منبع پایان نامه درباره امارات متحده عربی

3ـ2ـ2ـ3ـ اعتبار اسنادی اقساطی
در این اعتبار مبلغ دقیقی که فروشنده می‌تواند در یک دوره‌ی زمانی استفاده کند، مشخص می‌گردد و با تعیین سر رسید اعتبار اعلام می‌شود که کالا (های) موضوع اعتبار باید در چند مرحله حمل شوند. در این نوع اعتبار با اعلام جدول زمانی، مشخص می‌گردد که در کدام مرحله چه کالایی و در چه بازه‌ی زمانی مشخصی باید حمل شود و اگر بنا به هر دلیلی یک مرحله از اعتبار استفاده نگردد، فروشنده از آن مرحله و مراحل بعدی آن نیز بی نصیب خواهد بود. این نوع اعتبار برگرفته از ماده‌ی 32 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی است.
این نوع اعتبار معمولا برای شرکت هایی که خط مونتاژ کالایی را در اختیار دارند، استفاده می‌شود و با استفاده از این نوع اعتبار مراحل مختلف حمل کالا برای فروشنده مشخص می‌گردد. به طور مثال تصورکنید که یک شرکت مربوط به تولیدات اتومبیل با گشایش این نوع اعتبار از فروشنده‌ی خود می‌خواهد که در مراحل اول قطعات بدنه و سپس قطعات داخل اتومبیل و نهایتا قطعات تزئینی اتومبیل را ارسال کند.
3ـ2ـ2ـ4ـ اعتبار اسنادی با شرط قرمز
به اعتباری اطلاق می‌شود که بانک گشایش کننده متعهد می‌شود که کل یا بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی قبل از ارائه اسناد به ذینفع پرداخت گردد. دلیل معروف شدن این نوع اعتبار به اعتبار با شرط قرمز این است که به طور سنتی این شرط به خط قرمز نوشته می‌شده است.


در مقررات بانک مرکزی، پیش پرداخت تا 25 درصد مبلغ قرارداد در مقابل دریافت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط از ذینفع اعتبار مجاز است. امکان پیش پرداخت بیشتر نیز نفی نشده است، ولی حسب مورد باید مجوز بانک مرکزی اخذ شود.
مجموعه مقررات ارزی در رابطه با پیش پرداخت الزا مات بسیاری را تعیین کرده است و پیش پرداخت به ذینفع را صرفاً منوط به دریافت ضمانت‌نامه‌ی پیش پرداخت کرده است. بند 16 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، در این رابطه صراحتاً تأکید دارد که باید در شرایط اعتبار شرط مربوط به ضمانت‌نامه‌ی پیش پرداخت لحاظ گردد:
“پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی به صورت پیش پرداخت به ذینفع در صورت تأمین وجه ریالی، ارزی توسط خریدار حداکثر تا 25% مبلغ اعتبار اسنادی در مقابل اخذ ضمانت‌نامه‌ی بدون قید و شرط معتبر بانکی به همان میزان با درج در شرایط اعتبار اسنادی بلا مانع است. پیش پرداخت بیش از 25 درصد وجه اعتبار اسنادی به ذینفع در مقابل أخذ ضمانت‌نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی به همان میزان با ارایه‌ی دلایل کافی می‌بایست جهت رسیدگی به اداره‌ی سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی منعکس گردد.”
همچنین در مقررات مزبور تأکید شده که بانک‌های گشایش کننده در شرایط مربوط به صدور ضمانت‌نامه درباره‌ی پرداخت سود با توجه به زمان پیش پرداخت و باز دریافت آن پیش بینی‌های لازم را انجام دهند. لازم به ذکر است در تبصره‌ی این بند، آمده است که وقتی خریدار خود با توجه به تعریف ارز متقاضی، ارز مربوط به پیش پرداخت را تأمین کند، انجام درخواست در قبال ضمانت نامه‌ی مستقیم شرکت‌های بیمه و یا فروشنده بلا مانع خواهد بود.
3ـ2ـ2ـ5ـ اعتبار اسنادی با عبارت خط سبز
روش کار در این اعتبار مانند اعتبار red clause است، با این تفاوت که کلیهی پیش پرداخت‌ها به ذینفع در قبال کالا هایی صورت می‌گیرد که باید به نام با نک به انبار سپرده شود. اختیار این کالا کاملاً در دست بانک خواهد بود. بانک است که انبار محل نگهداری کالا را باید تأیید کند. هنگامی که کالا برای حمل آماده می‌شود، بانک برگه ترخیص انبار را صادر نموده و آن را به نام خود در اختیار حمل کننده قرار می‌دهد و از طریق بارنامه مالکیت آن را به نام خود در می‌آورد. دقت بانک گشایش کننده «اعتبار با عبارت سبز» در پیگیری تمام مراتب کار مهم است تا آن که نهایتاً اطمینان حاصل شود که در هیچ یک از مراحل، کالا از تملک بانک خارج نمی‌گردد.
3ـ2ـ3ـ انواع اعتبار اسنادی در روشهای تجاری واسطهای
3ـ2ـ3ـ1ـ اعتبار اسنادی قابل انتقال
روشی که برای تأمین مالی معامله‌ی عرضه کالا‌ها از اعتبارات اتکایی متداولتر است، روش قابل انتقال گردانیدن اعتبارات است.
ماده 54 «یو. سی. پی» مقرر می‌دارد که یک اعتبار قابل انتقالبه خودی خود، قابل تجزیه و تقسیم است؛ مشروط بر اینکه حملهای جزئی کالا‌ها منع نشده باشد. برای اینکه یک اعتبار قابل انتقال باشد، ضروری نیست ـ هرچند مطلوب است ـ که طرفین، قید «قابل انتقال» را در آن ذکر کنند. آن‌ها ممکن است از عبارات دیگری استفاده کنند که دلالت بر قصد آن‌ها برای قابل انتقال گردانیدن اعتبارکند؛ مثل ذکر این که این اعتبار اسنادی «قابل تقسیم» است، یا اینکه «برای معامله کردن، محدودیتی ندارد».
یک اعتبار اسنادی به آن مفهومی که یک برات یا اسناد قابل معامله دیگر، به فرد دیگری قابل انتقال نیست. بانک ابلاغ کننده مجاز نیست اعتبار را در اختیار هر شخصی که شرایط آن را انجام داده باشد، قرار دهد، مگر این که دستور العملهای خلاف آن را دریافت کرده باشد. در حقیقت، اگر بانک پس از ارائه اسناد شرط شده از طرف شخص دیگری به غیر از ذینفع تعیین شده (یا نماینده او) اقدام به پرداخت کند، این امر بر خلا ف اختیارات بانک خواهد بود.
3ـ2ـ3ـ2ـ اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال
با توجه به مطالب مذکور آشکار گردید که تمام اعتبارات غیر قابل انتقال هستند مگر اینکه خلاف این امر در خود اعتبار تصریح گردد. بنابراین اعتبار غیر قابل انتقال اعتباری است که قابل وا گذاری از طرف ذینفع اول به شخص یا اشخاص ثالث نیست؛ البته باید توجه داشت غیر قابل انتقال بودن اعتبار به این معنا نیست که ذینفع اعتبار حق ندارد منافع مربوط به اعتبار را به دیگری واگذار کند؛ زیرا انتقال اعتباری دارای اهداف تجاری است و یا اهداف واگذاری عواید حاصل از اعتبار متفاوت است.
درحالت و اگذاری اعتبار ذینفع بودن دوم جانشین ذینفع اول می‌شود و صاحب حق دریافت وجه اعتبار و تکلیف انجام وظیفه ذینفع او ل در ارائه اسناد و سایر امور می‌گردد.
در حالی که در مورد واگذاری منافع ذینفع بدون اینکه اجرای شرایط و ضوابط اعتبار را بر عهده دیگری بگذارد فقط حقی که از گشایش اعتبار به نفع وی ایجاد شده به دیگری منتقل می‌کند که می‌تواند به هر منظور و به هر شخص منتقل شود.
3ـ2ـ3ـ3ـ اعتبار اسنادی اتکایی
«اعتبار اسنادی اتکایی»زمانی مطرح می‌شود که یک فقره اعتبار اسنادی به نفع فروشنده صادر می‌شود و فروشنده نیز به نو به خود نیاز دارد اعتباری را به نفع کسانی که از آن‌ها خریداری می‌کند، گشایش نماید. فرض کنید که شرکت الف در کشور تاجیکستان تجهیزاتی را از شرکت ب در امارات متحده عربی خریداری می‌کند و یک فقره اعتبار اسنادی به نفع شرکت ب نزد یکی از بانک‌های تاجیکستان گشایش می‌کند. از آنجا که شرکت ب سازندهی اصلی تجهیزات مزبور نیست، باید به نوبهی خود تجهیزات را از سازندهی اصلی که یک ش رکت آلمانی شرکت ج است خریداری نماید. شرکت ب ممکن است توانایی مالی برای گشایش اعتبار اسنادی جداگانه به نفع شرکت ج را نداشته باشد، بنابراین تمایل دارد که از اعتبار اسنادی موجود استفاده کند.
کلیه شرایط اعتبار اول به جزء سیاهه تجاری عیناً در شرایط اعتبار اسنادی اتکایی درج می‌شود. در اعتبار اول سیاهه تجاری توسط شرکت ب و در اعتبار اتکایی سیاهه تجاری توسط شرکت ج صادر می‌شود؛ ولی سایر اسناد مثل بارنامه، بیمه، حمل و نقل و غیره عیناً مثل شرایط اعتبار او ل است.
طبق مقررات ارزی بانک مرکزی، گشایش اعتبار اسنادی اتکایی تحت شرایط معینی مجاز است. برخی از این شرایط عبارتنداز: اعتبار اسنادی اولیه غیر قابل برگشت باشد؛ شرایط اعتبار اسنادی اولیه و اعتبار اتکایی مرتبط باشد؛ مبلغ اعتبار اتکایی نباید از مبلغ اعتبار اسنادی اولیه بیشتر باشد؛ تاریخ انقضای اعتبار اتکایی مقدم بر انقضای اعتبار اسنادی اولیه باشد، کالا و خدمات موضوع اعتبار اسنادی اولیه مرتبط باشد.
3ـ2ـ4ـ انواع اعتبار اسنادی از نظر تأیید و تضمین مضاعف
3ـ2ـ4ـ1ـ اعتبار اسنادی تأیید شده
درخواست فروشنده علاوه بر بانک گشایش گننده اعتبار نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. این نوع اعتبارات همیشه در زمانی مورد درخواست فروشنده قرار می‌گیرد که تعهد بانک بازکننده اعتبار، به علت وضعیت سیاسی یا اقتصادی کشور وی، یا به علت اعتماد به خریدار، مورد پ‍‍ذیرش فروشنده نیست. به این ترتیب دو بانک (بانک گشایش کننده و بانک تأیید کننده) بهطور مشترک و جداگانه در قبال ذینفع متعهد می‌شوند. هزینه افتتاح اعتبار اسنادی تأیید شده بیش از هزینه اعتبارات دیگر است اینک با توجه به وضعیت فعلی در کشورمان و به تبع اعمال تحریم‌های اقتصادی و… فروشندگان کالا ترجیحاً اعتبارات تأیید شده را درخواست می‌کنند.
3ـ2ـ4ـ2ـ اعتبار اسنادی تأیید نشده
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


اینگونه اعتبارات فقط با تأیید بانک گشایش کننده اعتبار و بدون نیاز به تأیید بانک دیگری گشایش می‌نماید.اعتبار تأیید نشده زمانی است که اسناد تنها تضمین بانک گشاینده اعتبار را در بر دارد. بانک ابلاغ کننده صادر کننده را از شرایط فرعی و اساسی اعتبار اسنادی مطلع میکند، بدون اینکه تعهدی مبنی بر پرداخت از جانب خود به آن بیافزاید. در این حال صادر کننده، خطر پرداخت بانک گشایندهای که نوعا در کشوری خارجی قرار دارد در نظر می‌گیرد.
3ـ2ـ4ـ3ـ اعتبار اسناد تضمینی
بر عکس یک اعتبار اسنادی تجاری، که اساساً یک مکانیزم پرداخت است که اعتبار اسنادی تضمین شکلی از ضمانت بانکی می‌باشد. این نوع ممکن است در صورت نیاز برای بیمه عدم پرداخت یک تعهد تأمین سرمایه استفاده شود.
اعتبار اسنادی تضمینی توسط بانک صادر شده و از جانب فروشندهای که شرایط حساب باز مشتری را تدارک می‌بیند نگهداری می‌شود. اگر پرداخت مطابق شرایط فروشنده باشد، اعتبار اسنادی هرگز مطرح نخواهد شد. با این حال، اگر مشتری قادر به پرداخت نباشد، فروشنده برات و همهی اسناد مورد نیاز دیگر را برای بانک آماده خواهد کرد تا پرداخت صورت گیرد. اعتبار اسنادی تضمینی نوعاً در بین 12 ماه منتهی می‌شود.
سه تفاوت عمده بین اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار استادی تضمینی وجود دارد. اول، در اعتبار اسنادی تجاری زمانی ذینفع مستحق وجه اعتبار اسنادی می‌شود که تعهدات خود را در قبال متقاضی انجام داده باشد در حالی که در اعتبار اسنادی تضمینی، زمانی ذینفع مستحق وجه اعتبار اسنادی است که متقاضی تعهدات خود را نقض کرده باشد. دوم، اعتبار اسنادی تجاری برای خرید کالا و یا خدمات استفاده می‌شود، در حالی که اعتبار اسنادی تضمینی برای اطمینان از باز پرداخت وام، استهلاک پیش پرداخت و یا حسن انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوم، اعتبار اسنادی تجاری می‌تواند به عنوان روش تامین مالی مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که اعتبار اسنادی تضمینی وسیله ای جهت مصون داشتن ذینفع از تحمل ضرر است.
3ـ2ـ5ـ سایر انواع اعتبارات اسنادی
3ـ2ـ5ـ1ـ اعتبار اسنادی قابل برگشت ـ اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت
اعتبار اسنادی قابل برگشت به اعتباری اطلاق می‌شود که بانک گشاینده می‌تواند بدون اخطار قبلی به ذینفع یا أخذ مجوز از وی، اعتبار اسنادی صادره را اصلاح و یا لغو نماید. البته این امر تا زمانی برای بانک گشاینده امکان پذیر است که اسناد مذکور در اعتبار اسنادی به بانک کارگزار ارائه نشده باشد که در این صورت امکان رجوع از آن میسر نیست. اعتبار اسنادی را قابل برگشت به اعتباری اطلاق می‌شود که بانک]]>

 

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *