شناخت معیارهای نظارت و کنترل از منظر آموزه های اسلام- قسمت ۲

۱-۸ فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۹پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷
فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………۹
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۱-۱ بخش اول: مفهوم شناسی و اصطلاحات نظارت و کنترل……………………………………۱۱
۲-۱-۲ معنای لغوی نظارت و کنترل…………………………………………………………………………۱۱
۲-۱-۳ تعاریف نظارت و کنترل………………………………………………………………………………۱۱
۲-۱-۴ انواع دیدگاه های طرح ریزی سیستم کنترل……………………………………………………۱۳
۲-۱-۵ تفاوت نظارت وکنترل………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۱-۶ اهمیت نظارت و کنترل……………………………………………………………………………….۱۴
۲-۱-۷ انواع نظارت و کنترل…………………………………….. …………. ………………………………۲۵
۲-۱-۸ فرایندهای نظارت و کنترل……………………….. …………. …………………………………….۱۶
۲-۱-۹ چه چیزهایی باید در سازمان نظارت شود……… ………………………………………………۱۸
۲-۱-۱۰ فنون و روش های نظارت و کنترل…………………….. ………………………………………….۱۹
۲-۱-۱۱ ویژگی های نظام کارامد نظارت و کنترل………… …………………………………………..۲۱
۲-۱-۱۲ویژگی های نظام نظارتی ناکارامد……………………. ………………………………………….۲۷
۲-۲-۱ بخش دوم: مدیریت اسلامی و نظارت و کنترل در اسلام……….. …………………………………..۲۸
۲-۲-۲ مقدمه…………………………………………………………………………….. ……………………………۲۸
۲-۲-۳ رابطه مدیریت با اسلام ……………………………………. ……………………………………………………۲۹
۲-۲-۴ تعریف مدیریت اسلامی………………………………….. …………………………………………………….۳۰
۲-۲-۵ اصول مدیریت اسلامی……………………………….. ………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۵-۱ اصول موضوعه……………………………… …………………………………………………………………۳۱
۲-۲-۵-۲ اصول متعارفه…………………………………… ……………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۶ اصول موضوعه در خاستگاه مکتب………………… ………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۷ اصول موضوعه در خاستگاه جامعه………………. …………………………………………………………۳۲
۲-۲-۸ اصول موضوعه در خاستگاه انسان………………….. ………………………………………………………۳۳
۲-۲-۹ اصول متعارفه در مدیریت اسلامی…………………. ………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۱۰ تعریف نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی………….. ………………………………………………..۳۴
۲-۲-۱۱ اهمیت نظارت و کنترل از دیدگاه اسلام ………………….. …………………………………………….۳۴
۲-۲-۱۲ ویژگی های نظارت و کنترل موثر از دیدگاه اسلام………… …………………………………………۳۶
۲-۲-۱۳ هرم نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی………….. …………………………………………………….۳۷
فصل سوم: معیارهای نظارت و کنترل…………………………….. ………………………………………………….۳۹
۳-۱ مقدمه…………………………………………………………… ………………………………………………………..۴۰
۳-۱-۱ بخش اول: سطح فردی………………………….. ………………………………………………………………۴۲
۳-۱-۲ تعریف خودکنترلی………………………………. ……………………………………………………………….۴۳
۳-۱-۳ اهمیت و ضرورت خودکنترلی …………………….. ………………………………………………………..۴۴
۳-۱-۴ راه های ایجاد خودکنترلی در اسلام…………………. ………………………………………………………۴۷
۳-۱-۵ فرایند خودکنترلی ……………………………………… ………………………………………………………..۴۹
۳-۱-۶ برخی از اثار و فواید خود کنترلی که استفاده از ان را توجیه می کند…… ……………………….۵۱
۳-۱-۷ خود کنترلی به دلایلی وضعیت متغیر و نامطمئنی دارد………….. …………………………………….۵۲
۳-۱-۸ ایاتی چند درباره ی خودکنترلی………………………………. ……………………………………………..۵۳
۳-۲-۱ بخش دوم: نظارت و کنترل سازمانی……………………….. ……………………………………………….۵۳
۳-۲-۲ مقدمه………………………………………………………………. ………………………………………………..۵۳
۳-۲-۳ نظارت و کنترل اشکار و رسمی……………………………. ………………………………………………..۵۴
۳-۲-۳-۱ نظارت و کنترل مستقیم یا بدون واسطه………………… ………………………………………………۵۴
۳-۲-۳-۲ نظارت و کنترل غیر مستقیم یا با واسطه………………… …………………………………………….۵۸
۳-۲-۴ نظارت و کنترل مخفی و پنهانی……………………………….. ……………………………………………..۵۹
۳-۳-۱ بخش سوم: نظارت و کنترل در جامعه ……………………. ……………………………………………….۶۱
۳-۳-۲ مقدمه……………………………………………………… ………………………………………………………….۶۱
۳-۳-۳ معنای لغوی و اصطلاحی امر به معروف و نهی از منکر……. …………………………………………۶۴
۳-۳-۴ تعریف امر به معروف و نهی از منکر…………………………….. …………………………………………۶۴

 

 

  •  
    •  
      1. اهمیت اثار امر به معروف و نهی از منکر در قران و احادیث ……… ……………………………….۶۴

 

۳-۳-۶ طبقه بندی نظارت و کنترل جامعه……………………………………. ……………………………………..۶۸
۳-۳-۶-۱ نظارت با منشاء درون سازمانی…………………………. ………………………………………………..۶۸
۳-۳-۶-۲ نظارت با منشاء برون سازمانی………………………….. ………………………………………………..۷۱
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………. …………………………………………………۷۴
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………….. ………………………………………………………۷۵
۴-۲ بحث و نتیجه گیری……………………………………………. …………………………………………………….۷۶
۴-۲-۱ پاسخ پرسش اول ………………………………………….. …………………………………………………….۷۶
۴-۲-۲ پاسخ پرسش دوم………………………………………….. ……………………………………………………..۷۷
۴-۲-۳ پاسخ پرسش سوم…………………………………………………. ……………………………………………..۷۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *