دانلود پایان نامه

اجرای احکام کیفری طبق ماده 484 قانون آد . ک بر عهده دادستان است و ( معاونت اجرای احکام کیفری ) تحت ریاست و نظارت وی تشکیل می شود : زمانی که قاضی اجرای احکام کیفری از قطعیت حکم بر اساس ماده 490 اطمینان حاصل نمود . و طبق ماده 494 ق . آد . ک دستور اجرای حکم را صادر می کند البته در مواردی مثل دیه که مدت اجرای حکم دو سال است قاضی علاوه بر قطعیت باید مطمئین شود زمان اجرای حکم فرا رسیده است .در اکثر تصادفات رانندگی فرد مسبب بیمه است . که توسط اجرای احکام محکوم علیه به بیمه معرفی می شود و مدارک مورد نیاز نیز مانند ، تصویر گزارش کلانتری ، نظریات پزشک قانونی ، گزارش کارشناس و رأی دادگاه که محکوم علیه درخواست می کند با هزینه شخصی متقاضی تهیه می شود به وی ارائه می گردد . بیمه ، دیه را به حساب دادگستری واریز می کند که باید به نرخ زمان قطعیت حکم باشد . حال اگر بیمه و راننده مسبب هر دو مسئول پرداخت باشند . فرد محکوم علیه برای اجرای رأی احضار می شود و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای حکم تسلیم کند ، اگر محکوم علیه حاضر شد که قاضی اجرای احکام همزمان می تواند دستور جلب را هم صادر کند ( م 500 ق . آد . ک ) و شاکی می تواند حضور پیدا کرده و تقاضای اعمال ماده 2 قوانین اجرای محکومیتهای مالی را کند . پرونده برای اخذ تصمیم به دادگاه فرستاده می شود . در زمانی که محکوم عله حاضر نمی شود میزان دیه و ضرر و زیان را از محل وجه الکفاله می پردازند . شخص محکوم علیه می تواند حاضر شود و اعسار خود را مطرح کند اعسار او پذیرفته شده است و دیه تقسیط می شود و آن زمان محکوم علیه آزاد می شود . ولی محکوم علیه می تواند ظرف دو سال مهلت پرداخت دیه طبق ماده 534 ق . آد . ک درخواست اعسار کند تا دیه تقسیط گردد.
1 – تفاوت دو ماده 696 ق . م . ا با اعمال ماده 2 نحوه محکومیتهای مالی چیست ؟
ماده 2 محکومیتها نسبت به ماده 696 ق . م ا عمومیت دارد و ماده 2 عام است ولی ماده 696 خاص است . اعمال ماده 96 در زمانی است که ضمن حکم در محکومیت کیفری جنبه عمومی حکم به رد مال نیز وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه مالی داشته باشد از آن تأمین می شود در غیر اینصورت به زندان معرفی می شود . اما ماده 2 هم شامل محکومیتهای حقوقی که ضمن محکومیت کیفری ، حکم به پرداخت آن شده است و هم شامل محکومیت حقوقی صرف است . در اجرای احکام حقوقی فقط می توان ماده 2 نحوه محکومیتهای مالی را اعمال کرد ولی در اجرای احکام کیفری هم ماده 2 و هم ماده 696 ق . م ا را با تجویز دادگاه می توان اعمال نمود .
2- نحوه محاسبه دیه
مطابق ماده 297 ق . م . ا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری و سایر مراجع فقه ، هر ساله مبلغ قابل پرداخت طبق بندهای سه گانه پرداخت دیه بر حسب نرخ تورم مشخص می شود که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می شود و رئیس دادگستری آن را ابلاغ می کند .
صدمات که دیه دارد و همینطور ارش بر اساس نرخ محاسبه می شود .
مثال برای محاسبه دیه : اگر در حکم نوشته باشد 10 شتر
قیمت زمان اجرای حکم قیمت ریالی Х 10 شتر دیه
1- درصورتی که دیه به صورت کسری آورده شده باشد . مثلاً صدمات وارده به این صورت باشد
2-
بر طبق ماده 534 ق . آد . ک که مقرر می دارد : « هر گاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه ، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند ، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش ، مراتب را به محکوم له اعلام می کند » پذیرفته شده که مقداری از آن پرداخت شود مثلاً شخصی در سال 85 به پرداخت 10 شتر محکوم شده است . قبل از زمان اجرای حکم 000000/1 پرداخت کرده است و باقیمانده دیه مبلغ 25000/16 می باشد .
000/250/26 = ( سال 85 ) اصل دیه
قیمت دیه ( محکوم به ) 000/625/2 = 000/625/2 Х10 10 شتر
باقیمانده 1625000 = پرداخت شده 000/000/1
دیه باید مطابق قانون ارث بین ورثه تقسیم شود . زمانی که ما بر اساس سهم هر یک از ورثه حساب می کنیم و چیزی کم می آوریم به آن عول گفته می شود و در صورتی که چیزی زیاد بیاید به آن تعصیب گفته می شود . در صورتیکه بین ورثه محجور ( صغیر ، مجنون ، غیر رشید ) وجود داشته باشد . دیه صغیر را به ولی قهری می دهند و اگر نداشته باشد همانطور که عنوان شده به اداره سرپرستی داده می شود . در صورتیکه فردی غیر رشید که عدم رشد آن متصل به صغر باشد سهم دیه او به ولی قهری داده می شود . آنچه از تعصیب زیاد می آید به زوج نمی رسد و میان سایرین تقسیم می گردد . عول و نقص نیز به سهم دختر و دختران وارد نمی شود .
مثال برای تعصیب : حالتی که وارث ( همسر ، مادر ، دختر ) است
333 /708/27 = 000/500/17 +333/833/5 + 000/375/4 سهم همه ورثه
که این مقدار بین دختر و مادر تقسیم می شود 666/291/7=333/708/27-000/000/35 باقیمانده
مثال برای عول : ورثه ( همسر خانم- پدر مادر – 2 دختر) ( کل دیه 000/500/17 )
ذکر چند مطلب ضروری است :
1- غیر رشیدی که بالغ است و ولی قهری ندارد سهم دیه به حساب سرپرستی واریز می شود، لیکن درصورتی که ولی قهری داشت باشد .ولی اجرای احکام می تواند در صورتیکه احساس کند ولی قهری صلاحت دریافت سهم محجور را ندارد و آن را به حساب سرپرستی بریزد تا ولی قهری مراجعه کند و صلاحیت ایشان مورد بررسی قرار گیرد . ( استثناء ذکر شده ) .
2- بیمه دیه را بر اساس قیمت زمان صدور حکم می دهد نه زمان اجرای حکم
3 – مسافرکش باید بیمه مسافر کش را پرداخت کند و این مبلغ بیشتری است در صورتیکه بیمه سواری کمتر است واگر سواری تصادف کند و مسافرش صدمه بیند در صورت عدم پرداخت سهم بیمه مسافر کش 15% دیه را بیمه نمی دهد ( بیمه شخص ثالث )
4- اگر بیمه گذار بیمه تکمیلی دریافت نکرده باش ، بیمه به میزان تعهدی که دارد به محکوم له پرداخت می کند و محکوم له برای ما به تفاوت می تواند بر علیه شکایت کند که اگر محکوم علیه پرداخت نکند به حبس نمی رود .

دسته‌ها: داغ ترین ها