دانلود پایان نامه

طرفین دعوا یا وکلای آنها یانماینده قانونی وقائم مقام آنها می توانند دادخواست تجدید نظر بدهند ،منظور نمایندگان قانونی وراث وصی، انتقال گیرنده ، قیم و یا مدیر شرکت محکوم علیه می باشد ، در مورد مدیر شرکت مدیران می توانند تجدید نظر خواهی کنند که صاحب امضای مجاز محسوب شوند.
1-1 خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی
مرجع تقدیم دادخواست تجدید نظر طبق قانون آیین دادرسی مدنی دفتر دادگاه صادر کننده رأی است یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب میشود. دادخواست تجدید نظر باید همان شرایط دادخواست بدوی را داشته باشد.
1-2 صلاحیت دادگاه تجدید نظر
صلاحیت دادگاه تجدید نظر همانند داد گاه بدوی است ، یعنی به همان دسته از دعاوی رسیدگی می کنند با این تفاوت یک درجه بالا تر از داگاه عمومی هستند.
1-3 طرفین دعوا در دادگاه تجدید نظر
معمولاً در دادگا عمومی رسیدگی با حضور طرفین یا وکلای آن ها انجام می شود ولی در دادگاه تجدید نظر اصل بر تبادل لوایح است ؛ یعنی بعد از تقدیم دادخواست طرفین در ضمن یک لایحه تمام دفاعیات و مستندات و خواسته خود را عنوان کرده توسط دفتر شعبه به طرف مقابل ابلاغ می شود تا او هم ظرف مدت 10 پس از ابلاغ پاسخ لایحه را بدهد .سپس پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود ، تا بر اساس این لوایح و سایر مدارک و مستندات در پرونده ضبط شده اقدام به صدور رأی کنند. ذکر این نکته ضروری است که خواسته جدید در محله تجدید نظر پذیرفته نمی شود مگر ماده 2 6 3 ق.آد.م مثلاً در یک پرونده تصادف خسارت مالی فرد در مرحله تجدید نظر می تواند خسارت بیشتری مطالبه کند یا افت قیمت خودرو را یا خسارات دیگری که می توان متصور شد مثل هزینه رفتن وقت را مطالبه کند.
1-4-تصمیمات دادگاه تجدید نظر
1- اگر رأی صادر از دادگاه بدوی را درست تشخیص دهد با تأیید رأی پرونده را به دادگاه بدوی عودت میدهد
2- اگر دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را نقض کند ولی حکم صادر نکند تخلف محسوب می شود
3- رأی دادگاه بدوی را نقض می کند و حکم صادر می کند
علاوه بر این تنضیمات ممکن است دادگاه تجدید نظر تصمیمات دیگری نیز اتخاذ کند مانند این که :
1- نسخ رأی دادگاه بدوی به خاطر عدم صلاحیت دادگاه بدوی
2- صدور قرارعدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجیدی نظر خواسته قابل تجدید نظر یا استماع نباشد به هر دلیلی
3- صدور قرار عدم صلاحیت
4- صدور قرار دعوی بدوی
بعد از صدور هر کدام از این تصمیمات ، رأی دادگاه تجدید نظر قطی است و قابلیت اجرایی پیدا می کند
2- فرجام خواهی
فرجام خواه یکی از طرق شکایت از احکام است ، یک شیوه منحصر به فرد است و طریق شکایت اصلاحی نمی باشد زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم است تا بتواند مجموعه امر را دو باره مورد قضاوت قرار دهد. با تجدید نظر که از طریق اصلاحی است متفاوت است . فرجام خواهی طریق شکایت عدوی نیز نمی باشد ،زیرا فرجام برخلاف واخواه ی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجعی که رأی مورد شکایت قرار گرفته مطرح نمی شود تا عند الاقتضاء از رأی خود عدول کند.
رسیدگی فرجامی عبارتست از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد در خواست فرجامی با موزاین شرعی و مقررات قانونی ، بنابراین دیوان عالی دوباره قضاوت نمی کند ، رأی منقضی در جهت فصل خصومت صادر نمی کند.بلکه پرونده را جهت صدور رأی منقضی به مرجع تالی ارسال می کند.
در دعاوی تصادفات منتهی له خسارت مالی اگر قابلیت تجدید نظر داشته باشد و از آن تجدید نظر خواهی شده باشد ، دیگر قابلیت فرجامی خواهی ندارد ولی اگر د مهلت مقرر نسبت به آن تجدید نظر نشده باشد و مبلغ آن از 2 میلیون تومان بیشتر باشد می توان نسبت به آن فرجام خواهی کرد .مهلت فرجام خواهی برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر خواهی و برا یافراد مقیم خارج از کشور 2 ماده است نکته ای که باید به آن توجه شود در فرجام خواهی امکان رود و جلب ثالث مجاز نمی باشد ، زیرا دیوان رسیدگی ماهیتی نمی کند.
2-1 انواع فرجام خواهی
1- فرجام خواهی اصلی : وقت یکه محکوم علیه با تقدیم دادخواست فرجامی باعث می شود که پرونده در دیوان مورد رسیدگی فرجامی قرار گیرد در ضمن دادخواست فرجام باید به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم کرد .
2- فرجام خواهی تبعی: که فرجام خوانده در ضمن پاسخ به دادخواست فرجام خواهی از حکمی که به جهتی آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعاً در خواست رسیدگی فرجامی میکند و این در خواست به طرف مقابل ابلاغ می شود وی باید ظرف 20 روز به صورت کتبی پاسخ دهد .

دسته‌ها: داغ ترین ها