منبع پایان نامه درباره تجارت بین الملل

فروشنده می‌تواند اسناد خود را به بانک گشایش کننده نیز تحویل دهد. زیرا در واقع محل اصلی جهت تحویل و ارائه‌ی اسناد همان محل بانک گشایش کننده است و در واقع این بانک است که به عنوان طرف اصلی متعهد پرداخت باید اسناد را دریافت، بررسی و سپس وجه آن را پرداخت نماید
2ـ4ـ7ـ2ـ بررسی اسناد توسط بانک معامله کننده
بانک معامله کننده پس از دریافت اسناد وظیفه دارد حداکثر در مدت 5 روز کاری (روز بانکی) اسناد مربوطه را بررسی نماید. ملاک و معیار بررسی اسناد با توجه به متن پیام گشایش و اصلاحیه‌های متعاقب آن و همچنین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و رویه‌های استاندارد بانکداری بین الملل می‌باشد. بانک‌های معامله کننده پس از بررسی اسناد، در صورت مطابقت اسناد با موارد یاد شده؛ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌کنند:
1ـ اعتبار اسنادی دیداریگشایش شده باشد
بانک معامله کننده، میتواند حساب معرفی شده توسط بانک گشایش کننده را بدهکار نموده و سپس وجه اسناد را به فروشنده بپردازد. توجه به کلمه‌ی «میتواند» در جمله‌ی ذکر شده بسیار اهمیت دارد، زیرا در این حالت و پس از حصول اطمینان از مطابقت اسناد، بانک معامله کننده مجاز به بدهکار نمودن حساب معرفی شده و پرداخت وجه به فروشنده می‌باشد.
2ـ اعتبار اسنادی با شرط پرداخت مدت دارگشایش شده باشد
در این حالت نیز بانک معامله کننده، می‌تواند پس از حصول اطمینان از مطابقت اسناد، با تحویل رسیدی به فروشنده تاریخ سررسید پرداخت را به فروشنده اعلام کند، ولی به دلایل نام برده، اغلب اعلام و تحویل رسید مزبور موکول به تأیید مطابقت اسناد از جانب بانک گشایش کننده می‌شود. طبق مقررات ارزی بانک مرکزی گشایش اعتبار اسنادی مدت دار حداکثر 12 ماه پس از تاریخ معامله‌ی اسناد یا تاریخ بارنامه (به شرط معامله‌ی اسناد) با ارائه‌ی پیش فاکتور/ قرارداد تجاری که در آن قیمت کالا بر اساس فروش مدت دار تنظیم شده باشد، بلامانع است.
این نوع اعتبار اسنادی که نوعی پرداخت نسیه و مدت دار است، با نام‌های مختلف نظیر یوزانس نیز شناخته می‌شود. بنا بر فرهنگ لغت نامه‌ی وبستر، یوزانس در لغت به معنی «مهلت پرداخت» است و بازرگانان دنیا هنگامی که کالایی را به صورت نسیه خریدار نمایند، از این واژه استفاده می‌کنند.
2ـ4ـ7ـ3ـ تأیید اسناد و یا اعلام مغایرت اسناد
معمولاً بانک‌های معامله کننده با توجه به روابط خود با فروشنده در صورتی که در اسناد ارائه شده مغایرتی پیدا کنند. مراتب را به اطلاع فروشنده جهت رفع مغایرت می‌رسانند. در بسیاری از موارد رفع مغایرت به سادگی قابل انجام است. اما در برخی موارد امکان اصلاحی اسناد به دلیل ماهیت سند و یا صادر کننده اسناد وجود ندارد و بایستی اسناد به همان شکلی که ارائه شدند به بانک‌های گشایش کننده ارسال شوند. بانک‌های تعیین شده با توجه به بررسی اسناد و وجود و یا عدم وجود مغایرت معمولاً اسناد را به یکی از حالت‌های ذیل ارسال می‌نمایند:
1ـ ارسال یا تأیید مطابقت اسناد
بانک معامله کننده ضمن اعلام دریافت و تأیید اسناد در اسکجول خود، درخواست تأیید مراتب را از بانک گشایش کننده می‌نماید. در هنگامی که اسناد مطابق با شرایط اعتبار باشند و اعتبار اسنادی دیداری باشد ممکن است وجه اسناد را پیش از تأیید بانک گشایش کننده به فروشنده پرداخت و تاریخ معامله و پرداخت را نیز اعلام کرده و گاهی نیز با ارسال اسناد، درخواست تأیید اسناد را از بانک گشایش کننده می‌نمایند.
2ـ ارسال اسناد همراه با ذکر مغایرت‌های اسناد
بانک معامله کننده با هماهنگی فروشنده، اسناد را به اصطلاح به صورت وصولی ارسال می‌دارد. همچنین ممکن است دستورالعمل فروشنده را در رابطه با نحوه‌ی تحویل اسناد و پرداخت فروشنده اعلام کند.
3-ارسال اسناد بدون اعلام نظر صریح
بانک تعیین شده، به نوعی از اعلام نظر خودداری نموده و تعیین تکلیف اسناد را کاملاً به عهده‌ی بانک گشایش کننده می‌سپارد. بسیاری از بانک‌های گشایش کننده هنگامی که اسناد را به آنی صورت دریافت می‌کنند، در صورتی که هزینه‌های اعتبار بعهده‌ی فروشنده باشد هنگام پرداخت وجه اسناد کارمزد معامله و بررسی اسناد را از وجه اسناد کسر می‌نمایند.
اصطلاحOn Approval Basic علیرغم اینکه توسط بسیاری از بانکداران مورد استفاده قرار می‌گیرند، در متون مقررات و قوانین بین المللی از آن نامی برده نشده است.
2ـ4ـ7ـ4ـ پرداخت وجه اسناد و یا پذیرش آن در سررسید توسط بانک معامله کننده
با توجه به وظایف مشخص شده برای بانک معامله کننده در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، بانک مذکور مسئول پرداخت وجه اسناد به فروشنده است. با توجه به مفاد مقررات یاد شده «… مجوز پذیرش پرداخت یا معامله‌ی اسناد، هیچ گونه تعهدی برای بانک تعیین شده ایجاد نمی‌کند، مگر در مواردی که این امر صراحتاً توسط بانک تعیین شده پذیرفته شده باشد».
نکته‌ی مهم دیگری که در رابطه با حدود وظایف و مسئولیت‌های بانک معامله کننده مشخص شده، در رابطه با تعهدات بانک مذکور است که در بند «پ» ماده‌ی 12 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به آن اشاره شده است و به صراحت بانک مذکور را مجاز می‌داند که در صورت قبول و صلاح دید خود، انجام خدمات مورد درخواست بانک گشایش کننده را اجابت نماید.
2ـ4ـ7ـ5ـ ارسال اسناد به بانک گشایش کن نده
بانک‌های معامله کننده پس از طی مراحل بالا، اسناد مربوطه را در یک یا چند مرحله و از طریق پست‌های رسمی بین المللی به آدرس اعلام شده در پیام گشایش به بانک گشایش کننده ارسال می‌کنند.
2ـ4ـ8ـ وصول اسناد توسط بانک گشایش کننده
2ـ4ـ8ـ1ـ بررسی اسناد توسط گشایش کننده
بانک‌های گشایش کننده پس از دریافت اولین مرحله از اسناد، ملزم به تایید و یا عدم تایید اسناد در مهلت قانونی می‌باشند. بانک‌های گشایش کننده در صورت حصول اطمینان از تطابق اسناد موظف به پرداخت وجه اسناد به صورت دیداری و یا مدت دار مطابق با شرایط اعتبار هستند.
