مدل اندازه گیری کیفیت خدمات خرده فروشی RSQS صورت گرفته که در حوزه …

۱۰۰

۸۳٫۱

۲۳۶

کل

۷۳٫۸

۸۴

خرید نکرده

۱۰۰

۳۲۰

کل

۳-۴- آزمون تحلیل عاملی تاییدی
قبل از بررسی فرضیات لازم است از صحت مدل اندازه گیری کیفیت خدمات خرده فروشی (RSQS) اطمینان حا صل کنیم. در این بخش از تحلیل عاملی تاییدی (که با استفاده از برنامه LISREL انجام شده است) به منظور تایید صحت مدل اندازه گیری و سنجش روایی سازه پرسشنامه استفاده می کنیم.
در تحلیل عاملی تاییدی بایستی آماره χ۲ و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد . بدین صورت که مدلی مناسب است که دارای حالتهای بهینه ذیل باشد . آزمونχ۲ هر چه کمتر باشد بهتر است(چنانچه نسبت χ۲ به df کوچکتر از ۳ باشد، میزان χ۲ مقدار مناسب و پایینی است و مدل از تناسب نسبی برخوردار است. هرقدر که میزان χ۲ کم تر باشد و به عبارت دیگر نسبت χ۲ به df پایین تر باشد مدل از برازش بهتری برخوردار است و مناسب تر است)، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می دهد . آزمون GFI (Goodness of Fit Index) از ۹۰ درصد بایستی بیشتر باشد. آزمون RMSR (میانگین مجذور خطاهای مدل) اگر کمتر از ۰٫۰۸ باشد قابل قبول است و اگر کمتر از ۰٫۰۵ باشد خیلی خوب است، زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختلاف بین داده های مشاهده شده و داده های مدل است.
نتایج اجرای مدل حاکی از مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش و معناداری تحلیل عاملی مرتبه اول داده های کیفیت خدمات خرده فروشی است. نمودار ۱-۴ اولین مدل اندازه گیری کیفیت خدمات خرده فروشی را به همراه شاخص های مناسب بودن آن را نشان می دهد.
نمودار ۱-۴: اندازه گیری کیفیت خدمات خرده فروشی با استفاده از تحلیلی عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد
GFI= 0.92
همانطور که مشاهده می شود شاخص های مدل حاکی از برازش مناسب مدل است. مقدار χ۲میزان پایین و مناسبی است، در این مدل این نسبت در حدود دو برابر درجه آزادی می باشد، همچنین میزان RMSE برابر ۰٫۰۵۸ شده است که کمتر از ۰٫۰۸ است و نیز شاخص GFI، ۰٫۹۲ شده است که بیشتر از ۰٫۹ شده است، که این معیار های بدست آمده نشان دهنده مناسب بودن مدل است. به عبارت دیگر مدل مفهومی پژوهش تا میزان زیادی منطبق بر داده های مشاهده شده است. به عبارت دیگر قرار گرفتن هر کدام از گویه ها در قالب هر کدام از عوامل پنج گانه استخراج شده در مدل معنادار است و مدل تایید شده است.
۴-۴- بررسی فرضیات
۱-۴-۴- بررسی فرضیه اصلی
برای آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق یعنی کیفیت خدمات ارائه شده فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت است، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: µ۱۲
H1: µ۱≠µ۲
H0: کیفیت خدمات ارائه شده فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1: کیفیت خدمات ارائه شده فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir