مدل اندازه گیری کیفیت خدمات خرده فروشی RSQS صورت گرفته که در …

تحلیل عاملی اصطلاحی است کلی برای تعدادی از تکنیک های ریاضی و آماری مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرهای یک مجموعه معین. مساله اساسی تعیین این مطلب است که آیا یک مجموعه متغیر را می توان برحسب تعدادی از «ابعاد» یا «عامل های» کوچکتری نسبت به تعداد متغیرها توصیف نمود و هر یک از ابعاد ( عامل ها ) معرف چه صفت یا ویژگی است.
تحلیل عاملی تکنیکی است که کاهش تعداد زیادی از متغیرهای وابسته به هم را به صورت تعداد کوچکتری از ابعاد پنهان یا مکنون امکان پذیر می سازد. هدف عمده آن رعایت اصل اقتصاد و صرفه جویی از طریق کاربرد کوچکترین مفاهیم تبیین کننده به منظور تبیین بیشینه مقدار واریانس مشترک در ماتریس همبستگی است. مفروضه اساسی تحلیل عاملی این است که عامل های زیربنایی متغیرها را می توان برای تبیین پدیده های پیچیده به کاربرد و همبستگی های مشاهده شده بین متغیرها حاصل اشتراک آنها در این عامل ها است. هدف تحلیل عاملی تشخیص این عامل های مشاهده ناپذیر بر پایه مجموعه ای از متغیرهای مشاهده پذیر است. عامل، متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی نمره های اصلی متغیرهای مشاهده شده بر پایه فرمول زیر برآورد می شود:
Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp
که در آن W ها بیانگر ضرایب نمره عاملی و P معرف تعداد متغیرها است. این عامل ها، فی نفسه، سازه های فرضی یا نظری هستند که به تفسیر ثبات و هماهنگی در مجموعه داده ها کمک می کنند. بنابراین ارزش تحلیل عاملی این است که طرح سازمانی مفیدی به دست می دهد که می توان آن را برای تفسیر انبوهی از رفتار با بیشترین صرفه جویی در سازه های تبیین کننده، به کار برد.
برای اجرای یک تحلیل عاملی چهار گام اصلی ضرورت دارد :
الف: تهیه یک ماتریس همبستگی از تمام متغیرهای مورد استفاده در تحلیل و برآورد اشتراک ؛ در تهیه ماتریس همبستگی محقق باید تصمیم بگیرد که در قطر اصلی این ماتریس عدد ۱ یا عدد دیگری بگذارد .این عدد که اشتراک نامیده می شود، نشانگر نسبت واریانس مشترک بین هر متغیر و عامل ها است . مقداراشتراک بین صفر و ۱ تغییر می کند. اشتراک صفر حاکی از این است که عامل های مشترک هیچ تغییری را درمتغیر خاصی تبیین نمی کند، و اشتراک یک حاکی از این است که تمام تغییرات متغیر خاص توسط عامل های مشترک تبیین می شود.
ب: استخراج عامل ها؛ هدف مرحله استخراج عامل ها، به دست آوردن سازه های زیر بنایی است که تغییرات متغیرهای مورد مشاهده را موجب شده است (سرمد، ۱۳۸۰)
ج و د : انتخاب و چرخش عامل ها، و تفسیر و نامگذاری آنها؛ تمام عامل های استخراج شده مورد علاقه محقق نیست. هدف تحلیل عاملی تبیین پدیده های مورد نظر با تعداد کمتری از متغیرهای اولیه است . در وهله اول هدف تعیین تعداد عامل هایی است که در تحلیل نگه د اشته می شوند. بنابراین معمولاً ازملاک های ریاضی مانند ملاک کایزر یا آزمون اسکری کتل برای نگه داشتن عامل ها استفاده می شود .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است . امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیاراستفاده کنندگان قرار می گیرند.
در این فصل فرضیات اصلی و فرعی که در فصل اول مطرح شده است مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۴- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی
در این بخش ابتدا توزیع فراوانی ویژی های جمعیتی جامعه مورد نظر را تحت بررسی قرار می دهیم. تا از این طریق به یک دید کلی به نحوه توزیع جنسیت، سن، تحصیلات، شغل، میزان درآمد و دفعات خرید از فروشگاه ها بدست بیاوریم.
۱-۲-۴- جنسیت
همانطور که در جدول ۱-۴ مشاهده می شود ۳/۵۰ درصد از پاسخ دهندگان مرد و ۷/۴۹ درصد باقیمانده زن بوده اند.
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی جنسیت
۳/۵۰ ۳/۵۰ ۳/۵۰ ۱۶۱ مرد
۱۰۰ ۷/۴۹
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است