دانلود پایان نامه

کنند.
گفتار سوم: انواع اثرانگشت (از حیث شکل)
به طور کلی از نظر اصولی پنج دسته اثر انگشت مختلف وجود دارد که هر دسته خصوصیت مخصوص به خود را دارد که به شرح زیر در مورد هر یک بررسی خواهد شد.
1.اثر انگشت حلقوی:

در این اثر انگشت دایره های ظریف در وسط قرار دارد و بقیه خطوط مشابه به هم به طور مارپیچ آن را احاطه کرده اند. 

2.اثر انگشت مایل:
در این اثر انگشن خطوط به طور مارپیچی مایل تا سر انگشتان کشیده شده اند.
3.اثر انگشت کمانی بلند یا چادری:
این نوع اثر انگشت را بدین علت چادری گویند که دارای یک مرکز ثقل رو به بالاست که شبیه یک دیرک چادر می باشد و بقیه خطوط آن را احاطه کرده اند. 
4.اثر انگشت مختلط یا مخلوط:
این نوع اثر انگشت از تداخل دو اثر انگشت تشکیل شده است. به عنوان مثال شخصی را مشاهده می کنید که انگشت اشاره و شست وی دارای اثر انگشت حلقوی و بقیه انگشتان دارای خطوط مارپیچی است
بخش دوم: ماهیت و آثار امضا، مهر و اثرانگشت
فصل اول: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت
گفتار اول: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی
ماهیت، به معنی حقیقت چیزی مستعمل است .به عبارت دیگر حقیقت و نهاد و ذات چیزی .
مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون مدنی و نکات آن
ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت48 ساعت آنرا منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
نکات:
معنی امضای رئیس جمهور ، 1. اعلام رسمی تصویب قانون. 2. دستور ابلاغ و اجرای آن به قوه ی مجریه است. ( مقدمه علم حقوق، ش 107 )
جانشینی امضای رئیس مجلس در مورد استنکاف رئیس جمهور با اصل جدایی قوای سه گانه مخالف است.
اجبار رئیس جمهور در امضای قانون، مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد. پس، ریاست جمهور می تواند از امضای مصوبات ناقص خودداری کند. ( همان = مقدمه علم حقوق )
تعیین ضمانت اجرای خودداری رئیس جمهور از امضای قانون، با قانون اساسی است در مجلس.
ماده 209 ( امضای معامله )
ماده 209 ق. م ناظر به اکراه معنوی و صورتی است که رضامعیب می شود. در اکراه مادی که قدرت تصمیم گرفتن از قربانی آن گرفته می شود خواب مصنوعی، عقد به دلیل فقدان قصد باطل است و و با امضای بعدی مکره نافذ نمی شود.
امضای معامله باعث نفوذ آن از هنگام ترافی است و بنابراین منافع مورد معامله از زمان عقد تا امضا مکره به طرف معامله (خریدار، در مورد بیع) تعلق دارد. (رک. م 258 ق. م)
در این که آیا پیش از امضای مکره طرف عقد ملتزم به آن است یا او هم پای بند به عقد ناقص نیست اختلاف وجود دارد و التزام او به عقد قوی تر است.
اگر مکره پیش از اجاره فوت کند، وارثان او حق رد و امضای عقد را دارند. (رک. م 253 ق.م) بعضی قائم مقامی ورثه را تنها در عقود تملیکی می پذیرد. (دکتر سید حسن امامی ج 1، ص 195، 303، ج 4، ص 26 و 27.)
درباره اثر مرگ طرف عقد پیش از امضای مکره اختلاف است و امکان تنفیذ ترجیح دارد. (ق.ع، ج1، ش279.)
ماده 248 ( اجازه مالک )
ماده 450 ( امضای فعلی )
ماده 452 ( ترجیح فسخ بر امضا )
ماده 580 ( ضمان یکی از شرکای مأذون )
(رک . مواد 247 به بعد ق. م ( معامله ی فضولی ) و ماده 581)
ماده 974 ( حکومت عهدنامه ها و قوانین مخصوص به قواعد عمومی رفع تعارض )
در موردی که عهد نامه پس از قانون امضا شده باشد در حکم قانون جدید است. (م 9 ق. م) و می تواند آن را نسخ کند یا تخصیص دهد. (رک. مقدمه علم حقوق، ش 123.)
