تحقیق دانشگاهی – طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی- قسمت ۷۱

حسن پور، اکبر؛ و عباسی، طیبه. (۱۳۸۸). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (جلد اول). تهران: انتشارات یکان.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ و آذر، عادل. (۱۳۸۹). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار-اشراقی.
ساروخانی، باقر. (۱۳۸۲). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (جلد دوم). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سرمد، زهره؛ حجازی، الهه؛ و بازرگان، عباس. (۱۳۸۴). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارت سپهر.
سروش، عبدالکریم. (۱۳۷۶). درسهایی در فلسفه علم الاجتماع (چاپ دوم). تهران: نشر نی.
سید امامی، کاووس. (۱۳۸۶). پژوهش در علوم سیاسی(رویکردهای اثبات گرا، تفسیری و انتقادی). تهران: دانشگاه امام صادق.
شاه آبادی، ابوالفضل؛ کشته کریم، محمد حسین؛ و محمودی، عبدالله. (۱۳۸۱). بررسی عوامل مؤثر بر فرار مغزها(مطالعه موردی ایران). پژوهشنامه بازرگانی(۳۹)، ۴۰-۸۱٫
شعبانلو، رحیم. (۱۳۸۰). بررسی گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور. رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
طیبی، سید کمیل؛ عماد زاده، مصطفی؛ و حصوری، هاجر رستمی. (۱۳۹۰). اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه. پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، ۱(۲)، ۷۱-۹۴٫
عسگری، حشمت اله؛ تقوی، مهدی؛ عسکری، منوچهر؛ و شاکری، عباس. (۱۳۸۷). بررسی علل فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای OECD در قالب مدل جاذبه. فصلنامه اقتصاد مقداری، ۵(۲)، ۱-۲۲٫
عسگری، حشمت اله؛ و تقوی، مهدی. (۱۳۸۹). رویکردی نوین به مسأله‌ی فرار مغز ها و نقش آن در انباشت سرمایه‌ی انسانی در کشورهای مبدأ. مجله تحقیقات اقتصادی(۹۰)، ۹۵-۱۱۸٫
فقیهی، ابوالحسن؛ و علیزاده، محسن. (۱۳۸۴). روایی در تحقیق کیفی. فرهنگ مدیریت(۹)، ۵-۱۹٫
فلیک، اووه. (۱۳۸۷). درآمدی بر تحقیق کیفی (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نشر نی.
کریپندورف، کلوس. (۱۳۹۰). تحلیل محتوا: مبای روش شناسی (ترجمه هوشنگ نایبی). تهران: نشر نی.
مقیمی، سید محمد. (۱۳۸۶). سازمان و مدیریت (رویکرد پژوهشی). (چاپ پنجم). تهران: انتشارات ترمه.
هومن، حیدر علی. (۱۳۹۰). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.

ب. منابع لاتین

Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York: Free Press.
Aaker, D. (2002). Building Strong Brands. London: Simon & Schuster UK Ltd.
Aaker, D., & Joachimsthaler, E. (2000). Brand Leadership. London: Free Press.
Ambler, T. (1992). Need to Know Marketing. London: Century Business.
Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The Employer Brand. Journal of Brand Management, 4, 158–۲۰۶٫
Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411−۴۲۳٫
Ary, D., Jacobs, L. C., & Razavieh, A. (2002). Introduction to Research in Education. Belmont: Wadsworth.
Aurand, T. W., Gorchels, L., & Bishop, T. R. (2005). Human Resource Management’s Role in Internal Branding: An Opportunity for Cross-Functional Brand Message Synergy. Journal of Product and Brand Management, 14(3), 163-169.
Backhaus, K. B., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and Researching Employer Branding. Career Development International, 9(4&5), 501–۵۱۷٫