دانلود پایان نامه

تعامل اجتماعی/ شبکه های اجتماعی در جامعه
مشارکت در گروه های جمعی در جامعه
ثبات جامعه
غرور / حس دلبستگی به مکان
ایمنی و امنیت
این پنج بعد از پایداری اجتماعی و خدمات / امکانات اندازه گیری دسترسی به خدمات در مقیاس محله است که همه مربوط به جنبه های جمعی از زندگی روزمره ای است که با ویژگی های محیط ساخته شده مرتبط است (Bramley & Power, 2009).
این ضرورت سبب می شود تا مفاهیمی چون مشارکت، عدالت، دموکراسی و انسجام اجتماعی در کنار نگرانی های سنتی که در رابطه با رقابت های اقتصادی و زیست محیطی مطرح است بیان شود.
به طور کلی ابعاد اجتماعی معماری پایدار به تشکیل اجتماعی که به پایداری خودش کمک می کند اشاره دارد. طراحی براساس پایداری اجتماعی، طراحی فضایی مناسب برای فرهنگ، رفتار و روش های زندگی انسان هاست تا تعاملات اجتماعی به این طریق افزایش یابد و افراد یکدیگر را بیشتر بشناسند، به طوری که جریان زندگی برای مدت طولانی بتواند در آن تداوم داشته باشد (سلخی خسروی، 1385).
محله پایدار
توسعه پایدار اجتماعی مربوط به توانایی های خود جامعه، یا تجلی از اجتماع محلی است؛ برای حفظ و دوباره ساختن خودش در یک سطح قابل قبولی از عملکرد در سازماندهی های اجتماعی است (Coleman, 1985). و ادغام رفتار اجتماعی فرد در یک محیط اجتماعی و جمعی گسترده صورت می گیرد (Dempsey et al, 2009). در این راه، پایداری جامعه شامل طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی همچون: تعامل اجتماعی میان ساکنان یک محله، وجود و مشارکت در نهادهای جمعی رسمی و غیر رسمی محلی، ثبات نسبی جامعه، هم از نظر تعداد کلی ساکنان و عملکرد مسکونی؛ سطحی از اعتماد در سراسر جامعه؛ و احساسی مثبت از تعیین هویت و افتخار در جامعه فراهم می آورد (Forrest & Kearns, 2001). این مربوط به تعریفی از «جوامع پایدار» که به عنوان تندرستی، فعالیت، مکان های جامع و امن تفسیر می شود (ODPM, 2006)، که نشان دهنده رابطه نزدیک بین محله و مردمی است که در آن به شکل فیزیکی و اجتماعی زندگی می کنند (Jenks & Dempsey, 2007).
از ویژگی های محله می توان به استخوانبندی، وجود تداوم محور اصلی، گذرهای پیاده، شبکه ای از مراکز فرعی و وحدت شکلی آن در استخوانبندی اصلی محله دانست. ترکیب عملکردها و فعالیت ها برای ایجاد وحدت فضایی، وجود نشانه ها و عرصه های مختلف به عنوان بستر اصلی در تعاملات و روابط اجتماعی نیز از ویژگی محله است. به طور کلی عواملی نظیر هویت قابل تشخیص، ادراک ساکنین، نام و مرزهای مشخص کالبدی، معرف محله هستند. محله پایدار سکونتگاهی است که سلامت و بهزیستی ساکنان و بقا موجودات زنده در آن تامین شود (عزیزی، محمد مهدی، 1385).
مسکن پایدار
(Sivam ,Karuppannan, 2010) پایداری به عنوان عنصری مهم در طراحی شهرها و همچنین مناطق مسکونی می باشد. پایداری اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی پایداری شناخته می شود. همچنین ادبیات نسبتاً محدودی در مورد پایداری اجتماعی وجود دارد. در این زمینه هیچ اجماعی در میان محققان با توجه به معیارهای که باید در تحقیقات پایداری اجتماعی در نظر گرفت، وجود ندارد و نوعی سردرگمی در آن مشهود است (Dempsey, Bramley & Brown, 2011). که توافق کمی در مورد چگونگی تعریف، برای در بر گرفتن طیف وسیعی از ابعاد استدلال شده، وجود دارد. با این وجود، به منظور پژوهش فرم های شهری، پایداری اجتماعی به شکل دو مفهوم گسترده زیربنایی در نظر گرفته می شود: عدالت اجتماعی و پایداری جامعه.
عدالت اجتماعی، با اشاره خاص (در زمینه فرم های شهری) برای دسترسی به خدمات ضروری مانند: مغازه ها، مدارس، مراکز بهداشتی درمانی، فرصت های تفریحی، فضای باز، حمل و نقل عمومی، فرصت های شغلی، مسکن مقرون به صرفه می باشد.
پایداری جامعه متشکل از ابعاد فرعی زیر است:
غرور و احساس تعلق به محله
تعامل اجتماعی درون محله
ایمنی / امنیت (در مقابل خطر از جرم و جنایت، رفتارهای ضد اجتماعی)
کیفیت درک شده از محیط های محلی
رضایت از خانه
ثبات (در مقابل جا به جایی مسکونی)

دسته‌ها: داغ ترین ها