پژوهش دانشگاهی – طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی- قسمت ۴۸

۳٫۳۱

بُعد هشتم

۳۹٫ سازمان براساس خلاقیت فرد به او پاداش دهد.

۰٫۶۲۳

۳٫۹۳

۴۰٫ برایم مهم است مورد قدرشناسی مدیران و همکارانم قرار بگیرم.

۰٫۶۲۱

۴٫۱۲

۴-۳-۵-۳٫ نامگذاری ابعاد شناسایی شده
ابعاد شناسایی شده نامگذاری شدند. نامگذاری بر اساس درکی که از مجموعه‌ی گزاره‌های هر بُعد استنباط می‌شد صورت گرفت. گزاره‌های بُعد اول بر ویژگی‌های افراد سازمانی شامل زیردستان، همکاران، ناظران و مدیران دلالت داشت؛ به علاوه گزاره‌ها بر چگونگی ارتباط بین این افراد نیز دلالت می‌کردند. از این جهت این بُعد «روابط اجتماعی» نامگذاری شد.
گزاره‌های بُعد دوم غالباً بر علاقه فرد به شغل دلخواه دلالت دارد که شامل علاقه به شغل پاداش محور، داشتن شغل تخصصی، داشتن شغل نظارتی و مدیریتی، شغل چالشی و خلاقانه، و علاقه به انجام وظایف بصورت غیرگروهی بوده است. همچنین علاقه به داشتن رتبه سازمانی بالا، وجود فرصت‌های شغلی، و موفق بودن سازمان نیز از گزاره‌ها استباط می‌شود. از این جهت این بُعد «شرایط شغلی» نامگذاری شد.
گزاره‌های بُعد سوم بر علاقه شخص بر عدم تنوع قومیتی افراد سازمان، علاقه شخص به ساعات کاری عرف و منطقی، وجود جو رقابتی و قانون‌مند، علاقه به تعیین شده بودن وظایف کاری، و علاقه به وجود کار سازمان تکنولوژیک دلالت داشت. از این جهت این بُعد «جو کاری» نامگذاری شد.
گزاره‌های بُعد چهارم بر چگونگی آموزش‌ها در سازمان و علاقه شخص به خودیادگیری دلالت نمودند. این بُعد «آموزش و یادگیری» نامگذاری شد.
دوگزاره‌ی بُعد پنجم به حقوق و دریافتی ماهانه افراد اشاره می‌کند که به صورت «درآمد ماهانه» نامگذاری شد. گزاره‌های بُعد ششم نیز به علاقه شخص به کار شهر صنعتی و بزرگ، و کار در شهری که از نظر فرهنگی و اقلیمی با شخص سازگار باشد، اشاره داشت. از این جهت این بُعد «موقعیت جغرافیایی» نامگذاری شد.
گزاره‌های بُعد هفتم بیان‌گر پاداش‌دهی به صورت مالی و پاداش‌دهی براساس مدت زمان اضافه کاری بوده است. براین اساس بصورت «پاداش‌دهی بیرونی» نامگذاری گردید. گزاره‌های بُعد هشتم نیز بر علاقه بر پاداش‌دهی براساس خلاقیت فردی و مورد تقدیر و تحسین افراد سازمانی قرار گرفتن دلالت داشت. در این راستا این بُعد بصورت «پاداش‌دهی درونی» نام‌گذاری شد.
۴-۳-۶٫ نهایی سازی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما
۴-۳-۶-۱٫ انجام تحلیل عاملی تأییدی
به منظور تأیید ابعاد و گزاره‌های الگوی ارزش پیشنهادی تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. برای این‌کار از نرم‌افزار Lisrelz8.80 استفاده شد. نمودار مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب و پارامترهای بدست آمده، الگوی مفهومی تحقیق را نشان می‌دهد. مطابق آن، تمامی گزاره‌ها به غیر از گزاره‌ی اول و دوم بر یکدیگر تأثیر معنادار دارند؛ زیرا مقدار آزمون معناداری تک تک آن‌ها از عدد ۲ بزرگتر و از عدد ۲- کوچکتر است(پیوست).
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۴-۶ که از خروجی نرم افزار لیزرل بدست آمدهاند، ملاحظه میشود که الگوی این پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار می‌باشد.

جدول ۴-۶٫ شاخص های برازندگی الگوی نهائی تحقیق
شاخص های برازندگی نماد مقدار بدست آمده حداقل مقدار مناسب
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir