ماهیت مجازات های تکمیلی- قسمت ۴

نگارنده از این کتاب در راستای دریافت مفهوم حدود و تعزیرات در جهت تعیین ماهیت مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.
۶٫پورقهرمانی، بابک، (۱۳۸۸)، نگرشی بر مجازات های تتمیمی (تکمیلی)
در این مقاله ضمن تعریف مجازات های تکمیلی در خصوص مجازات تکمیلی اجباری و مجازات تکمیلی اختیاری توضیحاتی ارائه شده است، اما در زمینه دیگرمباحث مهم مجازات های تکمیلی هم چون ماهیت این مجازات ها سخنی به میان آورده نشده است.
۷،اسدیان، ترحم،(۱۳۸۱-۸۳)، نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره۵۹۰ مورخ ۱۵/۱۱/۷۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور،
در رأی وحدت رویه ی شماره۵۹۰ مورخ۱۵/۱۱/۷۲، به نوعی مابین مجازات های تکمیلی و مجازات های بازدارنده اختلاط صورت گرفته است، که در این مقاله این اختلاط مورد انتقاد قرار گرفته است، اما در نهایت در این مقاله تنها به انطباق مجازات تکمیلی و بازدارنده بر یکدیگر ایراد گرفته شده است و این انطباق را صحیح ندانسته است، اما در خصوص روشن ساختن ماهیت مجازات های تکمیلی سکوت اختیار کرده است.

  1. حسینی، محمد، (۱۳۸۷)، حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)

در این مقاله تعریف، انواع و پاره ای از احکام حدود وتعزیرات بیان شده است.
نگارنده از مقاله حاضر در راستای دریافت مفهوم و احکام حدود و تعزیرات جهت تعیین ماهیت و موجبات مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.
۹ میرزایی، هادی، (۱۳۸۸)، نگاهی بر مجازات های تعزیری و بازدارنده و مقایسه آن با اقدامات تأمینی و تربیتی
در این مقاله مجازات های تعزیری و بازدارنده وانواع مجازات های تعزیری توضیح داده شده است، لذا نگارنده از این مقاله در جهت تعیین ماهیت مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.
۱۰٫رضوانی، صادق، (۱۳۸۲)، تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده
در این مقاله توضیحاتی پیرامون تفاوت حدود و تعزیرات، تعریف تعزیرات و مجازات های بازدارنده و رابطه ی این دو مجازات ارائه شده است.لذا نگارنده از مقاله حاضر در راستای تبیین ماهیت و طبیعت مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.
۱۱٫پیروانی، سعیده، (۱۳۹۲)، جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی در فقه جزایی، (پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)
در این پایان نامه در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی بحث و بررسی صورت گرفته است، نگارنده از این منبع جهت دریافت مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی برای روشن ساختن طبیعت مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.

  1. رحیمی، الهام، (۱۳۹۲)، مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، (پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)

در این پایان نامه مجازات های بازدارنده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، نگارنده از منبع مذکور در راستای دریافت مفهوم مجازات های بازدارنده (تعزیرات حکومتی)، جهت تبیین ماهیت مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.

  1. قادری، صادق، (۱۳۹۱)، تحلیل حقوقی – جرم شناختی مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران، (پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)

از این پایان نامه جهت تبیین ماهیت و موجبات مجازات های تکمیلی با دریافت مفهوم مجازات های تبعی استفاده شده است.

  1. روش تحقیق

در انجام تحقیق مورد پیشنهاد، روش تحقیق تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای است که با مراجعه به کتابخانه اعم از واقعی و مجازی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
۷٫سامان دهی تحقیق
فصل بندی این پژوهش براین اساس خواهد بود که ابتدا ضمن بیان ویژگی های این اقدامات با تکیه بر قانون، تعریفی از این مجازات ها ارائه می گردد و نیز سابقه ی تقنینی این مجازات ها بیان می گردد.
در فصل دوم بررسی خواهد شد که اقدامات مذکور در قانون مجازات اسلامی که با عنوان «مجازات های تکمیلی» ذکر گردیده اند، ماهیاتاً گونه ای از واکنش های کیفری هستند یا غیرکیفری؛ ضمن روشن ساختن این موضوع و در نهایت قرار دادن این اقدامات در زمره ی گونه های غیر کیفری تعزیر، در فصل بعد ضمن بیان گونه های غیرکیفری تعزیر، یعنی اقدامات تأمینی و تأدیب، این موضوع بررسی خواهد شد که مجازات های تکمیلی در مفهوم کدامیک از آنها قرار می گیرد.
هم چنین با توجه به دسته بندی تعزیرات به تعزیرات شرعی و حکومتی، این موضوع تبیین خواهد شد که مجازات های تکمیلی جزء تعزیرات شرعی هستند و یا در ردیف تعزیرات حکومتی قرار می گیرند.
فصل دوم
تبیین مفاهیم و سابقه ی تقنینی مجازات های تکمیلی
جهت شناسایی ماهیت مجازات های تکمیلی به مفهوم شناسایی سرشت وچیستی این واکنش ها، ارائه ی تعریفی جامع و مانع از این اقدامات از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ جهت ارائه ی تعریف مجازات های تکمیلی بیان ویژگی ها و مصادیق اینگونه اقدامات درخور توجه است؛ تعریف می بایست به گونه ای باشد که مبین ویژگی های بارز این مجازات ها باشد به گونه ای که بتوان حدود و ثغور این مجازات ها را از سایر اقدامات مشابه به درستی روشن ساخت.
مبحث اول: مفهوم مجازات های تکمیلی و ماهیت آنها
جهت بررسی ماهیت مجازات های تکمیلی، می بایست مشخص گردد که مقصود نگارنده از «ماهیت» چیست، یعنی تبیین این موضوع که، نگارند

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ه در پژوهش حاضر درصدد روشن ساختن چه وجهی از ابعاد مجازات های تکمیلی می باشد.
هم چنین با ارائه تعریفی جامع وکامل از مجازات های تکمیلی می بایست حدود و ثغور این مجازات ها نسبت به مفاهیم مشابه روشن گردد، تا بتوان ماهیت این گونه اقدامات را به درستی روشن ساخت.
لذا در این مبحث طی دو گفتار تعریف مجازات های تکمیلی و مفهوم ماهیت ارائه می گردد.
گفتاراول: تعریف مجازات تکمیلی
در راستای شناسایی ماهیت مجازات های تکمیلی، همانگونه که ذکر گردید بیان معنی و مفهوم این مجازات ها از اهمیت به سزایی برخوردار است، چرا که ابتدا می بایست با روشن ساختن مفهوم این مجازات ها و بیان تعریفی جامع و مانع از مجازات های تکمیلی، چارچوب ممیزه ی این مجازات ها را از سایر مجازات ها و اقدامات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی، روشن ساخت.
لذا در این گفتار نگارنده ضمن بیان تعاریف ارائه شده از مجازات های تکمیلی در منابع مختلف، در نهایت با بیان ویژگی های این مجازات ها، تعریفی کلی از این دسته از اقدامات ارائه می دهد.