دانلود پایان نامه

همان جهات رد در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی است که در شورای حل اختلاف نیز جاری می باشد
1-3 تشریفات رسیدگی در شورا
رسیدگی در شورا مطابق ماده 21 قانون شورا تابع آیین دادرسی مدنی نیست ؛ منظور اینست که مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ ، تعیین اوقات رسیدگی ، جلسات دادرسی و مانند آن است . چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه حاضر نشود یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد ، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند . لازم به ذکر است شورا صلاحیت جلب ندارد . در اینصورت رأی غیابی صادر می گردد .
2- نحوه رسیدگی شورا در امر حقوقی
همانطوری که گفته شد در امور تصادفات معمولاً فرد زیان دیده با مراجعه به بیمه گر مسبب حادثه در امور خسارتی ، مطالبه ضرر و زیان وارده به خودرو را می کند . و ارزیاب خسارات، میزان خسارات را برآورد ، و ایفای تعهد می کند . در این حالت ممکن است مشکلاتی ایجاد گردد معمولاً چون شرکتهای بیمه از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند میزان خسارات را از اندازه واقعی کمتر برآورد می کنند . یا میزان خسارات بیشتر از تعهدات مندرج در بیمه نامه است . در حالت دیگر ممکن است در یک تصادف خسارتی طرفین دچار اختلاف شوند که در این حالت با مراجعه به کلانتری تشکیل پرونده می دهند و از آنجا که این موارد در صلاحیت شورای ویژه تصادفات است کلانتری به شورا ارجاع می دهد . در موارد گفته شده دیگر با درخواست شخص خواهان یا به صورت شفاهی که صورتجلسه می گردد و یا کتبی و یا با تقدیم دادخواست رسیدگی در شورا شروع می شود . دادخواست روی فرم مخصوص نیست و اصول شکلی دادخواست در آیین دادرسی مدنی رعایت نمی شود و هیچ ایراد شکلی بجز موارد رد و دادخواست که با عنوان قرار رد دفتر موارد آن در مواد 54 و 56 و 66 آئین دادرسی مدنی مطرح شده است مانعی برای پذیرش آن وجود ندارد .
2-1 قرار های رد دفتر
ماده 54 ق . آد . م: عدم رفع نقص توسط خواهان
ماده 56 ق . آد . م : نا مشخص بودن خواهان یا محل اقامت وی
ماده 66 ق . آد . م : نقص دادخواست
در رسیدگی شورا ابتدا طرفین تکلیف به سازش و مصالحه می شوند و چنانچه سازش حاصل شد پرونده مطابق ماده 25 قانون شورا با تنظیم گزارش اصلاحی و یا به صورت صرفنظر نمودن و استرداد دعوی بطور کلی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی از جانی خواهان مطابق با بند ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود بنابراین در صورتی که طرفین در قالب سازش ، توافق نمودند ، سازش نامه در محتوا و متن گزارش اصلاحی مطابق با ماده 184 ق . آد . م صادر و به تأیید قاضی شورا می رسد در غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن که به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می شود .
اما اگر طرفین به سازش نرسیدند شورا وارد رسیدگی می شود ، در دعاوی تصادفات معمولاً افراد بعد از مراجعه شورا بلافاصله تقاضای تأمین دلیل در مورد خود رو می کنند .
2-2 تأمین دلیل
تأمین دلیل عبارتست از تقاضای ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارک دعوی که نزد طرف دعوی یا دیگری و اشخاص ذینفع احتمال دهند که در هنگام استفاده از آنها در آینده متعضر یا متعسر خواهند شد . درخواست تأمین دلیل بر روی فرم مخصوص انجام می گیرد که در حال حاضر هزینه تأمین دلیل15 هزار تومان است و هزینه کارشناس 100 هزار تومان می باشد و هزینه تمبر برای دادخواست 20 هزار تومان است .
2-2-1 شرایط تأمین دلیل
1- موجود بودن دلیل
2- تعذر یا تعسر از استفاده بعدی از دلیل
3- درخواست تأمین دلیل
4- عدم ممانعت از ارائه دلیل
قانونگذار در بند ب از ماده 9 قانون شورای حل اختلاف یکی از موارد رسیدگی در شورای مذکور درخواست تأمین دلیل از ناحیه متقاضی عنوان نموده است .
2-2-2 ترتیب دادخواست تأمین دلیل
1- هنگام دادرسی
2- قبل از اقامه دعوا
طبق رویه معمول شورای حل اختلاف ویژه تصادفات می توان در برگ دادخواست تأمین دلیل افت قیمت خودرو و مطالبه خسارات را با هم مطالبه کرد . میزان اعتبار تأمین دلیل به نظر دادگاه یا شورا بستگی دارد .
ب – سیر رسیدگی

دسته‌ها: داغ ترین ها