در فرضی که عهدنامه مقدم ب قانون است، به عنوان قانون خاص با قانون عام جدید نسخ نمی شود. در مورد نادری هم که تعارض رفع نشدنی و هر دو از حیث عموم و خصوص برابر است، در حقوق داخلی، دادگاه قانون جدید را اجرا می کند. ولی، روابط بین المللی عهدنامه بر قانون مقدم است.
ماده 1236 ( دادن صورت جامع از دارایی مولی علیه ) (رک. م 76 ق. ا. ح. = ق امور حسبی)
ماده 1291 ( بند2= امضا یا مهر ) ( اسناد عادی که در حکم سند رسمی است )
تاریخ این گونه اسناد هیچگاه اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست.(رک م 1305 ق. م)
مقصود از تکذیب، انکار نتساب سند و اصالت آن است، خواه از سوی امضا کننده ی سند باشد یا دیگری و « تردید » ناظر به دفاع کسی است که سند به او منتسب نیست ولی علیه او مورد استناد قرار می گیرد (مانند سندی که مورث امضا کرده است.) هیچ کس نمی تواند درباره ی امضا منتسب به خود تردید کند، باید آن را تصدیق یا انکار نماید. (م 216 ق. آ. د. م.)
سند تصدیق امضا شده، سند عادی است که امضای آن به تصدیق مأمور رسمی رسیده است. بنابراین، آنچه در سند اعلام شده عادی است با وجود این، چون امضای سند رسمت دارد، در دعوای مربوط به اصالت سند، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاکننده انکار می کند. (رک. اثبات، ج1، ش 196.)
ماده 1293 ( سند تنظیم شده به وسیله ی مامور رسمی خارج از صلاحیت او )
ماده 1296 ( لزوم تصدیق امضا نماینده ی سیاسی یا کنسولی )
ماده 1301 ( دلیل بودن امضا به ضرر امضاکننده )
ادعای سفید امضا دادن باید اثبات شود و ظاهر این است که سند پس از نوشتن یا پر شدن جاهای خالی ( در مورد فرم ) امضا می شود.
اثبات سفید امضا دادن با بی اعتباری سند ملازمه ندارد و ممکن است چنین تعبیر شود که امضاکننده به متصرف نمایندگی داده است که آن را به امضا یا به مصلحت امضا کننده پر کند.
ماده 1302 ( مندرجات حاشیه و ظهر و ذیل سند )
اعتبار مطالبی که بر روی آن خط کشیده شده از تضمین های اصالت سند و برای جلوگیری از تقلب است. پس، اگر ثابت شود که بوسیله ی نویسنده خط کشیده شد، و دو طرف از آن آگاه بوده اند یا سند با همان ترکیب به ابراز کننده داده شده است، باید آن را ندیده گرفت. (م 1302 ق. م)
ماده 1303 ( اثبات بطلان حواشی )
اعتبار این مندرجات مبتنی بر اماره ی قانونی اصالت است و تا زمانیوجود دارد که خلاف آن ثابت نشده باشد.
ماده 1304 ( امضا خارج از سند )
از مفاد ماده 1304 ق. م بر می آید که ارتباط امضای خارج از تعهدنامه با آن را با شهادت نمی توان اثبات کرد و باید در نوشته ی حاوی امضا تصریح شده باشد که امضا مربوط به کدام تعهد است.
