مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند۹۴- قسمت ۳

۲- بررسی طرح پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
۶-۲-۱- مزایای روش پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۶-۲-۲- معایب روش پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۶-۲-۳- نو آوری های این روش …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۶-۳- پیشنهاد و راهکار های آینده ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۶-۴- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۶-۵- تعریف اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
مراجع و منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- مقادیر هزینه الگوریتم فرا اکتشافی …………………………………………………………………………………………. ۱۵
جدول ۲-۲- نحوه پیک سایی در الگوریتم فرا اکتشافی ………………………………………………………………………………… ۱۶
جدول ۲-۳- الگوی مصرف انرژی لوازم خانگی …………………………………………………………………………………………. ۲۰
جدول ۲-۴- مقادیر حداقل تا حداکثر بار شبکه در توان های اکتیو و راکتیو ……………………………………………………. ۲۴
جدول ۲-۵- میزان تولید توان اکتیو و راکتیو در وزش باد با سرعت های مختلف ……………………………………………. ۲۴
جدول ۲-۶- مقادیر المان های تولیدی ………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
جدول ۲-۷- میزان کاراکتر های مصرف کننده …………………………………………………………………………………………….. ۲۴
جدول ۳-۱- استرا تژی بازی ترسو ها ………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
جدول ۳-۲- مقایسه بین سیستم های سنتی و شبکه های هوشمند ………………………………………………………………. ۴۴
جدول ۵-۱ – میزان نفوذ و هزینه ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- نمودار QoS …………………………………………………………………………………………………………………………… 8
شکل ۲-۲- نرخ شارژ و هزینه مشترکین ……………………………………………………………………………………………………….. ۹
شکل ۲-۳- نمودار انرژی بر حسب زمان در پروفیل مدیریت سمت تقاضا ………………………………………………………. ۱۰
شکل ۲-۴- مدل مورد بررسی جهت کاهش پیک بار …………………………………………………………………………………….. ۱۱
شکل ۲-۵- نمایش پیک سایی برای یک مصرف کننده …………………………………………………………………………………. ۱۲
شکل ۲-۶- شبکه مورد بررسی به منظور مدیریت سمت تقاضا با الگوریتم فرا اکتشافی ……………………………………… ۱۳
شکل ۲-۷- فلوچارت الگوریتم فرا اکتشافی …………………………………………………………………………………………………. ۱۴
شکل ۲-۸ – نتایج الگوریتم فرا اکتشافی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
شکل۲-۹- ساختمان هوشمند و ایستگاه شارژ PHEVs ………………………………………………………………………………. 16
شکل ۲-۱۰- نمایش کاهش پیک بار با تعداد متغیر ماشین برقی …………………………………………………………………….. ۱۷
شکل ۲-۱۱- شبکه مورد بررسی در قیمت گذاری پویا در بار های مختلف …………………………………………………….. ۱۸
شکل ۲-۱۲- نمایش مدیریت بار ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
شکل ۲-۱۳– نتیجه بدست آمده در طرح قیمت گذاری پویا در بار های مختلف ……………………………………………… ۲۱
شکل۲-۱۴- شبکه تولید پراکنده در مدیریت سمت تقاضا …………………………………………………………………………….. ۲۳
شکل ۲-۱۵- کاهش پیک بار در سرعت های مختلف وزش باد ……………………………………………………………………… ۲۵
شکل ۲-۱۶- شبکه دو طرفه جهت بررسی مدیریت سمت تقاضا ……………………………………………………………………. ۲۵
شکل ۲-۱۷- استراتژی مدیریتی در یک شبکه دو طرفه …………………………………………………………………………………. ۲۶
شکل ۲-۱۸ – نتایج بدست آمده از مدل سازی شبکه دو طرفه ……………………………………………………………………….. ۲۷
شکل ۲-۱۹- نحوه بهبود وضعیت توسط مشترکین در شبکه دو طرفه ……………………………………………………………… ۲۸
شکل ۲-۲۰ . شبکه مورد بررسی در قیمت گذاری پویا ………………………………………………………………………………….. ۲۹
شکل ۲-۲۱- نتایج بدست آمده با مدل قیمت گذاری پویا ………………………………………………………………………………. ۳۰
شکل ۳-۱- نمایی از یک شبکه هوشمند ………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
شکل ۳-۲- ساختار سلسله مراتبی شبکه های برق سنتی ………………………………………………………………………………… ۴۴
شکل ۳-۳- ساختار غیر متمرکز شبکه های توزیع هوشمند نیرو ………………………………………………………………………. ۴۴
شکل ۳-۴- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ …………………………………………………………………………. ۴۸
شکل ۳-۵- ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان و اﻃﻼﻋﺎت را در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﻨﺘﯽ ……………………………………………………………. ۴۹
شکل ۳-۶- ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان و اﻃﻼﻋﺎت را در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری هوشمند ………………………………………………………… ۵۰
شکل ۳-۷- روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ……………………………………………………………………… ۵۱
شکل ۳-۸- ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی AMR و AMI ……………………………………………………………………………………………. 52
شکل ۴- ۱ مدل سیستم پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
شکل ۴-۲- فلوچارت مدل پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
شکل ۵-۱ – انرژی مصرفی مشترکین …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
شکل ۵-۲- هزینه روزانه انرژی مشترکین ………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
شکل۵-۳- میزان انرژی مصرفی بر حسب زمان …………………………………………………………………………………………….. ۷۴
شکل ۵-۴- هزینه کل مشترکین …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
شکل ۵-۵ – رسم نقطه به نقطه جدول ۵-۱ …………………………………………………………………………………………………… ۷۶
چکیده
در این پایان نامه یک طرف تقاضا جدید پیشنهاد شده است که هر مصرف کننده مجهز به باتری و سلول خوردشیدی و ماشین برقی (PHEV ) می باشند . برای کاهش هزینه مصرف کنندگان از مدیریت سمت تقاضا DSM استفاده شده است که با توجه به متفاوت بودن هزینه انرژی در ساعات مختلف روز مشترکین از طریق سلول خوردشیدی در طول روز انرژی را در باتری ذخیره کرده و همچنین در طول ساعات کم مصرف ماشین برقی خود را شارژ می کنند و به دلیل اینکه از ماشین برقی یک ساعات بیشتر استفاده نمی شود مصرف کنندگان می توانند به صورت همزمان از انرژی ذخیره شده در باتری و PHEV خود استفاده کنند . نکته مهم که باید به آن توجه نمود این است که استفاده بدون برنامه از ماشین هیبریدی می تواند نتیجه عکس دهد و به افزایش پیک بار کمک کند تا کاهش آن ، بنابراین به دنبال روش کنترلی هستیم تا بتوان با بهره گرفتن از آن زمان مناسب شارژ و دشارژ ماشین را تعیین کرده تا کاربران بتوانند در ساعات غیر پیک ماشین خود را شارژ کرده و در ساعات پیک از انرژی ذخیره شده در ماشین و باتری سلول خورشیدی خود استفاده نمایند . در این روش پیشنهادی از تئوری بازی ها و بازی رقابتی بهره بردیم که بر اساس این بازی هر کاربر به دنبال استفاده از بهترین روش یا بهترین زمان برای شارژ و دشارژ ماشین خود میباشد و اگر نتواند روش مناسبی را انتخاب کند بر اساس قوانین بازی جریمه خواهد شد . همان طور که از نتایج شبیه سازی دیده میشود این طرح میتواند منجر به کاهش هزینه ، کاهش استفاده از سوخت فسیلی و همچنین کاهش پیک بار شود .
واژه‌های کلیدی: کاهش هزینه ، تئوری بازی، شبکه هوشمند ، بازی رقابتی، سلول خورشیدی وPHEV
فصل اول
مقدمه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

  •  
      1. مقدمه :

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *