سامانه پژوهشی – طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی- قسمت ۲۰

روش این پژوهش نیز بر اساس کدگذاری باز و با استفاده از مدل ارائه شده توسط پاندیت[۱۲۳](۱۹۹۶) طراحی شده است. مدل پاندیت برای این پژوهش تعدیل شد و روش این پژوهش را نشان می‌دهد(شکل۳-۲).
خیر
بررسی کفایت نظری
طراحی ابزار گردآوری داده‌های میدانی
نمونه گیری نظری
تحلیل محتوای کیفی برای داده‌ها
پایان پژوهش
بله
شکل۳-۲: مدل پاندیت، تعدیل شده برای این طرح پژوهش
بر اساس شکل۳-۲، مراحل انجام این تحقیق به شرح زیر است:
۳-۲-۳-۱٫ انتخاب نمونه
نمونه گیری در این مرحله به روش نظری انجام شده است. نمونه‌گیری نظری توسط گلیسر و استراوس ابداع شد(فلیک، ۱۳۸۷: ۱۳۸). نمونه گیری نظری عبارت است از: «فرایند گردآوری داده‌ها برای نظریه‌پردازی که از این طریق تحلیل‌گر بطور همزمان داده‌هایش را گردآوری، و کدگذاری و تحلیل می‌کند و تصمیم می‌گیرد چه داده‌هایی را در مرحله‌ی بعد گردآوری و آن‌ها را کجا پیدا کند، تا بدین وسیله نظریه‌اش را در حین شکل‌گیری تدوین کند»(گلیسر و استراوس، ۱۹۶۷ به نقل از فلیک، ۱۳۸۷: ۱۳۸). به عبارتی تحلیل‌گر دایم در حال کدگذاری است تا به جایی برسد که دیگر مفاهیم جدیدی برای کدگذاری وجود ندارد.
براین اساس و به جهت انجام نمونه‌گیری نظری و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز ابتدا نام و شماره تماس عده‌ای دانشجو از بنیاد ملی نخبگان استان مازندران اخذ شد. ابتدا با ده نفر از این دانشجویان مصاحبه چهره به چهره صورت گرفت و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار انجام شد. سپس با ده دانشجوی دیگر مصاحبه و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به دلیل نرسیدن به کفایت نظری برای بار سوم با شش دانشجوی دیگر مصاحبه و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آن‌جایی که باز هم داده‌ها به حد کفایت نظری نرسیده بودند با پنج دانشجوی دیگر مصاحبه شد. این بار داده‌ها حد کفایت نظری را اشباع کردند و مصاحبه‌ها متوقف شدند. درمجموع سی‌ویک مصاحبه صورت گرفت. صدای مصاحبه شوندگان ضبط شد.
۳-۲-۳-۲٫ گردآوری داده‌ها
برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های بدون ساختار بصورت چهره به چهره استفاده شد. واحد اندازه‌گیری هر داده فرد بوده است.
۳-۲-۳-۳٫ ساماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
از آن‌جایی که این مرحله از پژوهش با هدف اکتشافی دنبال شد، مصاحبه‌ها بصورت باز و بدون ساختار جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. پتون[۱۲۴](۱۹۹۰) بر عدم وجود سرفصل‌های از پیش تعیین شده برای انجام مصاحبه‌ها تأکید می‌کند تا خطاهای کلیشه‌ای به حداقل و گرد‌آوری اطلاعات صحیح حداکثر شود(وایلدن[۱۲۵] و دیگران، ۲۰۱۰). به همین دلیل سوالات از پیش تعیین نشده بودند. سوالاتی از قبیل: به چه شغلی تمایل دارید و آن چه ویژگی‌هایی دارد؛ سازمان مورد علاقه‌ی شما باید چگونه باشد؛ و… . مصاحبه‌ها بر روی کاغذ آورده شد و کدگذاری انجام شد.
۳-۲-۳-۴٫ مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳-۲-۳-۴-۱٫ انجام کدگذاری: کدگذاری(کدگذاری باز) انجام گرفت و براساس آن مفاهیم و مقوله‌ها شناسایی شدند.
