دانلود پایان نامه

سهامی تاثیر گذاشته است و ماهیت قراردادی بودن شرکت سهامی کمتر مورد پذیرش قرار گرفته است. جنبه‌ی تاسیسی بودن شرکت سهامی در ل.ا.ق.ت نیز مورد تاکید است.
1-4-1-1-3- انواع شرکت‌های سهامی
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام
حداقل سهامداران این شرکت 5 نفر هستند. موسسان می‌توانند با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تامین سرمایه‌ی شرکت(م4 ل.ا.ق.ت)، سهیم کنند. سرمایه شرکت سهامی عام در زمان تأسیس نباید از 5 میلیون ریال کمتر باشد (م5 ل.ا.ق.ت).
نقل و انتقال سهام، در شرکت سهامی عام مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نیست (م 41 ل.ا.ق.ت).
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص
این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود. این شرکت برای تأمین و افزایش سرمایه نمی‌تواند پذیره نویسی عمومی کند و تمام سرمایه منحصرا توسط موسسین تامین می‌شود (م4 ل.ا.ق.ت).
انتقال سهام در این شرکت، علی‌الاصول آزاد است. ولی بر حسب مفهوم مخالف م41 لایحه انتقال منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.
1-4-1-2- شرکت مختلط‌ سهامی
این نوع شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی و سهامی خاص است. عده‌ای از شرکا در آن مسئولیت تضامنی دارند و عده‌ای (که به سهامدار تعبیر می‌شوند) مسئولیتشان محدود به آورده‌ی آنها است. مدیریت این شرکت با شرکای ضامن است. م 162 ق.ت این شرکت را تعریف کرده ولی به نوع فعالیت آن اشاره نکرده است. با توجه به این که شرکت سهامی و تضامنی بر اساس مواد 2 ل.ا.ق.ت و 116 ق.ت برای انجام امور تجارتی تشکیل می‌گردند، پس این شرکت نیز برای امور تجارتی تشکیل می‌شود. ماهیت این شرکت ماهیتی دوگانه است با اوصاف و آثار متفاوت است. علت این دوگانگی این است که این شرکت ویژگی‌‌های شرکت‌‌های سرمایه را در کنار ویژگی‌های شرکت شخص دارا می‌باشد .این ماهیت دو گانه ممکن است بر رابطه مسئولیت شرکا و یا نحوه‌ی سرمایه‌گذاری در شرکت اثر گذارد.
در این شرکت‌ها سرمایه، فقط از طرف صاحبان سهام پرداخت می‌شود و شرکای ضامن با انجام کار و صنعت خود، اداره شرکت را بر عهده می‌گیرند و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می‌کنند. اگر مقداری از سرمایه را نیز تأمین کنند در حکم شریک صاحب سهم (سهامدار) بوده و سرمایه او نیز به صورت سهام خواهد بود.
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود
این شرکت از حداقل دو شریک تشکیل می‌شود و مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست(م94 ق.ت). در این شرکت بر خلاف دیگر شرکت‌‌های سرمایه، سرمایه شرکا به سهام تقسیم نمی‌شود، بلکه هر شریک درصدی از سرمایه را مالک است که به آن سهم‌الشرکه گفته می‌شود(م94 ق.ت). سهم‌الشرکه را نیز نمی‌توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد(م102 ق.ت). امکان تشکیل این شرکت با پذیره نویسی عمومی وجود ندارد و تشکیل شرکت بر اساس توافق شرکا با یکدیگر و بر حسب شرکتنامه صورت می‌گیرد.
مسئولیت هر شریک در مقابل قروض وتعهدات شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم‌الشرکه است که در شرکت سرمایه گذاری نموده‌اند(م94 ق.ت).
اصل محدود بودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه‌ی خود، یکی از اوصاف بنیادین شرکت‌های سرمایه به شمار می‌رود. این ویژگی در شرکت با مسئولیت محدود چنان مهم دیده شده که نام شرکت یاد شده، متضمن همان ویژگی اصلی، یعنی «مسئولیت محدود» است. این شرکت خصیصه‌ای خانوادگی یا حرفه‌ای دارد و شرکا حق دارند، از ورود اشخاص ناخواسته و غریبه به شرکت جلوگیری کنند.
1-4-2- شرکت‌های شخص