با توجه به این که لفظ امضا در بسیاری از قوانین مدنی کمرنگ مطرح شده ولی در دو مبحث وصیت و ادله اثبات دعوا به صورت برجسته بیان گردیده و دارای آثار حقوقی فراوانی می باشد و به دلیل محدودیت حجم پایان نامه فقط به این دو بحث مهم در قانون مدنی پرداخته ایم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت
مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون تجارت و نکات آن
ماده 9 ق.ت ( دفتر دارایی )
ماده 11 ق. ت ( امضای دفاتر تجاری توسط نماینده اداره ثبت )
ماده 12 ق. ت ( پلمپ دفاتر تجاری )
ماده 6ق. ت ( تعهد سرمایه ی شرکت توسط مؤسسین )
ماده 7 ق. ت ( مندرجات الزامی اظهار نامه ثبت شرکت )
ماده 8 ق. ت ( مندرجات الزامی طرح اساسنامه شرکت )
ماده 12 ق. ت ( نحوه ی پذیره نویسی )
ماده ی 14 ق.ت ( تشریفات تنظیم ورقه ی تعهد سهم )
ورقه ی تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده و نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه نقد و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود.
تبصره – در صورتیکه ورقه ی تعهد سهم را شخص برای دیگری امضا کند هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد .
ماده 15 ق. ت ( آثار امضای ورقه ی تعهد سهم )
امضای ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده 20 ق. ت ( تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص )
ماده 25 ق. ت ( شرایط الزامی اوراق سهام )
اوراق سهام باید متحدالشکلو چاپی و دارای شماره ی ترتیب بوده و امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شود برسد.
نکته: اصولاً در عمل در اساسنامه شرکت ها پیش بینی می شود که تعیین اشخاصی که حق امضای اوراق سهام را دارند، با هیئت مدیره است.
ماده 28 ق. ت ( ممنوعیت صدور گواهینامه موقت سهم و ورقه سهم قبل از ثبت شرکت )
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه موقت سهم موضوع است، در صورت تخلف امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
نکات:
به موجب ماده 17 همین قانون گرچه قبل از ثبت، شرکت سهامی به وجود می آید لکن قانونگذار برای عدم ثبت، آثاری مترتب کرده است که عملاً فعالیت شرکت سهامی مستلزم ثبت آن است. یکی از این آثار در ماده 28 آمده است. سایر آثار مترتبه بر عدم ثبت را می توان در مواد 55، 22، 19 همین قانون ملاحظه کرد .
برای ملاحظه ضمانت اجرای کیفری صدور سهام قبل از به ثبت رسیدن شرکت ر. ک بند 4 ماده243 همین قانون.
به موجب ماده ی 25 همین قانون امضا کنندگان اوراق سهام، در اساسنامه تعیین می شوند. با توجه به ماده 17 و 18 و بند 5 ماده 243 همین قانون صدور ورقه سهم قبل از پذیره نویسی کلیه سرمایه شرکت و تأدیه حداقل سی و پنج در صد آن و تحویل کلیه سرمایه غیر نقدی نیز ممنوع و دارای مسئولیت کیفری است. همچنین رجوع کنید به بند 3 ماده 244.
ماده 40 ق. ت ( انتقال سهم با نام )
انتقال سهم با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده 58 ق. ت ( مندرجات الزامی اطلاعیه انتشار اوراق قرضه )
نکته: انتشار آگهی انتشار اوراق قرضه بدون امضای صاحبان امضاهای مجاز و نام و نشانی مدیران جرم محسوب می شود. (ماده 248 ل. ا. ق. ت) لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47
ماده 60 ق. ت ( مندرجات الزامی ورقه قرضه )
ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضا بشود:
توضیح: برای ملاحظه ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت قواعد مندرج در بندهای این ماده ر. ک. م 252.
ماده 99 ق. ت ( لزوم دریافت ورقه ورود به جلسه )
ماده 105 ق. ت ( مجمع عمومی: لزوم تنظیم صورت جلسه مذاکرات )
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
توضیح: اگر اعضای هیئت مدیره از تنظیم صورت جلسه ی مذکور در این باره خودداری کنند، به جزای نقدی محکوم می شوند. (ر. ک. ماده 256 همین قانون)
ماده 123 ق. ت ( صورت جلسه: لزوم و ترتیب تنظیم )
برای هریک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسه هیئت مدیره ….
ماده 125 ق. ت ( اختیارات مدیرعامل )
مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تغویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.
ماده 171 ق. ت ( مندرجات الزامی گواهی نامه حق خرید سهم )
تبصره بند 6 = گواهینامه حق خرید سهم باید همان ترتیبی که

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید