دانلود پایان نامه

2-2 تصمیمات دیوان عالی کشور
1- اگر رأی مطابق قانون دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأثیر رأی پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می کند
2- در غیر از مورد اول رأی نقص و پرونده برای صدور رأی به دادگاه هم عرض فرستاده می شود
البته دیوان تصمیمات دیگر هم می گیرد و آراء به جهات دیگر ممکن است نقص کند ،مانند عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه
2-3 هزینه دادرسی
بر اساس بند 12 ردیفهای در آمدی قانون بودجه 1393 کل کشور ، هزینه دارسی در دعاوی مالی:
در مرحله بدوی : تا10 میلیون ریال 5/1% مازاد بر آن 2%
در مرحله تجدید نظر:3% خواسته
در مرحله فرجام خواهی : تا 10 میلیون ریال 3% مازاد بر آن 4%
3-اعاده دادرسی
طبق قانون دادرسی مدنی نسبت به احکام قطعیت یافته ، می توان اعاده دادرسی کرد و جهات اعاده دادرسی در هفت مورد در ماده 426 ق.آد.م ذکر شده است برای مثال :اگر حکم دادگاه بیش از خواسته خواهان باشد . مهلت برای اعاده دادرسی 20 روزه یادو ماه حسب مورد از تاریخ ابلاغ حکم برای احکام حضوری و برای احکام غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی یا تجدید نظر خواهی بر فرض اینکه هیچ مشکلی را دادخواست اعاده دادرسی وجود نداشته باشد . دادگاه ابتدا قرار قبول اعاده دادرسی را صادر می کند و بعد وارد ماهیت رسیدگی می شود.
3-1اصول حاکم بر اعاده دادرسی
در این شیوه از اعتراض چند اصول حاکمیت دارد:
1- اصل حاکمیت اصحاب دعوا بر جریان دادرسی:یعنی به همان قسمت از رأی که اعتراض شده رسیدگی می شود.
2- اصل مخصوص بودن جریان دارسی: در اعاده دادرسی فردی غیر از اصحاب دعوا نمی توانند دخالت داشته باشند مانند ورود ثالث ، جلب ثالث
3- تعلیقی نبودن اعاده دادرسی: اعاده دادرسی اجرای حکم را معلق نمی کند در بحث مالی که موضوع مات اجرای حکم پس از دادن تأمین مناسب متوقف می شود.
4- ماهوی بودن رسیدگی دادگاه : رسیدگی در اعاده یک رسیدگی ماهوی است به بیانی دادگاه موضوعات مورد تنازع را در حدی که در اعاده می گنجد مورد رسیدگی قرار می دهد از این رو در مرحله اعاده ممکن است تحقیق محلی ،معاینه محل….. انجام دهد.
5- فوق العاده بودن اعاده دادرسی: اصل بر عدم اعاده دادرسی احکام دادگاه می باشد و فقط احکامی را می توان اعاده کرد که از طریق دیگرنتوان آنان را فسخ یا نقص کرد. این طریق زمانی امکان دارد که طریق دیگر مسدود باشد .
3-2 مرجع تقدیم دادخواست و مرجع رسیدگی به آن
در اعاده دادرسی دادخواست باید به دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقدیم گردد. چنانچه از حکم تجدید نظر خواهی نشده باشد و قطی شده باشد مرجع تقدیم دادگاه بدوی است و چنانچه تجدید نظر خواهی شود و این مرجع وارد رسیدگی ماهوی گردد، داد خواست اعاده دادرسی به این مرجع تقدیم می شود و آرایی که در دیوان عالی ابرام شده باشند مرجع تقدیم دادخواست دیوان است.
3-3 اقدامات پس از دادخواست اعاده
دادگاه درگام نخست نسبت به برخی موضوعات ، رعایت مواعد و تشریفات و اصول کلی ق.آد.م رسیدگی اجمالی می کند و در صوتی که جهات قانونی را فراهم ببیند ، قرار قبولی را صادر می کند. ورسیدگی ماهوی آغاز می شود. در واقع می توان گفت صرف صدور قرار قبولی به معنی وجود جهات اعاده دادرسی و نقض حکم نیست .سؤالی که مطرح می شود اینست آیا اگر دادگاه در مقام اعاده دادرسی ورسیدگی ماهوی شود می توان رأی را ابرام کند؟به نظر می رسد پاسخ مثبت است مستند به ماده 438 ق.آد.م که مقررمی دارد : هر گاه پس از رسیدگی دادخواست اعاده دادرسی وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض می کند. و حکم مقنضی صادر می کند. می توان مفهوم مخالف گرفت که دادگاه بعد از رسیدگی ماهوی امکان دارد که اعاده دادرسی را ابرام کند و صرف قرار قبولی به منزله نقض حکم نیست .
4- مسئولیت اشخاص و سازمانها در جبران خسارت مطابق با تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389
در بحث علت شناسایی تصادفات ، عوامل زیادی باعث بروز یک تصادف می شوند ، اما به طور کلی چهار دسته عامل وجود دارد :

دسته‌ها: داغ ترین ها