شرکت‌‌های شخص شرکت‌‌های هستند که شخصیت شرکا در آن از درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد و نه سرمایه و آورده‌ی آنها به شرکت. این شرکت‌ها قائم به اعتبار شخصی شرکا است و این اهمیت به شخصیت شریک از حیث روابط بین شرکا و برای طلبکاران نیز دارای اهمیت است.
انتقال سهم‌الشرکه‌ی شریک به اشخاص ثالث نیز فقط، با رضایت دیگر شرکا میسر است.
انواع شرکت‌های شخص به قرار ذیل می‌باشد :
1-4-2-1- شرکت تضامنی
سرمایه‌ی این شرکت به صورت سهم‌الشرکه است. بر اساس تعریف م 116 ق.ت؛ شرکت تضامنی بین دو یا چند شریک تشکیل می شود؛ شرکای شرکت تضامنی در برابر تعهدات شرکت متضامناً و به طور نامحدود مسئولیت دارند. «طلبکاران شرکت می‌توانند، علاوه بر دارایی شرکت به دارایی شخصی شرکا نیز تحت شرایطی به طور انفرادی یا جمعی، برای وصول طلب خود اقدام کنند». م 123 ق.ت انتقال سهم‌الشرکه این شرکت را به اتفاق آراء دانسته، آورده‌های این شرکت نقدی، غیر نقدی وهمچنین می‌تواند فعالیت باشد.
1-4-2-2- شرکت نسبی
این شرکت از جنبه‌‌های مختلف شبیه به شرکت تضامنی است. تنها تفاوت این شرکت با شرکت تضامنی این است که مسئولیت شرکا به نسبت آورده‌ی آنها به شرکت است.
م 183 ق.ت: «مسئولیت هر شریک پس از انحلال و تصفیه شرکت برای ادای دیون و قروض به نسبت سهم‌الشرکه خود از کل قروض در مقابل طلب‌کاران است».
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی
م 241 ق.ت گفته که این شرکت، حداقل از دو شریک تشکیل می‌شود که یکی دارای مسئولیت تضامنی و دیگری با مسئولیت محدود است. یک یا چند نفر از شرکا، دارای مسئولیت تضامنی‌اند و عده‌ای دیگر از شرکا، مسئولیتشان محدود به آورده آنهاست.
قانون تجارت برای تشکیل سرمایه، حداقل سرمایه را مشخص نکرده، بنابراین؛ سرمایه شرکت می‌تواند هر مبلغی باشد. علت این امر آن است که شرکت دارای شریک تضامنی است و شریک تضامنی به اندازه‌ی تمام دارایی خود مسئول پرداخت دیون شرکت است و می‌تواند، فقط فعالیت خود را به شرکت آورد ولی شریک با مسئولیت محدود، باید آورده نقد یا غیر نقد به شرکت آورد.
بر اساس م 144 ق.ت، مدیریت شرکت، با شرکای ضامن می‌باشد. بر اساس م 145ق.ت، شریک با مسئولیت محدود حق اداره شرکت را نیز ندارد. این منع به این منظور وضع شد، که اشخاص ثالث تصور نکنند که او در شرکت دارای مسئولیت تضامنی است.
فصل دوم :
سهم
در این فصل سعی در بررسی کلیاتی در خصوص سهام داریم. تعریف اصطلاحی و حقوقی سهم و تبیین ماهیت سهام از این جمله است. همچنین در این فصل انواع سهام و حقوق و تعهدات مربوط به سهام نیز مورد بررسی قرار گرفته می‌شود .
2-1- تعریف لغوی سهم
سهام در لغت معانی متفاوتی یافته است. عده‌ای آن را جمع تیر و به معنای تیرها و عده‌ای بهره، نصیب‌ها، حظها دانسته‌اند.
عده‌ای آن را نصیب و قسمت یا شانس تعریف کرده‌اند. همچنین سهم را اندازه‌ى شش ذرع در معاملات و مساحات مردم نیز دانسته‌اند.سهام را به معانی دیگر نیز تعبیر کرده‌اند؛ تیرى که در قمار با آن قرعه کشى کنند، قوسِ دائِره «خط مستقیم وصل کننده میان وتر و قوس دایره»، خط مستقیم وصل کننده میان رأس و مرکز دایره‌ى آن، یا سهم را نام ستاره آسمانى دانسته‌اند.
سهم، به معنای تیری که با کمان پرتاب می‌کنند نیز دانسته شده است.
در زبان پهلوی سهم به معنای ترس، وحشت، لرزیدن و ترسیدن بوده و به صورت سهمگین و سهمناک بکار میرفته است.
سهم، سهم الارث هر یک از ورثه، از ارثیه و نیز به معنای قرعه زدن تعریف شده است.
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی سهم
در «واژه نامه‌ی نوین» سهام متداول در فارسی را، نصیب‌ها، حظها، تعداد برگه‌‌های شرکت در کارخانه و جز آن، دانستهو «فرهنگ عمید»، اصطلاح سهم را چنین دانسته: سهام جمع سهم و به معنی برگ رسید مبلغی از سرمایه‌ی یک کارخانه یا شرکت گفته می‌شود و شرکت‌هایی که سرمایه‌ی آنها از فروش اوراق بهادار تشکیل می‌شود، شرکت سهامی گویند.
سهام در معنای اصطلاحی، از معنای ادبی خود چندان فاصله نگرفته و بیشتر به معنای نصیب و بهره می‌باشد. در اثبات این امر می‌توان به مواد قانون مدنی اشاره کرد، که سهم را در این معنا بکار برده، مثل مواد مربوط به ارث (مثلا سهم الارث) و شرکت (مثلا سهم‌الشرکه) و ……
تعریف حقوقی سهم را می‌توان در قوانین و دکترین حقوقی جستجو کرد.
سهم در ماده‌ی24 لایحه‌ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 چنین تعریف شده: «سهم قسمتی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه‌ی سهم سند قابل معامله ایست که نماینده‌ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد».
ایراد وارد بر این ماده این است که سهم را قسمتی از سرمایه‌ی شرکت می‌داند، در صورتی که سرمایه‌ی شرکت تجاری مستقل از آورندگان شرکا و مختص شرکت می‌باشد.
ماده‌ی 2 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345 مقرر داشته بود:
«اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه‌ی صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال است».
در این تعریف مفهوم حقوقی سهام مشخص نشده و سهام از اقسام اوراق بهادار دانسته شده است.
بند 2 م 1 قانون تشکیل شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 در تعریف سهم چنین مقرر نموده بود:
«سهم واحدی از سرمایه‌ی یک شرکت یا اتحادیه‌ی تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود».
ایراد وارد بر تعریف م 24 لایحه بر این تعریف نیز وارد است.
دکتر اسکینی در تعریف سهم بیان داشته‌اند:
«سهم در حقوق فرانسه 2 مفهوم دارد: مفهوم اول با مفهوم سهم‌الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی تطبیق دارد (تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و…)، یعنی آن حقی که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه‌ای که حق مزبور در آن نوشته شده است. قانون‌گذار ما این 2 مفهوم را از یکدیگر جدا کرده است. حق شریک در شرکت «سهم» و و ورقه‌ای که بیانگر این حق است «ورقه‌ی سهم» خوانده می‌شود».
نظر دکتراسکینی این است که سهم طلب سهامدار از شرکت است، در حالی که سهم طلب سهامدار نیست و با وجودی که سهم حق مالی است ولی حق دینی محسوب نمی‌شود که در این خصوص در مبحث ماهیت سهام در فصل سوم توضیحات بیشتر ارائه می‌شود. در عین حال باید گفت که ورقه‌ی سهم در تعین ماهیت و تعریف سهام نقشی ندارد و نمی‌توان سهام را با ورقه‌ی سهم تعریف نمود. ورقه‌ی سهم مشخِص آورده‌ی سهامدار در شرکت است و خصوصیات سهام مربوط به سهامدار از جمله میزان سهام، نوع سهام و… .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نویسنده‌ی دیگر نیز شبیه به تعریف قبل سهم را حق شریک در شرکت می‌داند:
«سهم 2 معنا دارد: یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و دیگری برگ بهادار که هم این حق را تایید می‌کند و هم نماینده‌ی آن است».
به نظر دکتر پاسبان سهم، حصه‌ی معین در سرمایه‌ی شرکت است:
«سهام به معنای حصه‌ی مشارکت هر شریک در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می‌شود، برای مثال حصه‌ی وراث در ماترک یا دارایی شریک در ملک مشاع و حقوق و تعهدات شرکا در شرکت همگی تحت عنوان سهم قابل شناسایی هستند، لکن هنگامی که اصطلاح سهم در حقوق شرکت‌های تجاری مد نظر باشد، معنایی خاص را افاده می‌کند که یکی از وجوه ممیزه‌ی شرکت‌های سهامی از شرکت‌های غیر سهامی محسوب می‌گردد. چرا که در این حوزه از حقوق، سهم به معنای بخشی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است که در مقابل سهم‌الشرکه به عنوان بخشی از سرمایه‌ی شرکت‌های غیر سهامی به کار میرود. سهم در شکل برگ سهم تجسم میابد که برگه‌ی مزبور، شمار سهم، ارزش اسمی آن و نیز سهم را معین می‌کند.
نویسنده‌ای دیگر با همین عقیده سهم را چنین بیان کرده‌اند:
«سهم معرف قسمتی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است، این حصه ممکن است آورده‌ی نقدی یا غیرنقدی باشد. سهم مال منقول است که به اعتبار آن نمی‌توان سهامدار را مالک مشاع در اجزای دارایی شرکت دانست، بلکه سهامدار، دارای حقوق یا تعهداتی است که وابسته به ورقه‌ی سهم بوده و ورقه‌ی سهم ایجاد شده بوسیله‌ی شرکت، معرف این حقوق و تعهدات است. سهم، قطعه‌ای از سرمایه‌ی یک شرکت است. هر سهم، نشان‌دهنده یا نماینده‌ی کوچکترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است».

نویسنده‌ای دیگر نیز با همین دیدگاه سهم را تعریف کرده‌اند:
«هرسهم معلوم می‌کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تا چه حد و حصری می‌تواند در اداره‌ی امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و حق رای، مشارکت داشته باشد و چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت به او متعلق است و در برابر شرکت اگر همه مبلغ

دسته‌ها: داغ ترین ها

دیدگاهتان را بنویسید