دانلود پایان نامه

تعامل اجتماعی درون محله و…
روشن است که، هریک از این ها ممکن است به عنوان مفهومی مجزا در نظر گرفته شود که اغلب سبب تقویت روابط بین آن ها خواهد شد.
عدالت اجتماعی (دسترسی به خدمات و امکانات ضروری)
جامعه پایدار (احساس تعلق به محله؛ تعاملات اجتماعی درون محله؛ ایمنی / امنیت (در مقابل خطر از جرم و جنایت، رفتارهای ضد اجتماعی)؛ کیفیت درک شده از محیط های محلی؛ رضایت از خانه؛ ثبات؛ مشارکت در گروه و فعالیت های دسته جمعی
Bramley
, (2011)
شهرک های مسکونی
ادبیات نسبتاً محدودی بر پایداری اجتماعی به گونه ای خاص، تمرکز دارد. در حالی که در ادبیات گسترده تر آن در تداخل مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی، فراگیری اجتماعی و محرومیت اجتماعی به چشم می خورد.
پایداری اجتماعی در مورد مکان هایی که مردم می خواهند زندگی و کار کنند در زمان حال و یا در آینده تعریف می شود. آنها در پاسخگویی به نیازهای متنوعی از مردم که در زمان موجود و آینده زندگی می کنند و نسبت به محیط خود حساس هستند و کمک به ارتقاء زندگی آنها می کند نقش می گیرد.
آنها امن و فراگیر و جامع هستند، پلان های خوب، بهره وری و برابری از فرصت ها برای خدماتی خوب برای همه فراهم می کنند.
از دهه 1980 میلادی، تمرکز سیاست های شهری بر توانمند سازی های جامعه، اقدامات محلی و دخالت سازمان های مختلف در بازسازی گسترده شهری مانند شهرک های مسکونی در کنار اختلاط در حال انجام در سیاست های مفاهیمی چون: پایداری اجتماعی، ارتباطات و جوامع اجتماعی، کیفیت زندگی، انسجام اجتماعی و اخیراً، توانایی زندگی و رفاه صورت گرفته است.
عوامل غیر فیزیکی: آموزش، عدالت اجتماعی، مشارکت و دموکراسی، بهداشت (کیفیت زندگی و رفاه)، فراگیری اجتماعی (ریشه کردن محرومیت اجتماعی)، ارتباطات، امنیت، تصرف مختلط، انسجام اجتماعی (انسجام بین گروه های مختلف)، شبکه های اجتماعی، تعاملات اجتماعی، حس تعلق به مکان.
عوامل عمدتاً فیزیکی: قلمروهای عمومی جذاب، کیفیت و نرمی محیط، مسکن مناسب، دسترسی به خدمات محلی، فضای سبز؛ همسایگی، محله پیاده مدار
S, Dave (2011)
مجتمع های مسکونی متراکم
جنبه های از پایداری اجتماعی که مرتبط به ساخت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه است می تواند، در مقیاسی از نگرانی کسانی که استفاده کننده اند، متفاوت باشد. برای مثال، نگرانی های عمده در کشورهای در حال توسعه، کاهش فقر، عدالت اجتماعی و اقتصادی، در دسترس بودن و توانایی تهیه مسکن، اندازه خانه و زیرساخت های اساسی در این امر است. با این حال اقدامات کلی از عدالت اجتماعی، انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سلامت و رفاه ساکنان نیز می تواند مناسب باشد. بررسی گسترده از ادبیات موضوع، طیف گسترده ای از ادعاهای مربوط به اثرات تراکم بالا بر روی جنبه های مختلف پایداری اجتماعی را شناسایی کرده که در تضاد و تناقض با هم هستند.
دسترسی به تسهیلات و امکانات رفاهی؛
فراهم آوردن فضای زندگی؛
سلامت ساکنان؛
تعاملات اجتماعی و روحیه جمعی؛
حسی از امنیت؛

دسته‌ها: داغ ترین ها