نقد و بررسی کتاب

عاقلی ، باقر ، تیمورتاش در صحنه سیاست، تهران، جاویدان، 1372.
عظیمی ، فخرالدین ، بحران دموکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، البرز، 1372.
علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 3، ص 56 (پاورقی علامه طباطبایی ـ به نقل از جوادی، محسن، امینی، علیرضا)، معارف اسلامی(2) تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، انتشارات معارف، 1383.
عیوضی ، محمدرحیم ، طبقات اجتماعی و رژیم شاه، تهران، مرکز اسناد و انقلاب اسلامی، 1380.
غرایاق زندی ،داود ، یادمان دکتر حمید عنایت: پدر علم سیاست ایران، تهران: بقعه،1380 ب.
غرایاق‌زندی، داوود ؛ «سپیده دمان و شامگاهان بتان: سوگواری یا سازگاری»، نقد و بررسی کتاب بت‌های ذهنی و خاطره ازلی داریوش شایگان، کتاب ماه هنر، شماره 35-36، مرداد و شهریور. 1380 الف.
غرایاق‌زندی، داوود ؛ «وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت» نقد و بررسی کتاب افسون‌‌زدگی جدید: هویت، 1381.
فوران ، جان ، مقاومت شکننده ، تاریخ تحولات اجتماعی ایران ، ترجمه احمد تدین ،تهران : موسسه خدمات فرهنگی ،1377.
فردوست،حسین ،‌‌خاطرات فردوست ظهور و سقوط سلطنت پهلوی،ج 1و2،تهران موسسه ی مطالعات وپژوهشهای سیاسی،1369.
فیض کاشانی، علم الیقین فی اصول دین، تحقیق: محسن بیدارفر، ج 1.
فیوضات، ابراهیم ، دولت در عصر پهلوی، تهران، آگه، 1375.
قانون پرور ، محمد رضا ، نخستین تماس های ایرانیان با فرهنگ غرب ، ترجمه هومن پناهنده ، کتاب سروش (مجموعه مقالات 1)، تهران :سروش ،1375.
کاتم، ریچارد ، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، کویر، 1371.
کاتوزیان، محمدعلی همایون، استبداد، دمکراسی و نهضت ملی، تهران، نشر مرکز، 1372.
کاتوزیان، محمدعلی همایون، تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1380.
کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات (جلد دوم: قدرت هویت)، ملی پایا، تهران: طرح نو، 1380.
کاظمی ،علی اصغر ، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران :قومس،1376.
کاظمی، اخوان ، بهرام، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1377.
کچوئیان، حسین ، تطورات گفتمان های هویتی ایران ، تهران، نشر نی ، 1384.
کورز، لوئیس، زندگی دامنه پیشه بزرگان جامعهشناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران؛ انتشارات علمی، 1378.
کامبخش، ‌عبدالصمد،‌شمه‌ای درباره تاریخ جنبش کارگری ایران، تهران: حزب توده، 1358.

]]>

 

Related articles