2ـ4ـ8ـ2ـ اعلام مطابقت یا مغایرت اسناد با شرایط اعتبار
در صورت وجود مغایرت در اسناد، بانک‌های گشایش کننده موظف هستند مطابق به بند «ت» ماده‌ی 16 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی طی یک پیام به صورت ذیل اعلام نظر نمایند:
1ـ ذکر عدم قبول اسناد عدم پذیرش اسناد
2ـ اعلام دقیق کلیه‌ی مغایرت‌های موجود در اسناد
3ـ همچنین باید با ذکر یکی از عبارت‌های زیر تکلیف اسناد مربوطه را از طرف خود مشخص نماید.
– اینکه اسناد را تا دریافت دستورات بعدی نزد خود به امانت نگه می‌دارد (Hold)
– اینکه اسناد را تا دریافت قبولی مغایرت از جانب خریدار و موافقت بانک با قبولی یاد شده به امانت نزد خود نگه می‌دارد (Notify)
– اینکه اسناد را برگشت خواهد بود (Return)
– و یا اینکه طبق دستورات قبلی اعلام شده؛ عمل نموده است(revious instructions)
دسته بندی ذکر شده در بند 18 از بخش اول مجموعه‌ی مقررات ارزی بانک مرکزی به این ترتیب طبقه بندی شده است:
1ـ مغایرت بسیار مهم و غیرقابل اغماض:
ـ در این حالت‌ها که در بند 3-18 مقررات مذکور مشخص شدهاند، بانک‌های گشایش کننده ملزم هستند اسناد مربوطه را به ارائه کننده‌ی اسناد عودت دهند. از جمله مغایرتهایی که در این دسته قرار می‌گیرند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* درج کالای مستعمل به جای کالای نو در اسناد
* اعلام عدم تطابق کیفی کالا در گواهی بازرسی…
2ـ مغایرت‌های مهم:
ـ در این حالت‌ها که در بند2-18 بخش نامه‌ی مورد اشاره ذکر گردیده است، پرداخت وجه منوط به تحقق هر دو شرط ذیل می‌باشد:
1ـ قبول خریدار با مغایرت‌های اسناد
2ـ قبول فروشنده مبنی بر دریافت وجه اسناد پس از ترخیص کالا و ارایه‌ی جواز سبز گمرکی مطابق با شرایط اعتبار از جانب خریدار.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


از جمله مغایرت هایی که در این دسته قرار می‌گیرد، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
* عدم ارائه‌ی گواهی بازرسی
* عدم تایید اسناد توسط اتاق بازرگانی
* مغایرت در شرح کالا
* حمل کالا روی عرشه‌ی کشتی
3ـ مغایرت‌های عادی و غیرمهم
این دسته از مغایرت‌ها در ردیف بند1-18 از بخش اول مجموعه‌ی مقررات ارزی قرار می‌گیرند و قانون در خصوص این مغایرت‌ها صرفاً بانک‌های گشایش کننده را مکلف به رجوع موضوع به خریدار و کسب تکلیف از وی می‌کند.
2ـ4ـ8ـ3ـ اعلام وضعیت اسناد به خریدار
پس از وصول اسناد و اعلام مراتب مطابقت یا مغایرت اسناد و تصمیم گیری خریدار در رابطه با مغایرت، او مکلف به تامین وجوه مربوط به اسناد مطابق با مصوبه‌ی اعتباری خواهد بود.
2ـ4ـ8ـ4ـ پرداخت اعتبار
بانک گشایش کننده در صورتی که، قبلاً بانک معامله کننده‌ی حساب مربوطه را بابت وجه اسناد بدهکار نکرده باشد، می‌تواند در این مرحله با ارسال پیام، بانک معامله کننده را مجاز به برداشت نموده و یا در اعتبار اسنادی مدت دار، تاریخ سررسید قطعی پرداخت را مشخص کند.
