دانلود پایان نامه

بعد از تقدیم دادخواست به شورا ، شورا وارد رسیدگی می شود و طبق قانون شورا برای برآورد خسارات امر را به کارشناس ارجاع می دهد
1- کارشناسی
1-1 شرایط صدور قرار ارجاع امر به کارشناس
1- واریز حق الزحمه کارشناسی طبق تعیین شورا از جانب خواهان یا متقاضی کارشناسی
2- ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین دعوی و لحاظ حق اعتراض طرفین دعوا
3- امکان ارجاع کارشناس پس از اعتراض به هیأت سه نفره یا پنج نفره الی آخر
4- مدت اعتراض به نظریه کارشناس یک هفته است پس از آن چه ابلاغ قانونی و چه ابلاغ واقعی شود شورا می تواند حکم مقتضی صادر کند
5- موارد رد کارشناس بایستی قبل از انجام کارشناسی برای کارشناس توسط شورا تفهیم شود
در بعد تعیین شعبه یک صورتجلسه که عمده صورت جلسات شورا بوده طرفین یا یکی از آنها در جلسه حضور یافته و دلایل و مدافعات خود و نیز خواسته را توضیح داده و مراتب به نحو خلاصه مکتوب می شود . دقت شود که اعضای شورا به نحوی موضوع را بررسی و تمام سؤالات و نکات مهم موضوع را از طرفین پرسیده و پاسخ را در صورت مجلس قید می کنند تا نیازی به تکرار جلسات و اطاله دادرسی نشود . همواره اعضای شورا در قالب هر دعوی که طرح می شود بایستی تحقیقات لازم را انجام و صورتجلسه نمایند . به نحوی که از مطالب صورت جلسه بتوان رأی صادر کرد . بعد از انجام کارشناسی و بررسی پرونده اگر مبلغ خسارت وارده به اتومبیل منهای تعهدات بیمه مانع بر صلاحیت شورا باشد قاضی شورا با قرار رد صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال می کند . عموماً 50% از پرونده های تصادفات به شورای حل اختلاف ارجاع می شود به دلیل عدم رضایتمندی فرد حادثه دیده در جبران خسارت توسط بیمه ها ست .
1-2 نحوه صدور رأی
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی شورا می تواند در هر دو مورد از موضوعات پرونده که معد و آماده صدور حکم مقتضی نسبت به آن صادر و اعلام کند رای باید شرایط ذیل را داشته باشد :
1- مستند به مواد قانون مربوط باشد
2- مستدل انشاء شود یعنی تمامی دلایل و مدارک مثبت حق و مبانی حقوقی و شرعی و قانونی که رأی بر مبنای آن صادر گردد ذکر شود
3- نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم و هر موضوعی که مورد خواسته مدعی است در رأی توجه و نسبت به آن اظهار نظر شود
4- قطعی یا غیر قطعی بودن رأی قید شود
5- مرجع تجدید نظر مشخص شود
در شورا بعد از رسیدگی و اخذ آخرین دفاع طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رأی خود را مستدل و موجه به صورت کتبی انشاء نموده و به طرفین ابلاغ می نمایند و باید رأی ظرف یک هفته صادر شود .
1-3 آرای حضوری و غیابی
در رسیدگی به دعوی در شورا چنانچه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر شود و یا کتباً طی لایحه ای از خود دفاع کرده یا اوراق وقت رسیدگی به شخص خوانده ابلاغ شده باشد رأی صادره حضوری خواهد بود ، لیکن در غیر اینصورت غیابی خواهد بود .
1-4 اصلاح رأی
در ماده 32 قانون شورا در مورد اصلاح رأی مقرر کرده ، چنانچه در مورد اشتباه سهو القلم مانند حذف یا اضافه شدن کلمه ای یا اشتباه در محاسبه شورا تا زمانیکه ، نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است با درخواست ذی نفع رأی را تصحیح می کند . ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیز معنای حقوقی رأی تصحیحی را اشاره کرده است که می بایست همانند رأی اصلی ابلاغ شود که عنوان رأی پس از رفع سهو القلم رأی تصحیحی یا اصلاحی خواهد بود و تسلیم رد نوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع است .
2- مقررات راجع به اعتراض به آراء
کلیه آراء شورا قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود ، مگر آنکه رای شورا در قالب گزارش اصلاحی باشد که طبق ماده 30 قانون شورا قطعی و غیر قابل اعتراض است در ماده 31 قانون شورا صراحتاً به قابلیت تجدید نظر خواهی از آراء شورا اشاره شده است بطوریکه اگر رأی صادره از ناحیه قاضی شورا باشد ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حوزه مربوطه می باشد و رد صورتیکه شورا رأی صادر کرده باشد قابل تجدید نظر نزد قاضی شورا خواهد بود و در جریان رسیدگی تجدید نظر خواهی چنانچه مرجع تجدید نظر آراء صادره را نقض کند با رسیدگی به ماهیت موضوع رأساً و مستقلاً مبادرت به صدور رأی قطعی می کند و دادگاه عمومی رأیی که پس از اعتراض صادر می کند قطعی است . لازم به ذکر است که از سال 1392 تمام آراء شورای حل اختلاف ویژه تصادفات قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است ظرف مدت 20 روز هزینه تجدید نظر خواهی تا 1 میلیون تومان 2 % بیش از 1 میلیون تومان 3 % برای دادخواست است .
3- اعاده دادرسی نسبت به احکام شورا

دسته‌ها: داغ ترین ها