طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی- قسمت ۶۸

۳٫۵۰

۳٫۴۷

۳٫۶۴

۳٫۹۲

مطابق جدول ۴-۱۵ ملاحظه می‌شود که نمره این بُعد در میان افراد با بازه‌ی سنی بالای ۲۵ بیشتر است و در میان افراد با بازه‌ی سنی زیر ۲۰ کمترین نمره را دارد. دقت به گزاره‌ها و مقایسه میانگین نمرات پاسخ‌های داده شده به هر گزاره، درک قوی‌تری از تفاوت میان نخبگان دانشجویی با توجه به سنشان می‌دهد.
۴-۴٫ خلاصه فصل چهارم
در این فصل با تکیه بر روش شناسی ارائه شده در فصل سوم تلاش بر پاسخ دهی به پرسش های پژوهش متمرکز بوده است. در ادامه این پرسش‌ها مطرح و چگونگی رسیدن به پاسخ برای هر یک از این‌ها ارائه می‌شود.
۴-۴-۱٫ پرسش اول
پرسش: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟
گزینه‌ها طی مقیاس های اسمی به پاسخ‌دهندگان داده شد و از آن‌ها خواسته شد گزینه‌های دلخواه را انتخاب کنند. گزینه‌ها عبارت بودند از: تلفن مستقیم از سازمان، سفارش دوستان و آشنایان، وب‌سایت اینترنت، روزنامه، آگهی های اینترنتی، ایمیل از آن سازمان، تلویزیون، رادیو. جدول ۴-۴ فراوانی انتخاب شدن هر یک از گزینه‌ها را نشان می‌دهد.
۴-۴-۲٫ پرسش دوم
پرسش: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟
طی یک طرح کیفی و با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی ابتدا با ۳۱ فرد مصاحبه‌های بدون ساختار انجام شد. نتیجه کدگذاری شاخصی با ۴۶ گزاره بوده است. از این شاخص در مرحله‌ی کمّی استفاده شد و با تحلیل عاملی اکتشافی الگویی با هشت بُعد شناسایی گردید. ابعاد نامگذاری شدند و جهت تعیین برازش و نیکویی آن تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. سرانجام الگوی نهایی شده از ارزش پیشنهادی کارفرما در جدول ۴-۷ آورده شده است.
۴-۴-۳٫ پرسش سوم
پرسش: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن تفاوتی در بیان ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما وجود دارد؟
برای این پرسش فرضیه‌ای نیز مطرح شد که به این صورت می‌باشد:
فرضیه: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوتی از لحاظ ویژگی‌های رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن وجود دارد.
این فرضیه برای هر ویژگی شکسته شد. در ادامه این فرضیه به تفکیک هر متغیر ارائه می‌شود:
۴-۴-۳-۱٫ رشته‌ی تحصیلی
فرضیه صفر: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوتی از لحاظ رشته تحصیلی وجود ندارد.
فرضیه یک: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوتی از لحاظ ویژگی‌های رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن وجود دارد.
برای برررسی فرضیه از آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمرینف برای دوگروه مستقل استفاده شد. دو رشته‌ی تحصیلی وجود داشت: فنی و مهندسی، و غیرفنی و مهندسی. مطابق نتایج این آزمون، مقدار آماره Z برای سه بُعد روابط اجتماعی، جو کاری و موقعیت جغرافیایی در سطح خطای پنج درصد معنی دار بدست آمد(جداول ۴-۸، ۴-۹ و ۴-۱۰).
بنابراین فرضیه یک، در سه بُعد روابط اجتماعی، جو کاری و موقعیت جغرافیایی پذیرفته می‌شود. میان نخبگان دانشجویی در بیان این سه بُعد از لحاظ رشته‌ تحصیلی تفاوت وجود دارد.
۴-۴-۳-۲٫ وضعیت تأهل
فرضیه صفر: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوتی از لحاظ وضعیت تأهل وجود ندارد.
فرضیه یک: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوتی از لحاظ وضعیت تأهل وجود دارد.
برای برررسی فرضیه از آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمرینف برای دوگروه استفاده شد. دو گروه مجرد و متأهل وجود داشت مطابق نتایج، مقدار آماره Z برای هیچ گروه معنی دار بدست نیامد. یعنی تفاوتی بین نخبگان دانشجویی از این حیث یافت نشد.
بنابراین فرضیه صفر، بصورت کامل پذیرفته و فرضیه یک رد می‌شود.
۴-۴-۳-۳٫ میزان درآمد خانواده
فرضیه صفر: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوتی از لحاظ میزان درآمد خانواده وجود ندارد.
فرضیه یک: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوتی از لحاظ میزان درآمد خانواده وجود دارد.
برای برررسی فرضیه از آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس[۱۶۲] برای چند گروه مستقل استفاده شد. مقدار آزمون کای‌اسکوئر در سطح خطای یک درصد برای چهار بُعد روابط اجتماعی، جو کاری، آموزش و یادگیری، و منطقه جغرافیایی معنی‌دار بدست آمد(جداول ۴-۱۱، ۴-۱۲، ۴-۱۳، ۴-۱۴).
بنابراین، فرضیه یک برای چهار بُعد روابط اجتماعی، جو کاری، آموزش و یادگیری، و منطقه جغرافیایی پذیرفته می‌شود. میان نخبگان دانشجویی در بیان این چهار بُعد از لحاظ میزان درآمد خانوادگی تفاوت وجود دارد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.