فصل سوم انواع اعتبارات اسنادی
3ـ1ـ مقدمه
از زمان پیدایش و به کارگیری روش اعتبار اسنادی، این روش بارها دچار تغییرات متعددی در فرآیند و نحوه‌ی اجرا شده است. صرف نظر از مسائل مرتبط با مبادلات کالا و اسناد در بازرگانی، همواره عواملی چون نوع حمل، طرفین درگیر، نحوه‌ی پرداخت وجه و غیره باعث ایجاد تغییرات عمدهای در نحوه‌ی به کارگیری اعتبارات اسنادی شدهاند.
یکی از اصول اساسی در فعالیت‌های اقتصادی این است که آنهایی که کالا و خدمات ارائه می‌دهند، ذیحق برای پرداخت می‌باشند و آنهایی که وجهی می‌پردازند مستحق دریافت کالا و یا خدمت این تنها روشی است که اقتصاد مبتنی بر نیروی کار برآن عمل می‌کند در تجارت بین الملل پروسه مبادله کالا و خدمت دشواریها‌ی ویژهای دارد و دارای مخاطراتی نیز می‌باشد.
گذشته از مسایل تکنیکی انتقال کالا و پول از یک کشور به کشور دیگر مسأله اعتماد متقابل خریدار و فروشنده به یکدیگر به منظور قصور هر یک به تعهدات خود نیز مطرح است. سعی شده است روشهای ایجاد اطمینان در طرفین معامله مبنی بر اینکه کالا و خدمت تعهد شده تحویل و یا انجام این که پرداخت آن به موقع انجام خواهد شد.
3ـ2ـ اعتبارات اسنادی از جهات گوناگونی قابل تقسیم بندی است
الف ـ انواع اعتباراسنادی از نظر زمان و دوره پرداخت:
1ـ اعتبار اسنادی نقدی یا دیداری
2ـ اعتبارات اسنادی نسیه در قالب اعتبار فروشنده
3ـ اعتبار اسنادی نسیه‌ی مدت دار
4ـ اعتبار اسنادی نسیه‌ی قبولی
5ـ اعتبار اسنادی نسیه درقالب اعتبار خریدار
6ـ ریفاینانس خطوط خارجی
7ـ ریفاینانس ازمحل منابع داخلی (یوزانس داخلی)
ب ـ اعتبار اسنادی از نظر نحوه و چگونگی پرداخت:
1ـ اعتبار اسنادی گردان
2ـ اعتبار اسنادی با معامله
3ـ اعتبار اسنادی اقساطی
4ـ اعتبار اسنادی با عبارت خط قرمز
5ـ اعتبار اسنادی با عبارت خط سبز
ج ـ انواع اعتبار اسنادی در روشهای تجاری واسطه ای:
1ـ اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال
2ـ اعتبار اسنادی اتکایی
د ـ انواع اعتبار اسنادی از نظرتأیید و تضمین مضاعف:
1ـ اعتباراسنادی تأییدشده و تأیید نشده
2ـ اعتبار اسنادی ضمانتی
و ـ سایرانواع اعتبار اسنادی:
1ـ اعتبار اسنادی قابل برگشت و غیر قابل برگشت
2ـ اعتبار اسنادی پایدارو اعتباراسنادی غیر پایدار
برای فروشنده اهمیت دارد که بداند به چه روشی، وجه اعتباری را که طلب دارد، دریافت خواهد کرد. در این باره چهار امکان موجود است، ممکن است اعتبار از راه پرداخت دیداری، پرداخت مدت دار، قبولی یا انتقال آن قابل استفاده باشد. در خود اعتبار باید معین شود کدام یک از این چهار شیوه به وسیله طرفین انتخاب شده و این نکته باید پیشاپیش در قراردادی که اعتبار بر مبنای آن گشایش یافته است، حل و فصل شود.
3ـ2ـ1ـ انواع اعتبارات اسنادی از نظر زمان و دورهی پرداخت
3ـ2ـ1ـ1ـ اعتبار اسنادی نقدی یا دیداری
این نوع اعتبار اسنادی هنگامی کاربرد دارد که فروشنده تمایل داشته باشد وجه اسناد مربوطه را به محض]]>

 

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *