فایل دانشگاهی – طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی- قسمت ۲۵

۷

پاداش‌دهی بیرونی

۲

۰٫۷۳۳

۸

پاداش‌دهی درونی

۲

۰٫۷۲۳

مطابق جدول ۳-۲ ضریب پایایی محاسبه شده برای هر کدام از ابعاد بالای ۰٫۷ است و با توجه به اینکه این مقدار حداقل ضریب پایایی توصیه شده است، می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده است.

۳-۴٫ خلاصه فصل سوم

گردآوری داده‌ها در این پژوهش طی دو مرحله‌ی متوالی انجام گرفت. در مرحله اول با رویکرد استقرایی مصاحبه‌های بدون‌ساختار با دانشجویان عضو بنیاد ملی نخبگان استان مازندران انجام شد. مصاحبه‌ها برروی متن آورده و تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. از مرحله اول شاخصی با ۴۶ گزاره استخراج شد. در مرحله کمّی ابتدا پرسش‌نامه‌ای شامل این ۴۶ گزاره، سوالات جمعیت شناختی، و سوالی در باب مجاری ارتباطی دلخواه با سازمان تهیه شد. این پرسش‌نامه میان دانشجویان عضو بنیاد ملّی نخبگان استان مازندران توزیع گردید.
جهت پاسخ به پرسش اول (نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟) گزینه‌ها به نخبگان دانشجویی ارائه شد و از آن‌ها خواسته شد تا مطلوب‌ترین‌ها را انتخاب کنند.
جهت پاسخ به پرسش دوم (نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟) ابتدا آزمون تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد و طی آن ابعادی شناسایی و نامگذاری شدند. سپس آزمون تحلیل عاملی تأییدی به‌جهت تأیید این ابعاد انجام شد و نیکویی این ابعاد مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام الگویی با نام ارزش پیشنهادی کارفرما ارائه گردید.
برای پرسش سوم (آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن تفاوتی در بیان ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما وجود دارد؟) فرضیه‌ای به این صورت تهیه شده بود: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوتی از لحاظ ویژگی‌های رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن وجود دارد.
این فرضیه برای هریک از این ویژگی‌ها شکسته شد. نرمال بودن داده‌ها تحقیق شد و جهت تعیین تفاوت در بیان نخبگان دانشجویی با توجه به ویژگی‌های رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن آزمون مناسب انجام شد.

فصل چهارم

 
فصل چهارم
توصیف وتجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه
این پژوهش در دومرحله انجام شد. در ادامه نتایج تجزیه و تحلیل هر مرحله‌ی پژوهش ارائه و شرح داده می‌شود.
۴-۲٫ مرحله اول
در مرحله‌ی اول با نخبگان دانشجویی مصاحبه شد. در ابتدا مصاحبه شوندگان از منظر ویژگی‌های جمعیت شناختی توصیف و سپس نتایج کدگذاری باز ارائه گردید و به متعاقب آن پرسشنامه‌ی تنظیم شده برای سنجش ارزش پیشنهادی کارفرما ارائه شد.
۴-۲-۱٫ توصیف جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
برای ۳۱ مصاحبه انجام شده با استفاده از SPSS 19، فراوانی و درصد فراوانی ویژگی‌‌های جمعیت شناختی مصاحبه‌شوندگان محاسبه شد که در جداول و نمودار های ۴-۱ نشان داده شده است. غالب مصاحبه شوندگان مَرد (جدول و نمودار ۴-۱-الف) و دارای سن بین ۲۰ تا ۲۴ بودند(جدول و نمودار ۴-۱-ب). تقریباً نیمی از افراد در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و نیم دیگر در مقطع کارشناسی بودند(جدول و نمودار ۴-۱-پ). غالب مصاحبه شوندگان در رشته فنی و مهندسی مشغول به تحصیل بودند(جدول و نمودار ۴-۱-ت). پرتکرارترین بازه‌ی معدل مصاحبه‌شوندگان بین هفتده تا هجده اتفاق افتاد(جدول و نمودار ۴-۱-ث).
جدول ۴-۱-الف. جنسیت مصاحبه شوندگان

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است