پژوهش – طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی- قسمت ۵۴

۴-۳-۷٫ پاسخ به پرسش سوم

پرسش: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن تفاوتی در بیان ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما وجود دارد؟
برای این پرسش فرضیه‌ای نیز مطرح شد که به این صورت می‌باشد:
فرضیه: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوتی از لحاظ ویژگی‌های رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن وجود دارد.
جهت تعیین نمودن وجود یا عدم وجود تفاوت میان نخبگان دانشجویی، ابتدا نرمال بودن توزیع داده‌ها با انجام آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد تا آزمون های متناسب برای این مهم انتخاب گردد. ابتدا نرمال بودن داده‌ها تعیین شد. سپس جهت بررسی فرضیه با توجه به چهار متغیر رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن شکسته شد. در ادامه مراحل پاسخ به این پرسش ارائه می‌گردد.
براین اساس فرضیه‌های صفر و یک برای توزیع نرمال داده‌ها عبارت است از:
فرضیه صفر H0: داده‌ها دارای توزیع نرمال است.
فرضیه یک H1: داده‌ها دارای توزیع نرمال نیست.
نتایج نشان داد که مقدار آماره تمامی گزاره‌های پرسش‌نامه در سطح کوچکتر از یک درصد معنی‌دار است(پیوست). بنابراین با ۹۹درصد اطمینان H1 تأیید می‌شود. یعنی توزیع در بین نمونه با توزیع آن در جامعه نرمال نبوده و تفاوت معنی‌داری بین فراوانی‌های مشاهده شده و فراوانی‌های مورد انتظار وجود دارد. همان طور که در فصل پیش خاطر نشان شد در صورت نرمال نبودن توزیع داده‌ها از آزمون‌های ناپارامتری استفاده می‌شود.
۴-۳-۷-۱٫ انجام آزمون ناپارامتری برای متغیر رشته‌ی تحصیلی
برای برررسی تفاوت میان پاسخ‌دهندگان با توجه به این متغیر از آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمرینف برای دو گروه استفاده شد. دو رشته‌ی تحصیلی وجود داشت: فنی و مهندسی، و غیر فنی و مهندسی. مطابق نتایج این آزمون، مقدار آماره Z برای سه بُعد «روابط اجتماعی»، «جو کاری» و «موقعیت جغرافیایی» در سطح خطای پنج درصد معنی‌دار بدست آمد(پیوست). یعنی نخبگان دانشجویی با رشته های تحصیلی متفاوت در بیان این سه بُعد، با هم تفاوت داشته اند.
۴-۳-۷-۱-۱٫ توصیف تفاوت در بیان بُعد روابط اجتماعی
مقدار آماره‌ی Z برای این بُعد ۰٫۱۹ بدست آمد که بیانگر معنی‌دار بودن تفاوت میان نخبگان دانشجویی با دو رشته فنی ومهندسی و غیر فنی ومهندسی در بیان این بُعد می‌باشد. برای مقایسه بیان این دو گروه، میانگین نمرات پاسخ به هر کدام از گزاره‌های این بُعد به تفکیک این دو گروه در جدول ۴-۸ آورده شده است. این امر با SPSS 19 انجام گرفت. طیف لیکرت مورد استفاده عبارت است از: ۱=بسیار مخالفم، ۲= مخالفم، ۳= نظری ندارم، ۴= موافقم ، ۵=بسیار موافقم.

جدول ۴-۸٫ میانگین نمرات پاسخ‌های نخبگان دانشجویی به هر گزاره از بُعد روابط اجتماعی به تفکیک رشته تحصیلی
گزاره‌ها رشته تحصیلی
فنی و مهندسی غیرفنی و مهندسی
۶٫مایلم زیر دستم فردی تحصیل کرده باشد. ۳٫۵۹ ۲٫۸۳
۷٫دوست دارم مدیرم زیاد مسن نباشد. ۳٫۶۲ ۴٫۰۲
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است