۳-۲-۳-۴-۲٫ جهت انجام طرح کمّی پژوهش، شاخصی با ۴۶ گزاره متناسب با تمام مقوله‌های شناسایی شده تهیه شد.
۳-۲-۳-۵٫ بررسی کفایت نظری
همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد نمونه‌گیری به طریق نظری انجام گردید که مطابق آن نمونه‌گیری آن‌قدر ادامه می‌یابد تا مفهوم جدیدی، شناسایی نشود؛ بدین معنی که داده‌ها به حد کفایت نظری برسند.
۳-۲-۴٫ روایی[۱۲۶] و پایایی[۱۲۷]
روایی و پایایی، دو مفهوم مهمی هستند که باید حین انجام پژوهش مورد توجه واقع شوند، زیرا عینیت و اعتبار پژوهش از این دو مفهوم نشئت می‌گیرند(سیلورمن[۱۲۸]،۲۰۰۴: ۲۸۳).
۳-۲-۴-۱٫ روایی
با وجود این که معیار روایی ریشه در پارادایم اثبات گرایی و کمّی دارد محققان کیفی می‌توانند با تعریف مجدد این معیار بر مبنای هستی شناسی و روش شناسی تفسیری از آن در جهت ارتقاء باور پذیری و قابل دفاع بودن تحقیق خود بکار بگیرند(فقیهی و علیزاده، ۱۳۸۴).
دانایی‌فرد و دیگران(۱۳۸۸: ۱۷۶) در باب روایی پژوهش‌های کیفی می‌نویسند: «در تحقیقات کیفی مطالعه با بررسی‌ای دارای روایی است که به‌طور واقعی موضوعی که ادعا می‌شود بررسی شده است را بررسی کند. … در تحقیقات کیفی توجه به روایی تفاسیر است یعنی آیا این نتیجه گیری پژوهش‌گر که براساس یافته‌های پژوهش، x عامل اصلی مسأله است یا خیر، و دارای روایی است یا خیر. براساس یافته‌های پژوهش مشارکت و درگیری افراد دیگر همکاران، مصاحبه‌شونده‌ها، قضاوت خبرگان و غیره در مورد روایی تفسیر داده‌های مصاحبه‌های پژوهشی کیفی بسیار اساسی است. ریزن و روان(۱۹۸۱: ۲۴۳) به این نتیجه رسیدند که تنها معیار صحت یک تفسیر، بین‌الاذهانی بودن آن است؛ یعنی گروهی از افراد که دارای جهان مشابهی شوند»(دانایی‌فرد و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۷۶). در بحث ارزیابی تحقیق کیفی به مسئله‌ی اعتبار بیش از پایایی توجه می‌شود(فیلک،۱۳۸۷: ۴۱۴)، چون ارزیابی یا سنجش آن سخت‌تر از پایایی است(آری[۱۲۹] و دیگران، ۲۰۰۲: ۲۶۷) و همچنین طرح های کیفی بطور عمیق‌تری به بررسی پدیده می‌پردازند که این امر نیاز بیشتری به تعیین روایی مناسب دارد. براین اساس از استراتژی‌های ارائه شده توسط دنزین و لینکلن[۱۳۰](۲۰۰۰: ۳۰۳) جهت تعیین روایی پژوهش استفاده شد(نیکرک[۱۳۱]

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

، ۲۰۰۹). در زیر استراتژی های قابل استفاده در این طرح پژوهش آورده می‌شود:
ذخیره داده‌ها[۱۳۲]: صدای مصاحبه‌شوندگان ضبط گردید که امکان پیاده‌سازی دقیق مصاحبه را بصورت متن فراهم آورد.
زبان[۱۳۳] مورد استفاده در متن مورد تجزیه و تحلیل: گفته‌های مصاحبه شونده بدون تغییر و به زبان فارسی نوشتاری تایپ گردید.
رویه کدگذاری: کدگذاری براساس تحلیل محتوای کیفی به جهت دسته بندی و طبقه بندی مفاهیم انجام شد.
زمینه کاری انجام مصاحبه‌ها: زمینه جمع‌آوری داده‌ها باید طوری باشد که مصاحبه‌شوندگان احساس راحتی کنند. در این پژوهش سعی شد در فضایی دور از حواس پران‌ها مصاحبه‌ها انجام شد.
۳-۲-۴-۲٫ پایایی
کریپندورف(۱۳۹۰: ۱۷۵) در مورد پایایی پژوهش‌های کیفی می‌نویسد: «پایایی ارزیابی این عمل است که هر طرح تحقیقی، هر بخشی از آن و هر داده‌ای که حاصل آن است تا چه حد معرف تغییرات در پدیده‌های واقعی است تا شرایط بیرونی و اضافی سنجش، ویژگی‌های منحصر به فرد پنهان تحلیل‌گران منفرد و اربی‌های پنهان نحوه‌ی عمل». فلیک(۱۳۸۷: ۴۱۱و۴۱۲) به نقل از کرک و میلر[۱۳۴](۱۹۸۶) برای پایایی به منزله‌ی معیاری برای تحقیق کیفی به سه معنا اشاره می‌کند: پایایی آرمانی[۱۳۵]: تلاشی است برای تعیین این‌که یک روش خاص تا چه حد می‌تواند به طور پیوسته به همان اندازه‌گیری‌ها یا نتایج منجر شود؛ پایایی در زمانی[۱۳۶]: بیان‌گر ثبات اندازه‌گیری یا مشاهده در طول روند زمانی است. پایایی همزمانی[۱۳۷]: عبارت است از یک نواختی یا همسازی نتایجی که در یک زمان واحد با ابزارهای مختلف به دست آمده‌اند. فیلک(۱۳۸۷) به نقل از کرک و میلر(۱۹۸۶) در مورد این سه معیار معنا برای پایایی می‌نویسد: «نگرش آرمانی به پایایی را امری پیش‌پا افتاده و گمراه‌کننده می‌دانند و به همین دلیل آن‌را کنار می‌گذارند. … پایایی در زمانی نیازمند این پیش‌شرط است که پدیده‌ی مورد مطالعه به خودی خود هیچ تغییری نکند، در چنین حالتی معیار فوق کارآمد خواهد بود. اما مطالعات کیفی به ندرت به موضوعاتی می‌پدازند که هیچ تغییری نمی‌کنند. پایایی همزمانی نیز هنگامی سازنده و مفید است که بطور کامل تحقق نیابد. اما این سؤال مطرح می شود که چرا چنین است، و همچنینی سؤال‌هایی درباره‌ی دیدگاه‌های مختلف به موضوع در نتیجه‌ی روش‌های مختلف بکار گرفته شده توسط محققان گوناگون پیش می‌آید».
با این اوصاف برای تعیین پایایی در پژوهش‌های کیفی باید نتایج با داده‌های گردآوری شده مطابقت داشته باشد. بر اساس این مدعا از استراتژی‌های معرفی‌شده توسط اری[۱۳۸] و دیگران(۲۰۰۲: ۴۳۵و۴۳۶) برای تعیین پایایی نتایج بکار گرفته شد(نیکرک[۱۳۹]، ۲۰۰۹). در زیر استراتژی های قابل استفاده در این طرح پژوهش آورده می‌شود:
منطق تکرار[۱۴۰] مصاحبه‌ها: براین اساس تکرار مصاحبه ها باید براساس منطق خاص و قابل قبولی باشد که در این‌جا تکرار مصاحبه‌ها برای رسیدن به حدکفایت نظری داده ها انجام شد.
استراتژی کد گذاری مجدد[۱۴۱]: بدلیل احتمال دایم‌الوجود خطاهای انسانی کدگذاری‌ها باید مرور شوند. در این‌جا کدگذاری‌ها بعد از انجام هر سری نمونه‌گیری انجام می‌شد و همزمان با کدگذاری‌های جدید کدگذاری‌های پیشین نیز مجدداً مورد بررسی قرار می‌گرفت تا سازگاری کدگذاری در طول پژوهش حفظ شود.