شغلی و سازمانی کارکنان بانک ملی چقدر متناسب با تلاش آنها بوده ا
ست؟
6-3- تدوین پرسشنامه
به منظور طراحی پرسشنامه موارد مندرج در نمودار 1-3 مورد نظر قرار گرفته است.
در ابتدا پرسشنامه اولیه تدوین و تسلیم خبرگان و مدیران گردید و پس از ارائه نظرات و انجام تغییرات و حذف سئوالات نامربوط و پس از حک و اصلاح بر روی پرسشنامه اولیه، پرسشنامه نهایی برای جمع آوری داده ها تهیه شد. جدول 3-3 پرسش های نهایی را نشان می دهد.
به منظور آزمون پایایی پرسشنامه ابتدا بصورت پایلوت پرسشنامه میان 10 نفر از مدیران و خبرگان بانک ملی به صورت تصادفی توزیع شد که نتایج حاصله روایی پرسشنامه را تأیید می کرد. که ضریب 0.863 آلفای کرونباخ را در پی داشت که نشان دهنده پایایی مناسب بود. نتایج مربوط به محاسبه آلفای کروناخ در ضمیمه آورده شده است. بر اساس آزمون پایایی حذف هیچ یک از پرسشهای مندرج در پرسشنامه به افزایش اعتبار پرسشنامه کمکی نمیکند و در نتیجه این پرسشنامه بعنوان نتیجه نهایی بین پرسنل جامعه آماری توزیع شد.
همچنین در انتهای پرسشنامه تعدادی پرسش باز برای اخذ اطلاعات و نظرات افراد شرکت کننده در تحقیق نیز در نظر گرفته شده است.
نمودار 1-3:موارد مندرج در طراحی پرسشنامه
طراحی پرسشنامه
ظاهر پرسشنامه
جملهبندی
اندازهگیری
نوع و شکل پرسش
توالی پرسشها
جملهبندی
جهت مثبت به منفی هر پرسش
اطلاعات شخصی
طول و اندازه
مقدمه پرسشنامه
مقیاسبندی
کدگذاری
اعتبار
پایایی
محتوی و هدف پرسش

روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی بود و تعداد نمونه این پژوهش را 311 نفر تشکیل دادند که در صورت امکان با حضور محقق و ارائه توضیحات پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. در نهایت 246 پرسشنامه برای انجام تحلیلهای آماری لازم برگشت داده شد. توزیع و پراکندگی افراد شرکت کننده بر اساس جمعیت کارشناسان و خبرگان در جدول 1-3 آمده است.
جدول 2-3 توزیع افراد شرکت کننده
نام واحد
تعداد پرسشنامه
شماره نامه
اداره کل اموزش
15
8340
اداره ارزیابی
15
بازاریابی
5
8341
بازرسی
30
8342
بررسی طرحها
20
8343
تحقیقات
10
8344
تسهیلات اعتباری
20
8345
حفاظت اسناد
15
8346
حفاظت پرسنلی
1
8347
حقوقی
15
8348
دعاوی
15
8349
روابط عمومی
25
سازمان و روشها
25
8350
سرمایه انسانی
20
8351
گزینش
10
8352
مدیریت ریسک
15
8353
نظارت بر مصارف
10
8354
پیگیری وصول مطالبات
15
8355
رفاه و درمان
15
8356
ادارات امور شعب
10
شعب
94
فصل چهارم


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه
در این فصل داده های جمع آوری شده به کمک پرسشنامه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این بررسی شامل توصیف و تحلیل های آماری بوده و در 2 بخش ذیل ارائه می شود:
1- خلاصه کردن داده ها:
توصیف داده ها
تحلیل اکتشافی داده ها
2- بررسی پرسشهای تحقیق:
لازم به ذکر است تمام تحلیلهای این تحقیق توسط نرم افزار SPSS و Excel انجام شده است. در انتها بررسی پرسشهای باز ارائه شده به شرکتکنندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دو نوع مقیاس در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
مقیاس فاصله ای برای متغیرهای مربوط به سن، سابقه کار، هر یک از پرسشها و هر یک از گروه ها
مقیاس اسمی برای متغیرهای جنسیت، مدرک تحصیلی و محل خدمت و پست سازمانی
2-4- جمع بندی و توصیف داده ها
در این قسمت از شاخص های آماری توصیفی برای جمع بندی و توصیف داده ها استفاده می کنیم. بدین منظور با توجه به نوع متغیر و با توجه به جدول 1-4 از شاخص های مرکزی و پراکندگی ذیل جهت خلاصه سازی داده ها استفاده می شود :
جدول 1-4. شاخص های مرکزی و پراکندگی
نوع متغیر
نوع مقیاس
شاخص مرکزی
شاخص پراکندگی
کیفی
اسمی
نما
جدول فراوانی و یا نمودار
کمی
فاصله ای
میانگین
واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات، نمرات استاندارد و نمودار
محل خدمت
نمودار 1-4 محل خدمت شرکتکنندگان در پژوهش را نشان میدهد.
نمودار 1-4: محل خدمت شرکتکنندگان
سن :
افراد شرکت کننده در این تحقیق 25 تا 50 ساله بودند. نمودار 2-4 سن حاضرین را نشان میدهد.
نمودار 2-4: سن حاضرین
جنسیت :
21 در صد از افراد شرکت کننده در تحقیق را زنان و 79 درصد را مردان تشکیل داده اند. نمودار 3-4 درصد شرکتکنندگان را بر اساس جنسیت نشان میدهد.
نمودار3-4 : درصد شرکتکنندگان را بر اساس جنسیت
سابقه کار:
افراد شرکت کننده در این تحقیق دارای میانگین سابقه کار 14.9 سال بوده و در دامنه 1 تا 28 سال توزیع شده است. اکثر این افراد در بین 7 تا 23 سال سابقه کار بوده و طبیعتاً بدلیل پست های سازمانی بالا باید دارای دانش مناسب سازمانی باشند.نمودار 4-4 سابقه کار افراد را نشان میدهد.
نمودار 4-4: سابقه کار افراد
وضعیت تاهل:
نمودار 5-4: وضعیت تاهل شرکتکنندهها
پست سازمانی:
پست سازمانی افراد شرکت کننده در تحقیق به قرار نمودار 6-4 است.
نمودار 6-4: پست سازمانی افراد شرکت کننده در تحقیق
مدرک تحصیلی:
درصد افراد شرکت کننده به تفکیک مدرک تحصیلی در نمودار 7-4 آمده است.
نمودار 7-4: مدرک تحصیلی افراد شرکت کننده

در ادامه ضمن بررسی گروه های هفت گانه پرسشهای هر گروه نیز بررسی خواهد شد.
3-4- بررسی پرسشهای تحقیق
در این تحقیق 7 سئوال اصلی وجود دارد که این سئوالات خود نیز به چندین سئوالات فرعی تقسیم شدهاند و برای ارزیابی نتایج از نرم افزار SPSS برای تعیین معنیداری تفاوت میانگین پاسخهای داده شده توسط مدیران و کارشناسان با میانگین تحقیق، استفاده گردید. فرضیات مورد آزمون همانگونه که در جدول 2-4 مشاهده می شود تعیین گردید.
جدول 2-4: فرضیات مورد آزمون
وضعیت پرسش مورد نظر در سطح متوسط است.
وضعیت پرسش مورد نظر نسبت به سطح متوسط متفاوت است.
1-3-4- رسمیت
سئوال اصلی اول پرسشنامه مربوط به بررسی میزان رسمیت در سازمان است که این گروه سئوالات 1 تا 14 پرسشنامه را در بر میگیرد. در این گروه میزان رسمیت قوانین و مقررات و دستورالعملهای بانک ملی ایران و همچنین سیستم نظارت و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته که خود شامل موارد زیر می شود:
وجود قوانین و مقررات:
در پرسش 2 از شرکتکنندگان در تحقیق در مورد وجود قوانین و مقرارت در بانک ملی ایران پرسیده شده است. نتیجه حاصل از این پرسش به شرح زیر است.
شماره پرسش
میانگین

دامنه
انحراف استاندارد
Category
N
Asymp. Sig. (2-tailed)
2
3.613
0.858
1
Not At All
1
0.000
1
2
Not Really
24
3
Undecided
78
4
Somewhat
109
5
5
Very Much
34
بر اساس این پرسش قوانین و مقرارت و دستورالعملها در حد مطلوبی در بانک ملی وجود دارد.
وجود کنترل و نظارت:
سایر پرسشهای این گروه وجود نظارت و کنترل بر اجرای صحیح قوانین و مقرارت و همچنین وجود نظارت و کنترل بر پرسنل بانک ملی ایران را مورد بررسی قرار میدهند که به شرح جداول زیر میباشند.
پرسش1:
کارمندان بانک ملی به چه میزان برای چگونگی انجام فعالیتهای مربوط به شغل خود از آزادی عمل برخوردارند؟
شماره پرسش
میانگین
دامنه
انحراف استاندارد
Category
N
Asymp. Sig. (2-tailed)
1
3.6626
0.928
5
Not At All
55
0.000
1
4
Not Really
73
3
Undecided
101
2
Somewhat
14
5
1
Very Much
3
نتیجه این پرسش نشان میدهد کارمندان به نحو مطلوبی از قوانین و روش های اجرایی تبعیت نموده و ار آزادی عمل کمی برخوردارند.
پرسش3:
آیا شیوه های انجام فعالیتهای شغلی شما در بانک ملی از یک رویه ثابت و مشخص پیروی میکنند.
شماره پرسش
میانگین
دامنه
انحراف استاندارد
Category
N
Asymp. Sig. (2-tailed)
3
3.313
1.112
1
Not At All
22
0.000
1
2
Not Really
34
3
Undecided
60
4
Somewhat
105
5
5
Very Much
25
نتیجه این پرسش نشان میدهد شیوه های انجام فعالیتهای شغلی شما در بانک ملی به نحو مطلوبی دارای رویه های معین و مشخص میباشند.
پرسش4:
به نظر شما به چه میزان دستورالعملها و بخشنامه های موجود سازمان از سوءاستفاده کارکنان از موقعیت شغلی جلوگیری میکند؟
شماره پرسش
میانگین
دامنه
انحراف استاندارد
Category
N
Asymp. Sig. (2-tailed)
4
3.0488
0.95
1
Not At All
12
0.422
1
2
Not Really
59
3
Undecided
90
4
Somewhat
75
5
5
Very Much
10
نتیجه این پرسش نشان میدهد دستورالعملها و بخشنامه های موجود سازمان از

]]>

 

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *